СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖУРНАЛ У НАУКОВОМУ ТА ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • Halyna Bitkivska Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

Ключові слова:

, літературний журнал, дискурс, літературне поле, концепція видання, літературний процес

Анотація

У статті досліджено особливості рецепції сучасного літературного журналу у  вітчизня- ному науковому та літературно-критичному дискурсі. Проаналізовано публікації науковців та журналістів, присвячені світоглядній концепції та формату таких літературних журна- лів, як «Сучасність», «Кур’єр Кривбасу», «Четвер», «Кальміюс» та ін. Визначено основні ознаки літературного поля часописів, зокрема: дискретність, некомерційний характер літературної та видавничої діяльності, камерність, еклектичність змісту, брак аналітичних, соціально- резонансних тем і надлишок абстрактних.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Halyna Bitkivska, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра світової літератури Гуманітарного інституту

доцент кафедри світової літератури Гуманітарного інституту
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Андерер Я. «Украинская» «интеллектуальная» «периодика». Литераторы и эссеисты, философы и ученые. Ч. 2 / Я. Андерер // Неприкосновенный запас. — 2004. — № 2 (34). — С. 114–121.

Бердиховська Б. Україна: люди і книжки / Б. Бердиховська ; пер. з пол. Т. Довжок. — К. : К.І.С., 2009. — 232 с.

Булкина И. Литературные журналы Украины: в поисках жанрa [Электронный ресурс] / И. Булкина. — Режим доступа : http://lib.rin.ru/doc/i/91523p1.html

Булкина И Тесный круг (украинская гуманитарная «периодика») [Электронный ресурс] / И. Булкина // НЛО. — 2010. — № 106. — Режим доступа : http://magazines.russ.ru/nlo/2010/106/

bu37.html

Василик Л.Є. Сучасна світоглядна публіцистика літературно-художніх видань в контексті історії української журналістики: концептосфера національної ідентичності : автореф. … д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 «Теорія та історія журналістики» / Любов Євгенівна Василик. — К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. — 36 с.

Горелик О. Часопис текстів і візії «Четвер» і його функція фіксатора та систематизатора сучасного українського літературного процесу / О. Горелик // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. восьмої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 24-26 жовтня 2003 р. / за ред. М.М. Романюка. — Львів, 2003. — С. 761–765.

Гусейнов Г. «Склянка часу», «Четвер», «Молода Україна» та інші забуті. Кілька зауваг до ситуації з вітчизняними літературними журналами / Г. Гусейнов // Літературна Україна. — 2012. —

березня. — № 13. — С. 6–7.

Желіховська Н.С. Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х років ХХ століття (на матеріалах журналів «Київ» і «Вітчизна») : автореф. … канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 «Теорія та історія журналістики» [Електронний ресурс] /Наталія Степанівна Желіховська. — К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2008. — Режим доступу :

www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64.exe?...2

Іванова О.А. Літературно-мистецька періодика в соціально-комунікаційному просторі України початку ХХІ століття : автореф. … д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 «Теорія та історія

соц. комунікацій» / Олена Андріївна Іванова. — К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. — 32 с.

Кошелівець І. Літературний процес дещо з віддалі / І. Кошелівець. — Париж : Наукове товариство імені Шевченка в Європі, 1991. — 96 с.

Лощинська Н.В. Журнал «Червоний шлях» та літературний процес 20–30-х років в Україні : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Наталія Василівна Лощинська. —

К. : НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, 1998. — 173 с.

Менцель Б. Гражданская война слов. Российская литературная критика периода перестройки / Б. Менцель ; перев. с нем. Г.В. Снежинской. — СПб. : Академический проект, 2006. — 400 с.

Олійникова К.Г. Літературно-естетична еволюція журналу «Слово і Час» : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Катерина Григорівна Олійникова ; Дніпропетровський

держ. ун-т. — Дніпропетровськ, 2000. — 214 с.

Омельчук Олеся. Літературні ідеали українського вісниківства (1922–1939) : монографія / Олеся Омельчук. — К. : Смолоскип, 2011. — 336 с.

Павличко С.Д. Теорія літератури / С.Д. Павличко / упор. В. Агеєва, Б. Кравченко. — К. : Основи, 2002. — 679 с.

Рябчук М. У пошуках «українського Маркеса». До підсумків літературного року / М. Рябчук // Критика. — 1998. — № 1 (3). — С. 4–9.

Семенко С.В. Журнал «Рідний край» і літературний процес початку ХХ століття : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Світлана Василівна Семенко ; Дніпропетровський

державний університет. — Дніпропетровськ, 2000. — 214 с.

Старовойт І.М. Український постмодернізм у критичному та художньому дискурсах кінця ХХ століття : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / Ірина Миколаївна

Старовойт ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2001. — 177 с.

Шептицька Т.Л. Антималоросійський дискурс української літератури 1920-х — початку 1930-х років (на матеріалі «Літературно-наукового вісника») : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01

«Українська література» / Тетяна Леонідівна Шептицька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2005. — 209 с.

Шумейко Т. І мертві, і живі, й напівнароджені / Т. Шумейко // Критика. — 2001. — № 7–8 (45–46). — С. 20–26.

Downloads


Переглядів анотації: 210

Опубліковано

2016-03-04

Як цитувати

Bitkivska, H. (2016). СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖУРНАЛ У НАУКОВОМУ ТА ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (6). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/162

Номер

Розділ

Параметри інтермедіального простору