«Чи потрібна казка пролетарській дитині?»: дискусія навколо казки у 1920–1930-х рр

Наталія Блохіна

Анотація


У статті проаналізовано ідеологічні та виховні аспекти заборони казки, особливості функціонування української дитячої літератури 1920-х — поч. 1930-х років. Розглянуто причини появи так званої «класової казки», формування літературної критики дитячої літератури, вплив педології на літературу.


Ключові слова


казка; ідеологія; українська дитяча література; педологія; критика

Повний текст:

PDF

Посилання


Белецкий А.И. Вопросы репертуара в театре для детей (Из практики 1-го гостеатра для детей в Харькове) / Александр Белецкий // Шлях освіти. — 1926. — № 3–4. — С. 139–156.

Кожевникова А. Эй, сказка, на пионерский суд! [Текст] / Александра Кожевникова. — Москва; Ленинград, 1925. — 24 с.

Ми проти казки [Текст] : зб. ст. / упоряд. І. Соколянського. — Харків : ДВУ, 1930. — 143 с.

Педагогика. Большая современная энциклопедия / сост. Е.С. Рапацевич. — Мн. : Совр. слово, 2005. — С. 39.

Попов О. «Дитяча література на переломі» [Текст] / Ол. Попов // Шлях освіти. — 1930. — № 40. — С. 73.

Про публікацію постанови ЦКК НК РСІ у справі «Космосу»: Постанова Наркома освіти т. Скрипника від 9 січ. 1930 [Текст] // Бюл. НКО. — 1930. — № 3 — C. 9.

Про видання казок Андерсена: Постанова № 469 Колегії НКО (з прот. Ч. 30. 3–5.VІІІ. 1929 р.) // Бюл. НКО. — 1929. — № 34 (173). — С. 3.

Список запрещённой литературы, подлежащей к изъятию на книжном рынке и из библиотек [Текст] // Бюл. НКО. — 1930. — № 33. — С. 10–13.

Список № 2 книжок, що підлягають вилученню з установ Соцвиху, бібліотек та з продажу: (За прот. комісії в справі дитлітератури) [Текст] // Бюл. НКО. — 1930. — № 42. — С. 6.

Театр для детей. Опыт работы 1-го гостеатра для детей в Харькове. — Харьков, 1926. — 73 с.

Яновская Э. Сказка как фактор классового воспитания [Текст] / Эмилия Яновская // Путь просвещения. — 1923. — № 4. — С. 55–95.

Яновская Э. Нужна ли сказка пролетарскому ребенку [Текст] / Эмилия Яновская. — Харьков, 1925. — С. 42.

REFERENCES

Beletskii A.I. Voprosy repertuara v teatre dlia detei (Iz praktiki 1-go gosteatra dlia detei v Kharkove) / Aleksandr Beletskii // Shliakh osvіty. — 1926. — № 3–4. — S. 139–156.

Kozhevnikova A. Ei, skazka, na pіonerskii sud! [Tekst] / Aleksandra Kozhevnikova. — Moskvа; Leningrad, 1925. — 24 s.

My proty kazky [Tekst] : zb. st. / uporiad. I. Sokolianskoho. — Kharkiv : DVU, 1930. — 143 s.

Pedagogika. Bolshaia sovremennaia entsiklopediia / sost. Ye.S. Rapatsevich. — Mn. : Sovr. slovo, 2005. — S. 39.

Popov O. Dytiacha literatura na perelomi [Tekst] / O. Popov // Shliakh osvity. — 1930. — № 40. — S. 73.

Pro publikatsiiu postanovy TsKK NK RSI u spravi «Kosmosu»: Postanova Narkoma osvity t. Skrypnyka vid 9 sich. 1930 [Tekst] // Biul. NKO. — 1930. — № 3 — C. 9.

Pro vydannia kazok Andersena: Postanova № 469 Kolehii NKO (z prot. Ch. 30. 3–5.VIII. 1929 r.) // Biul. NKO. — 1929. — № 34 (173). — S. 3.

Spisok zapreshchennoi literatury, podlezhashchej k iziatiiu na knizhnom rynke і iz bibliotek [Tekst] // Biul. NKO. — 1930. — № 33. — S. 10–13.

Spysok № 2 knyzhok, shcho pіdliahaiut vyluchenniu z ustanov Sotsvykhu, bіblіotek ta z prodazhu: (Za prot. komіsіi v spravі dytlіteratury) [Tekst] // Biul. NKO. — 1930. — № 42. — S. 6.

Teatr dlia detei. Opyt raboty 1-go gosteatra dlia detei v Kharkove. — Kharkov, 1926. — 73 s.

Yanovskaia E. Skazka kak faktor klassovogo vospitaniia [Tekst] / Emiliia Yanovskaia // Put prosveshcheniia. — 1923. — № 4. — S. 55–95.

Yanovskaia E. Nuzhna li skazka proletarskomu rebenku [Tekst] / Emiliia Yanovskaia. — Kharkov, 1925. — S. 42.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.