РОДИННИЙ НАРАТИВ ЯК ЗАСІБ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ПРОЗІ ЗЕДІ СМІТ

Natalya Likhomanova

Анотація


У дослідженні аналізуються особливості функціонування родинного наративу як засобу втілення етнокультурної ідентичності у прозі сучасної британської письменниці З. Сміт. На прикладі роману «Білі зуби» демонструється проблема співвідношення «свого» і «чужого», «східного» і «західного», простежуються особливості втілення тілесних образів індивідуальної і колективної пам’яті,а також інтерпретації конфліктів особистої і суспільної самоідентифікації. Розглядається тема інтеграції персонажа-мігранта, що межує з темою збереження національ-
ної ідентичності у глобалізованому світі.


Ключові слова


Зеді Сміт; родинний наратив; етнокультурна ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакула Б. У напрямі до інтегральної компаративістики / Борислав Бакула // Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ — початок ХХІ ст. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — С. 503–515.

Дитина Т. Мова як репрезентація соціальної влади: до питання перекладу регіональних варіантів англійської мови українськими діалектами (на матеріалі роману З. Сміт «Білі зуби» та його

перекладів) / Тетяна Дитина // Іноземна філологія : зб. наук. пр. — Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. — Вип. 124. — С. 195–204.

Дитина Т. Переклад постколоніального роману українською (на матеріалі романів Салмана Рушді «Опівнічні діти» та Зеді Сміт «Білі зуби») / Тетяна Дитина // Іноземна філологія : зб. наук.

пр. — Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — Вип. 123. — С. 232–239.

Женетт Ж. Границы повествовательности / Жерар Женетт // Фигуры : [в 2 т.]. — М. : Изд-во Сабашниковых, 1998. — Т. 1. — С. 283–299.

Котик І. Що сказала і що не сказала Зеді Сміт / Ігор Котик // Studia methodologica. — Вип. 30. — Т. : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. — С. 282–284.

Матасова Ю. «Істеричний реалізм» та роман З. Сміт «Про красу» / Юлія Матасова // Літературознавчі студії. — К., 2012. — Вип. 35. — С. 436–440.

Сміт З. Білі зуби / Зеді Сміт. — К. : Смолоскип, 2009. — 616 с.

Сузнель Аннік де. Символіка людського тіла / Аннік де Сузнель. — К. : Знання-Прес, 2003. — 566 с.

REFERENCES

Bakula B. (2008). U napriami do inegralnoi komparatyvistyky. Teoriia literatury v Polshchi. Antolohiia tekstiv. Druha polovyna XX — pochatok XXI st. Kyiv, Vyd. Dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”, ss. 503–515.

Dytyna T. (2012). Mova yak reprezentatsiia sotsialnoi vlady: do pytannia perekladu rehionalnykh variantiv anhliiskoi movy ukrainskymy dialektamy (na materiali romanu Z. Smit “Bili zuby” ta yoho perekladiv). Inozemna filolohiya, zbirnyk naukovykh prats, (124), 195–204 s.

Dytyna T. (2011). Pereklad postkolonialnoho romanu ukrainskoyu (na materiali romaniv Salmana Rushdi “Opivnichni dity” ta Zedi Smit “Bili zuby”). Inozemna filolohiia, zbirnyk naukovykh prats, (123), 232–239.

Zhenett Zh. (1998). Granitsy povestvovatelnosti.. M., Izd-vo Sabashnikovykh. Figury, v 2 t., ss. 283–299.

Kotyk I. (2010). Shcho skazala i shcho ne skazala Zedi Smit. Studia methodologica, (30), ss. 282–284.

Matasova Yu. (2012). “Isterychnyi realizm” ta roman Z. Smit “Pro krasu”. Literaturoznavchi studii, (35), pp. 436–440.

Smit Z. (2009). Bili zuby. Kyiv, Smoloskyp, 616 s.

Suznel A. de (2003). Symvolika liudskoho tila. Kyiv, Znannia-Pres. 566 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.