МИСТЕЦТВО VERSUS ІМІТАТ-ЛІТЕРАТУРА: ПРОБЛЕМА ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО РОМАНУ 20–30-х рр. ХХ ст.

Автор(и)

  • Inna Komarovska викладач української мови та літератури, іноземної мови Вінницького коледжу будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури.

Ключові слова:

імітат-література, мистецтво, естетична оцінка, соціалістичний реалізм, пролетарська література, виробничий роман

Анотація

Стаття присвячена проблемі естетичної оцінки виробничого роману 20–30-х  рр. ХХ  ст. Авторка зосереджується на феномені соціалістичного реалізму як особливому типі культури. Дослідницю цікавить питання: якщо соцреалізм є лише ідеологічним імперативом, то як пояс- нити формування на його засадах культури, яка має мистецьку цінність? Ця стаття — фак- тично перша спроба актуалізувати дослідження епіки Я.  Качури відповідно до теоретико- методологічних пошуків сучасної гуманітаристики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бернадська Н. Канон соцреалістичного роману / Ніна Бернадська // Слово і час. — 2005. —

№ 2. — С. 44–52.

Бровко О.О. Новелістичність композиції роману Якова Качури «Ольга» / О.О. Бровко // Вісн.

Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. — 2009. — № 3. — Ч. 1. — С. 125–132.

Булавка Л.А. Социалистический реализм: превратности метода. Философский дискурс /

Людмила Алексеевна Булавка. — М. : Культурная революция. — 274 с.

Буряк Б.С. Яків Качура. Життя і творчість / Б.С. Буряк. — К., 1962. — 152 с.

Васьків М.С. Романні форми в українській літературі 1920 — 30-х років : [монографія] /

М.С. Васьків. — Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. — 325 с.

Васьків М.С. Український роман 1920-х–1930-х років : Генерика й архітектоніка / М. С. Васьків. —

Кам’янець-Подільський : ПП «Буйницький О.А.», 2007. — 208 с.

Гундорова Т. Соцреалізм як масова культура / Т. Гундорова // Сучасність. — 2004. — № 6. —

С. 52–66.

Качура Я. Вибрані твори : [в 2 т.] / Я. Качура / [вст. ст. Б. Буряка ; упоряд. М.І. Качура]. — Т. 2. —

К. : Держлітвидав, 1958. — 603 с.

Кларк Е. Советский роман : история как ритуал / Е. Кларк. — Екатеринбург : Изд-во Уральского

ун-та, 2002. — 260 с.

Куцевол О.В. Схема елементів фабули типового виробничого роману К. Кларк та її реаліза-

ція в романі Юрія Шовкопляса «Інженери» / О.В. Куцевол // Наук. зап. Харків. нац. педагог. ун-ту

ім. Г.С. Сковороди. — 2012. — Вип. 1(1). — С. 110–115.

Куляпин А.И. В стране советской жить: мифология повседневной жизни 1920–1950-х гг. /

Куляпин А.И., Скубач О.А. // Критика и семиотика. — 2007. — № 11. — С. 280–352.

Куренная Н.М. Социалистический реализм. Историко-культурный аспект (Из опыта восточ-

ноевропейских литератур. 1930–1970-е годы) / Н.М. Куренная. — М. : Ин-т славяноведения РАН,

— 188 с.

Сінченко О. Роман «Крила» Володимира Кузьмича: особливості поетики / Олексій Сінченко

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/2014/1/O_Sinchenko_

TRASH_11_GI.pdf

Синченко А. Социалистический реализм: опыт литературоведческой адаптации / Алексей

Синченко [Електронний ресурс]. — Режим доступа: http://elibrary.kubg.edu.ua/2035/1/O_Sinchenko_

UBUMPB_2_GI.pdf

Філатова О. Український роман 20–30-х років ХХ століття: типологія авторської свідомості :

монографія / Оксана Філатова. — Миколаїв : Іліон, 2010. — 485 с.

Хархун В.П. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації /

В.П. Хархун. — Ніжин : ТОВ «Гідромас». — 2009. — 508 с.

Downloads


Переглядів анотації: 133

Опубліковано

28.12.2015

Як цитувати

Komarovska, I. (2015). МИСТЕЦТВО VERSUS ІМІТАТ-ЛІТЕРАТУРА: ПРОБЛЕМА ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО РОМАНУ 20–30-х рр. ХХ ст. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, (5). вилучено із https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/113

Номер

Розділ

Концептуальні питання літературознавства