АЛГОРИТМ ДІЇ КОЛЕКТИВНОГО НЕУСВІДОМЛЕНОГО В РОМАНІ А. ФРАНСА «БОГИ ЖАДАЮТЬ»

Tatiana Dynnychenko

Анотація


У розвідці проаналізовано роман Анатоля Франса «Боги жадають» (“Les Dieux ont soif”, 1912) з точки зору архетипової критики з метою дослідження алгоритму дії колективного неусвідомленого у «політичній формі» (термін К.Г. Юнга), продемонстрованого автором у зображенні подій Великої французької революції 1789–1794 рр. На противагу класичній концепції, нова парадигма інтерпретації Французької революції (середина 1960-х рр.) дегероїзує її образ, а его-історія акцентує увагу на проблемі екзистенційного усвідомлення подій. Ця проблема вже давно була об’єктом дослідження психоаналітиків, філософів і письменників, про що свідчить роман «Боги жадають». А. Франс описує натхненну революційну масу парижан, яка, за Юнгом, знаходиться під дією архетипів. У статті досліджено вияв у романі архетипів (Рятівника, Героя, Дракона, Аніми), образів колективного неусвідомленого, що диктуються моментом історії і визначаються матеріалом усвідомленого досвіду.


Ключові слова


архетипова критика; колективне неусвідомлене; архетип; архетипний образ; Аніма; его-історія

Повний текст:

PDF

Посилання


Вжосек В. Історія — Культура — Метафора. Постання некласичної історіографії; Про історичне мислення : моногр. / Войцех Вжосек ; пер. з польськ. В. Сагана, В. Склокіна, С. Сєрякова ; наук. ред. А. Киридон, С. Троян, В. Склокін. — К. : Ніка-Центр, 2012. — 296 с. — (Серія «Ідеї та історії»).

Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство : посіб. / Н.В. Зборовська. — К. : Академвидав, 2003. — 392 с. — (Альма-матер).

Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять / П’єр Нора ; пер. з фр. А. Репи. — К. : ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2014. — 272 с.

Пригодій С.М. Вашингтон Ірвінг. «Книга шкіців». Архетипова критика/ С.М. Пригодій // С.М. Пригодій, О.П. Горенко. Американський романтизм. Полікритика : навч. посіб. — К. : Либідь, 2006. — С. 47–60.

Франс А. Боги жадають / А. Франс // Анатоль Франс. Твори : в 5 т. Т. 4 [Пер. з фр.]. — К. : Дніпро, 1977. — С. 353–536.

Юнг К.Г. Аналитическая психология: теория и практика: Тавистокские лекции / К.Г. Юнг ; [пер. с нем. В. Зеленского]. — СПб. : Издательский дом «Азбука-классика», 2007. — 240 с.

REFERENCES

Vzhosek V. (2012). Istoriia — Kultura — Metafora. Postannia neklasychnoi istoriohrafii ; Pro istorychne myslennia: Monohrafiia. Kyiv, Nika-Tsentr, 296 s.

Zborovska N.V. (2003). Psykhoanaliz i literaturoznavstvo: posibnyk. Kyiv, «Akademvydav», 392 s.

Nora Pier. (2014). Teperishnie, natsiia, pamiat. Kyiv, TOV «Vydavnytstvo «KLIO», 272 s.

Pryhodii S.M. (2006). Vashynhton Irvinh. «Knyha shkitsiv». Arkhytypova krytyka. In S.M. Pryhodiy & O.P. Horenko (Eds.). Amerykanskyi romantyzm. Polikrytyka: navch. posibnyk. Kyiv, Lybid, ss.47–60.

Frans A. (1977). Bohy zhadaiut. Kyiv, Dnіpro, s. 353–536.

Yung K.G. (2007). Analiticheskaia psihologiia: teoriia i praktika: Tavistokskie lektsii. SPb., Izdatelskii dom «Azbuka-klassika», 240 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.