БОРОТЬБА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ БІОГРАФІЇ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 1920-х — поч. 1930-х рр.

Автор(и)

  • Mychajlo Spodarec доцент кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Ключові слова:

біографія, методологія, ідеологія, неонародництво, соціологічний метод, формальний метод, шевченкознавство

Анотація

У статті аналізуються пошуки методологічних підходів у 1920–1930-ті роки українськими вче- ними-літературознавцями під час дослідження біографії Т.Г. Шевченка. Суперечливість ситуації цього періоду була зумовлена ідеологізацією постаті відомого українського поета та бороть- бою марксистського літературознавства з неонародницькими, формалістичними та класич- ними методологічними школами. Комуністична влада поставила перед літературознавцями мету і завдання заперечити національну складову творчості Т.Г. Шевченка. Об’єктом аналізу є праці провідних представників різних методологічних шкіл українського літературознавства, які досліджували окремі аспекти біографії українського поета в цей період.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Mychajlo Spodarec, доцент кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

кандидат філологічних наук

Посилання

Айзеншток І. Організація шевченкознавства / І. Айзеншток // Шевченко. Річник перший /

Інститут Тараса Шевченка. — Х. : ДВУ, 1928. — С. 213–232.

Гермайзе О. Нові непорозуміння з Шевченком / О. Гермайзе // Україна (Науковий двомісячник

українознавства). — 1925. — Кн. 1–2. — С. 170–178.

Григорук Є. Великий бунтар / Євген Григорук // Тарас Шевченко. — К. : Державне видавництво, 1921. — С. 7–23.

Дорошкевич О. Сучасний стан Шевченкознавства / О. Дорошкевич. — Х. ; К. : Держвидав України, 1930. — 44 с.

Дорошкевич О. Шевченко і петрашевці в 40-х роках / О. Дорошкевич // Шевченко та його доба.

Збірник другий / під ред. акад. С. Єфремова, М. Новицького і П. Филиповича. — К. : Книгоспілка, 1926. — С. 23–43.

Єфремов С. Поет і плантатор / Сергій Єфремов // Шевченко та його доба. Збірник перший / під ред. акад. С.О. Єфремова, М.М. Новицького і П.П. Филиповича. — К. : ДВУ, 1925. — С. 80–98.

Зайцев П. Перше кохання Шевченка / П. Зайцев // Перше кохання Шевченка / П. Зайцев. Романи Куліша; Аліна й Костомаров / В. Петров. — К. : Україна, 1994. — С. 3–14.

Івакiн Ю.О. Етапи розвитку радянського шевченкознавства / Ю.О. Івакін // Шевченкознавство : підсумки й проблеми / відп. ред. Є.П. Кирилюк. — К. : Наук. думка, 1972. — С. 129–211.

Коряк В. Боротьба за Шевченка / В. Коряк. — Х. : ДВУ, 1925. — 115 с.

Новицький М. «Мочиморди» перед судом сучасників і досліду / Михайло Новицький // Життя й революція. — 1930. — № 3. — С. 123–145.

Новицький М. Цитадельна легенда (До історії арешту Шевченка 1847 р.) / М. Новицький // Шевченко : річник другий / Інститут Тараса Шевченка. — Х. : ДВУ, 1930. — С. 165–171.

Одарченко П. Тарас Шевченко в радянській літературній критиці в 1920–1960 роках / Петро Одарченко // Світи Тараса Шевченка. Збірн. статей до 175-річчя з Дня народження поета / ред.

Лариса М.Л. Залеська-Онишкевич та ін. — Нью-Йорк–Париж–Сідней–Торонто–Львів, 1991. —

С. 348–409. — (Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Філологічна секція, Т. 214 та Бібліотека

прологу і сучасності, Ч. 191.4.)

Петров В. Куліш і Шевченко (До історії їх взаємовідносин в 1843–1844 роках) / Віктор Петров // Шевченко та його доба. Збірник перший / під ред. акад. С.О. Єфремова, М.М. Новицького і П.П. Филиповича. — К. : ДВУ, 1925. — С. 57–79.

Петров В. Матеріяли до історії приятелювання Куліша й Шевченка р. 1856–1857-го / Віктор Петров // Шевченко та його доба. Збірник другий / під ред. акад. С. Єфремова, М. Новицького

і П. Филиповича. — К. : Книгоспілка, 1926. — С. 83–100.

Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства (З приводу книги П. Зайцева «Життя Тараса Шевченка», Львів, 1939) / Віктор Петров // Розвідки. — Т. 2. / упор., пердм. та прим.

В’ячеслав Брюховецький / Віктор Петров. — К. : Темпора, 2013. — С. 749–770.

Річицький А. До проблеми нації у Шевченка / А. Річицький. — Х. : ДВУ, 1930. — 33 [1] с.

Річицький А. Тарас Шевченко в світлі епохи (Публіцистична розвідка) / А. Річицький. — Харків–

Берлін–Нью-Йорк : Україно-американське видавниче т-во з обмеженою порукою «КОСМОС», 1923. — 195 [1] с.

Смілянська В.Л. Дослідження біографії / В.Л. Смілянська // Шевченкознавство: підсумки

й проблеми / відп. ред. Є.П. Кирилюк. — К. : Наук. думка, 1972. — С. 241–271.

Филипович П. Шевченкознавчі студії / Павло Филипович. — Черкаси : БРАМА. Видавець Вовчок О.Ю, 2002. — 220 с.

Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів Тараса Шевченка. Т. ІІІ. Листування. Текст. Коментарій /

Тарас Шевченко ; редакція і вступн. слово акад. Сергія Єфремова ; Всеукраїнська Академія наук, Комісія для видавання пам’яток новітнього українського письменства. — К : ДВУ, 1929. — XXXVI + 1003 + 5 вкл. (портр.).

Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів Тараса Шевченка. Т. VІ. Щоденні записки («Журнал»). Текст. Первісні варіанти. Коментарій / Тарас Шевченко ; редакція і вступн. слово акад. Сергія Єфремова ; Всеукраїнська Академія наук, Комісія для видавання пам’яток новітнього українського письменства. — К : ДВУ, 1927. — XL + 787 [6 іл.].

Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860–2003) : колективна монографія / [Л.М. Задорожна, Г.Ф. Семенюк, С.К. Росовецький та ін.]. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. — 322 с.

Downloads


Переглядів анотації: 197

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Spodarec, M. (2015). БОРОТЬБА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ БІОГРАФІЇ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 1920-х — поч. 1930-х рр. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/158

Номер

Розділ

Сучасні методологічні і методичні підходи до вивчення художнього тексту