«За вікном шумить чи степ, чи місто…»: антитезові мотиви у поезії Бориса Тенети .

Ліна Стороженко

Анотація


У статті окреслено антитезові мотиви «місто» — «село / степ» у поетичному доробку представника Розстріляного відродження Бориса Тенети. Розглянуто своєрідність авторського світовідчуття та відтворення поетом урбанізованого соціуму та сільських символів. З’ясовано, що окреслені мотиви — це не тільки історична та культурна реальність, а й об’єкт естетичного сприйняття, що вимагає різних підходів до тлумачення його суті, проблем, образів, місця людини у ньому.


Ключові слова


місто; урбанізований соціум; степ; образ; символ; мотив

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва В. Координати урбаністичного простору / В. Агеєва // Кур’єр Кривбасу. — 2006. — № 198. — С. 154–163.

Зіммель Ґ. Великі міста і духовне життя / Ґ. Зіммель // Незалежний культурологічний часопис «Ї». — 2003. — № 29. — С. 315–325.

Кримський С. Архетипи української культури / С. Кримський // Вісн. НАН України. — 1998. — № 7–8. — С. 74–87.

Лейтес О. Наш літературний урбанізм: літ.-критич. нотатки / О. Лейтес // Культура і побут. — 1927. — № 1. — С. 26–31.

Мовчан Р.В. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі : монографія / Р.В. Мовчан. — Київ : Стилос, 2008. — 544 с.

Музичка А. Журнальна українська лірика 1926 р. / А. Музичка // Червоний шлях. — 1927. — № 2. — С. 156–184.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі : монографія / Соломія Павличко. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Київ : Либідь, 1999. — 448 с.

Степико М.Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософ.-методолог. аналіз) / М.Т. Степико ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди. — Київ : Знання, 1998. — 248 с.

Тенета Б. Євгену Плужникові / Б. Тенета // Червоний шлях. — 1927. — № 4. — С. 62.

Тенета Б. Знов мені приснилися ... / Б. Тенета // Життя й революція. — 1926. — № 6. — С. 7.

Тенета Б. Кримське / Б. Тенета // Глобус. — 1926. — № 20. — С. 401.

Тенета Б. Немає слів … / Б. Тенета // Життя й революція. — 1926. — № 4. — С. 5.

Тенета Б. Ти сидиш в задимленій кімнаті / Б. Тенета // Життя й революція. — 1926. — № 9. — С. 6–7.

Тенета Б. Уривок / Б. Тенета // Життя й революція. — 1928. — № 6. — С. 72.

Тенета Б. Цю весну / Б. Тенета // Життя й революція. — 1928. — № 4. — С. 13.

Фоменко В.Г. Місто і література: українська візія : монографія / В.Г. Фоменко. — Луганськ : Знання, 2007. — 312 с.

Цимбал Я. Привиди урбанізму / Я. Цимбал // Критика. — 2007. — № 4. — С. 3.

REFERENCES

Aheieva V. Koordynaty urbanistychnoho prostoru / V. Aheieva // Kurier Kryvbasu. — 2006. — № 198. — S. 154–163.

Zimmel G. Velyki mista i dukhovne zhyttia / G. Zimmel // Nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys «Yi». — 2003. — № 29. — S. 315–325.

Krymskyi S. Arkhetypy ukrainskoi kultury / S. Krymskyi // Visn. NAN Ukrainy. — 1998. — № 7–8. — S. 74–87.

Leites O. Nash literaturnyi urbanizm: lit.-krytych. notatky / O. Leites // Kultura i pobut. — 1927. — № 1. — S. 26–31.

Movchan R.V. Ukrayinskyi modernizm 1920-kh : portret v istorychnomu interieri : monohrafiia / R.V. Movchan. — Kyiv : Stylos, 2008. — 544 s.

Muzychka A. Zhurnalna ukrainska liryka 1926 r. / A. Muzychka // Chervonyi shliakh. — 1927. — № 2. — S. 156–184.

Pavlychko S. Dyskurs modernizmu v ukrayinskii literaturi : monohrafiia / Solomiia Pavlychko. — 2-he vyd., pererob. i dopov. — Kyiv : Lybid, 1999. — 448 s.

Stepyko M.T. Buttia etnosu : vytoky, suchasnist, perspektyvy : filosof.-metodoloh. analiz / M.T. Stepyko ; NAN Ukrainy, In-t filos. im. H.S. Skovorody. — Kyiv : Znannia, 1998. — 248 s.

Teneta B. Yevhenu Pluzhnykovi / B. Teneta // Chervonyi shliakh. — 1927. — № 4. — S. 62.

Teneta B. Znov meni prysnylysia ... / B. Teneta // Zhyttia i revoliutsiia. — 1926. — № 6. — S. 7.

Teneta B. Krymske / B. Teneta // Hlobus. — 1926. — № 20. — S. 401.

Teneta B. Nemaie sliv … / B. Teneta // Zhyttia i revolyutsiia. — 1926. — № 4. — S. 5.

Teneta B. Ty sydysh v zadymlenii kimnati / B. Teneta // Zhyttia i revolyutsiia. — 1926. — № 9. — S. 6–7.

Teneta B. Uryvok / B. Teneta // Zhyttia y revolyutsiia. — 1928. — № 6. — S. 72.

Teneta B. Tsiu vesnu / B. Teneta // Zhyttia y revoliutsiia. — 1928. — № 4. — S. 13.

Fomenko V.H. Misto i literatura: ukrainska viziia : monohrafiia / V.H. Fomenko. — Luhansk : Znannia, 2007. — 312 s.

Tsymbal Ya. Pryvydy urbanizmu / Ya. Tsymbal // Krytyka. — 2007. — № 4. — S. 3.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.