Неоміфологічний простір «Щоденника україножера» І. Семесюка як місце демонтажу колоніальних структур

Наталія Ковтонюк

Анотація


У статті авторка аналізує твір І. Семесюка «Щоденник україножера» як зразок неофіційної культури, у середовищі якої руйнуються колоніальні структури свідомості українців, виділяє елементи (готові міфологеми, міфоніми, концептосфера масової культури, фольклорні формули, релігійні наративні ланцюги) та інструменти (побудова віртуальної карти України, опис геополітичної ситуації), що творять неоміфологічний простір тексту. Образ України (Піднебесної Наддніпрянщини) у творі визнається постколоніальним. Він орієнтований на самоіронію, висміювання вад містичних «агроельфів»: пасивності, невойовничості, аморфної ідентичності, вербалізованої в суржикові, народницького замилування минулим, сільською ідилією. Гумористичне розвінчання імперських міфів посилюється пошуком мілітарного начала у землеробських кодах українців (сільськогосподарських інструментах, домашніх тваринах) і закріплюється в образах субкультури гопників, представлених центральним богом Недайбогом та його пророком Їґом.


Ключові слова


постколоніальне; колоніальне; ідентичність; орієнталізація; неоміфологічний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Богомяков В. Не говори гоп. Субкультура, растворившаяся в толпе [Електронний ресурс] / В. Богомяков. — Режим доступу : http://bg.ru/society/ne_govori_gop-7432/

Баканурський А. Майданний перфоманс середньовіччя [Електронний ресурс] / А. Баканурський. — Режим доступу : file:///C:/Users/Natalka/Downloads/Mysu_2009_10_21.pdf

Омельченко Е. Ритуальные битвы на российских молодежных сценах начала века, или Как гопники вытесняют неформалов [Електронний ресурс]. / Е. Омельченко. — Режим доступу : http://polit.ru/article/2006/05/23/gopniki/

Павлишин М. Козаки в Ямайці: постколоніальні риси в сучасній українській культурі / М. Павлишин // Канон та іконостас. — К. : Вид-во «Час», 1997. — С. 447–460.

Поліщук Я. Новий міметизм у післямайданній літературі / Я. Поліщук // Літературознавчі студії. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. — Вип. 47. — С. 257–264.

Родик К. Атипова література. Як 2014 рік позначився на книжковому ринку [Електронний ресурс] / К. Родик. — Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/digest/2015/03/17/075205.html

Рябченко М. Майдан як подія у сучасній українській прозі / М. Рябченко // Літературознавчі студії. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. — Вип. 47. — С. 294–302

Семесюк І. Щоденник україножера / І. Семесюк. — К. : Гнозіс, 2014. — 162 с.

Філоненко С. «Ефект відритої рани» : феномен Майдану в сучасній українській белетристиці / С. Філоненко // Літературознавчі студії. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. — С. 332–339.

REFERENCES

Bogomiakov V. Ne govori gop. Subkultura, rastvorivshaiasia v tolpe [Elektronnyi resurs] / V. Bogomiakov. — Rezhim dostupu : http://bg.ru/society/ne_govori_gop-7432/

Bakanurskyi A. Maidannyi perfomans seredniovichchia [Elektronnyi resurs] / A. Bakanurskyi. — Rezhym dostupu : file:///C:/Users/Natalka/Downloads/Mysu_2009_10_21.pdf

Omelchenko E. Ritualnyie bitvy na rossiiskikh molodezhnykh stsenakh nachala veka, ili Kak gopniki vytesniaiut neformalov [Elektronnyi resurs] / E. Omelchenko. — Rezhym dostupu : http://polit.ru/article/2006/05/23/gopniki/

Pavlyshyn M. Kozaky v Yamaitsi: postkolonialni rysy v suchasnii ukraiinskii kulturi / M. Pavlyshyn // Kanon ta ikonostas. — K. : Vyd-vo «Chas», 1997. — S. 447–460.

Polishchuk Ya. Novyi mimetyzm u pisliamaidannii literaturi / Ya. Polishchuk // Literaturoznavchi studii. — K. : VPTs «Kyivskyi universytet», 2016. — Vyp. 47. — S. 257–264.

Rodyk K. Atypova literatura. Yak 2014 rik poznachyvsia na knyzhkovomu rynku [Elektronnyi resurs] / K. Rodyk. — Rezhym dostupu : http://bukvoid.com.ua/digest/2015/03/17/075205.html

Riabchenko M. Maidan yak podiia u suchasnii ukraiinsikii prozi / M. Riabchenko // Literaturoznavchi studii. — K. : VPTs «Kyivskyi universytet», 2016. — Vyp. 47. — S. 294–302.

Semesiuk I. Shchodennyk ukrainozhera / I. Semesiuk. — K. : Hnozis, 2014. — 162 s.

Filonenko S. «Efekt vidrytoyi rany» : fenomen Maidanu v suchasnii ukrainskii beletrystytsi / S. Filonenko // Literaturoznavchi studii. — K. : VPTs «Kyivskyi universytet», 2016. — S. 332–339.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.