Революція vs еволюція: динаміка розвитку сучасного українського літературного процесу

Олена Романенко

Анотація


У статті автор аналізує тематику і проблематику сучасної української літератури в контексті понять «еволюція» та «революція». Систематизовано основні ознаки та явища сучасного літературного процесу в Україні: фестивалі, літературні спільноти, публічні дискусії, критичні погляди у засобах масової інформації. Досліджено особливості розвитку тематики і проблематики української літератури 1980-х — початку 2000-х років, сформульовано дві моделі розвитку
сучасної української літератури. Перша модель орієнтована на національний наратив та відображення травматичного досвіду української нації у ХІХ–ХХ ст., пошуки ідентичності та лірико-психологічну рефлексію у прозі. Друга — на соціальний наратив та досвід переживання соціальних подій 1980–1990-х років, неореалізм як стильову домінанту в прозі. Створена модель розвитку сучасного літературного процесу дає змогу визначити ті тенденції, які були актуальними
для літератури України у 1980–1990-х роках, а також ті, які стануть провідними у 2000-х роках. Автор наголошує на принциповій спадкоємності естетичного досвіду шістдесятників та покоління 1980–1990-х і виразній відмінності естетичного досвіду генерації, яка прийшла в літературу в 2000-х роках.


Ключові слова


національний та соціальний наратив, спільнота пам’яті; спільнота досвіду; подія; жанрові модифікації; еволюція літературного процесу; революція літературного процесу

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрухович Ю. Дезорієнтація на місцевості / Юрій Андрухович. — Івано-Франківськ : НВ «Лілея», 2006. — 128 с.

Анісімова Н. На зламі культурних епох: поезія покоління 80-х років ХХ ст. у системі пізнього українського модернізму : монографія / Ніна Анісімова ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філол. та соц. комунікацій. — Бердянськ : Ткачук О.В. [вид.], 2012. — 526 с.

Бернадська Н. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція / Н.І. Бернадська. — К. : Академвидав, 2004. — 366 с.

Голобородько Я. Артеграунд. Український літературний істеблішмент: [зб. ст.] / Я. Голобородько. — К. : Факт, 2006. — 160 с.

Голобородько Я. Елізіум. Інкорпорація стратогем / Я.Ю. Голобородько. — Х. : Фоліо, 2009. — 187 с.

Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: ст. та есеї / Тамара Гундорова. — К. : Грані-Т, 2013. — 546 с.

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Тамара Гундорова. — К. : Критика, 2005. — 264 с.

Забужко О. Вибране листування на тлі доби: 1992–2020: з додатками, творами, коментарями, при чинниками до біографій та іншими документами / О. Забужко, Ю. Шевельов. — К. : Висока Полиця, ВД «Факт», 2011. — 504 с.

Лотман Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. — СПб. : Искусство, 2010. — 704 с.

Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять / П. Нора ; пер. з фра. А. Рєпи. — К. : ТОВ «Вид-во “КЛІО”», 2014. — 272 с.

Поліщук Я. Реактивність літератури / Ярослав Поліщук. — К. : Академвидав, 2016. — 192 с.

Поліщук Я. Ревізії пам’яті: літ. критика / Ярослав Поліщук. — Луцьк : Твердиня, 2011. — 216 с.

Раабе К. Безборонні території. Сприйняття сучасної української літератури німецькомовною публікою / Катаріна Раабе // http://www.korydor.in.ua/ua/opinions/bezboronni-teritoriyi-sprijnyattyaliteratury-nimetskomovnoyu-publikoyu.html

Станісевич Є. Прекрасне письменство: 22 помітні книжки 2016 року [Електронний ресурс] / Євген Станісевич. — Режим доступу : http://www.chytomo.com/issued/prekrasne-pismenstvo-22-

pomitni-knizhki-2016-roku

Сучасна українська белетристика: координати «Коронації слова» : монографія / [Філоненко С. та ін.; за заг. ред. С.В. Підопригори] ; [Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського]. — Миколаїв : Іліон, 2014. — 305 с.

Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво і слов’янський контекст: Витоки, тенденції, перспективи дослідження / Людмила Тарнашинська // Ucrainica ІІ: Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: 3. Olomoucké sympozium ukrajinistů (24–26. srpna 2006). — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. — Č. 2: Sbornik článku / [red. J. Anderš]. — S. 323–331.

Терен Т. RECвізити. Антологія письменницьких голосів. Кн. 1. / Т. Терен. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. — 280 с.

Українські літературні школи та групи 60–90-х рр. ХХ ст.: антологія [вибр. поезії та есеїстики] / упоряд., авт. вступ. слова, біобібліогр. відомостей та приміток Василь Ґабор. — Л. : Піраміда, 2009. — 620 с.

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2015/10/

UPlectorium/index.html

REFERENCES

Andrukhovych Yu. Dezoriientatsiia na mistsevosti / Yurii Andrukhovych. — Ivano-Frankivsk : NV «Lileia», 2006. — 128 s. — (in Ukrainian).

Anisimova N. Na zlami kulturnykh epokh: poeziia pokolinnia 80-kh rokiv XX st. u systemi piznoho ukrainskoho modernizmu: monohrafiia / Nina Anisimova ; Berdian. derzh. ped. un-t, in-t filol. ta sots. komunikatsii. — Berdiansk: Tkachuk O.V. [vyd.], 2012. — 526 s. — (in Ukrainian).

Bernadska N. Ukrainskyi roman: teoretychni problemy i zhanrova evoliutsiia / N.I. Bernadska. — K. : Akademvydav, 2004. — 366 s. — (in Ukrainian).

Holoborodko Ya. Artehraund. Ukrainskyi literaturnyi isteblishment : [zb. st.] / Ya. Holoborodko. — K. : Fakt, 2006. — 160 s. — (in Ukrainian).

Holoborodko Ya. Elizium. Inkorporatsiia stratohem / Ya.Yu. Holoborodko. — Kh. : Folio, 2009. — 187 s. — (in Ukrainian).

Hundorova T. Tranzytna kultura. Symptomy postkolonialnoi travmy: st. ta esei / Tamara Hundorova. — K. : Hrani-T, 2013. — 546 s. — (in Ukrainian).

Hundorova T. Posiliachoornobylska biblioteka. Ukrainskyi literaturnyyi postmodern / Tamara Hundorova. — K. : Krytyka, 2005. — 264 s. — (in Ukrainian).

Zabuzhko O. Vybrane lystuvannia na tli doby: 1992–2020: z dodatkamy, tvoramy, komentariamy, pry chynnykamy do biohrafii ta inshymy dokumentamy / O. Zabuzhko, Yu. Shevel’ov. — K. : Vysoka Polytsya, VD «Fakt», 2011. — 504 s. — (in Ukrainian).

Lotman Yu.M. Semiosfera / Yu.M. Lotman. — SPb.: Iskusstvo, 2010. — 704 s. — (in Russian).

Nora P. Teperishnie, natsiia, pamiat / P. Nora ; per. z fra. A. Ryepy. — K. : TOV «Vydavnytstvo “KLIO”», 2014. — 272 s. — (in Ukrainian).

Polishchuk Ya. Reaktyvnist literatury / Yaroslav Polishchuk. — K. : Akademvydav, 2016. — 192 s. — (in Ukrainian).

Polishchuk Ya. Rеvizii pamiati: lit. krytyka / Yaroslav Polishchuk. — Lutsk : Tverdynia, 2011. — 216 s. — (in Ukrainian).

Raabe K. Bezboronni terytorii. Spryiniattia suchasnoi ukrainskoi literatury nimetskomovnoiu publikoiu / Katarina Raabe // http://www.korydor.in.ua/ua/opinions/bezboronni-teritoriyi-sprijnyattyaliteratury-nimetskomovnoyu-publikoyu.html — (in Ukrainian).

Stanisevych Ye. Prekrasne pysmenstvo: 22 pomitni knyzhky 2016 roku Elektronnyi resurs] / Yevhen Stanisevych. — Rezhym dostupu : http://www.chytomo.com/issued/prekrasne-pismenstvo-22-pomitniknizhki-2016-roku — (in Ukrainian).

Suchasna ukrainska beletrystyka: koordynaty «Koronatsii slova» : monohrafiia / [Filonenko S. ta in.; za zah. red. S.V. Pidopryhory] ; [Mykolaiv. nats. un-t im. V.O. Sukhomlynskoho]. — Mykolaiv : Ilion, 2014. — 305 s. — (in Ukrainian).

Tarnashynska L. Ukrainske shistdesiatnytstvo i slovianskyi kontekst: Vytoky, tendentsii, perspektyvy doslidzhennia / Liudmyla Tarnashynska // Ucrainica II: Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: 3. Olomoucké sympozium ukrajinistů (24–26. srpna 2006). — Olomouc : Univerzita Palackého

v Olomouci, 2006. — Č. 2: Sbornik článku / [red. J. Anderš]. — S. 323–331. — (in Ukrainian).

Teren T. RECvizyty. Antolohiia pysmennytskykh holosiv. Kn. 1. / T. Teren. — Lviv : Vydavnytstvo staroho Leva, 2015. — 280 s. — (in Ukrainian).

Ukrayinski literaturni shkoly ta hrupy 60–90-kh rr. KhKh st.: antolohiia [vybr. poezii ta eseistyky] / uporiad., avt. vstup. slova, biobibliohr. vidomostei ta prymitok Vasyl Habor. — L. : Piramida, 2009. — 620 s. — (in Ukrainian).

[Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2015/10/

UPlectorium/index.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.