Деколонізація як складний феномен

Світлана Євтушенко

Анотація


Середина ХХ ст. позначилася революційними процесами деколонізації. Вагомою причиною завершення періоду колоніалізму називають повсюдну трансформацію громадської думки. Визвольні амбіції жителів колонії були певним чином спровоковані імперською політикою. Сучасні дослідники розцінюють деколонізацію як один із найтрагічніших періодів у світовій історії та наголошують на складній природі цього феномену. Яскравим прикладом тут може слугувати постім-
перська історія Індії. Деколонізація індійського суспільства супроводжувалася вкрай негативними явищами та трагічними конфліктами. Розбіжності релігійного та територіального характеру, соціальні проблеми тощо незмінно супроводжували постколоніальну Індію. Вагомим негативним фактором виступала індійська політична система. Модернізація сучасної Індії дає змогу припустити можливість подолання деколонізаційних проблем.


Ключові слова


деколонізація; імперія; колонія; Індія; постколоніальне суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Адига А. Белый тигр [Електронний ресурс] / Аравинд Адига. — Режим доступу : http://ihavebook.org/books/180813/belyy-tigr.html

Адига А. От убивства до убивства / Аравинд Адига. — М. : Фантом Пресс, 2010. — 448 с.

Брюкнер Паскаль Тиранія каяття / Паскаль Брюкнер. — К. : Темпора, 2013. — 216 с.

Грицак Я. Куди рухається світ / Ярослав Грицак. — К. : Грані-Т, 2015. — 192 с. — (Серія “De profundis”).

Лумпа Д. Низина [Електронний ресурс] / Джахири Лумпа. — 2015. — Режим доступу : http://

www.e-reading.club/book.php?book=1036312

Нилекани Н. Образ новой Индии: Эволюция преобразующих идей / Нандан Нилекани ; пер. с англ. — М. : Альпина Паблишерз, 2010. — 508 с. — (Серия «Сколково»).

Нові підходи до історіописання / за ред. Пітера Берка. — К. : Ніка-Центр, 2010. — 368 с.

Рушди Салман Шаг за черту [Електронний ресурс] / Рушди Салман. — Режим доступу : http://

www.e-reading.by/chapter.php/1034553/105/Rushdi_-_Shag_za_chertu.html

Саїд Е. Культура й імперіялізм / Едвард Саїд. — К. : Критика, 2007. — 608 с.

Сваруп В. Вопрос — ответ / В. Сваруп — М. : АСТ; АСТ Москва; ХРАНИТЕЛЬ, 2008. — 316 с.

Jansen C. Jan Decolonization: A Short History [Elektronic resource] / Jan C. Jansen. — Avialable at : https://play.google.com/store/books/details/Jan_C_Jansen_Decolonizatio

Urquhart B. Decolonization and World Peace [Elektronic resource] / Brian Urquhart. — Avialable at :

https://play.google.com/store/books/details/Jan_C_Jansen_Decolonization

REFERENCES

Adiga A. Belyi tigr [Elektronnyi resurs] / Aravind Adiga. — Rezhym dostupy : http://ihavebook.org/books/180813/belyy-tigr.html — (in Russian).

Adiga A. Ot ubivstva do ubivstva / Aravind Adiga. — M : Fantom Press, 2010. — 448 s. — (in Russian).

Briukner Paskal Tyraniia kaiattia. — K. : Tempora, 2013. — 216 s. — (in Ukrainian).

Hrytsak Ya. Kudy rukhaietsia svit / Yaroslav Hrytsak. — K. : Hrani-T, 2015. — 192 s. — (Seriia “De profundis”). — (in Ukrainian).

Lumpa D. Nizina [Elektronnyi resurs] / Dzhahiri Lumpa. — 2015. — Rezhym dostupu : http://www.ereading.club/book.php?book=1036312. — (in Russian).

Nilekani N. Obraz novoi Indii: Evoliutsiia preobrazuiushchikh idei / Nandan Nilekani ; рer. s angl. — M. : Alpina Pablisherz, 2010. — 508 s. — (Seriia «Skolkovo»). — (in Russian).

Novi pidkhody do istoriopysannia / za red. Pitera Berka. — K. : Nika-Tsentr, 2010. — 368 s. — (in Ukrainian).

Rushdi Salman Shag za chertu [Elektonnyi resurs] / Rushdi Salman. — Rezhym dostupu : http://www.

reading.by/chapter.php/1034553/105/Rushdi_Shag_za_chertu.html

Saiid E. Kultura i imperializm / Edvard Saiid. — K. : Krytyka, 2007. — 608 s. — (in Ukrainian).

Svarup V. Vopros — otvet. — M. : AST; AST Moskva; HRANITEL’, 2008. — 316 s. — (in Russian).

Jansen C. Jan Decolonization: A Short History [Elektronic resource] / Jan C. Jansen. — Avialable at :

https://play.google.com/store/books/details/Jan_C_Jansen_Decolonizatio

Urquhart B. Decolonization and World Peace [Elektronic resource] / Brian Urquhart. — Avialable at :

https://play.google.com/store/books/details/Jan_C_Jansen_Decolonization.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.