Функції нехудожніх компонентів у прозі французького модернізму (на матеріалі творів А. Жіда)

Tetiana Dynnichenko

Анотація


Розвідка присвячена нехудожнім компонентам у прозі французького модернізму, які розглядаються як форма інтертекстуальності. Йдеться про роль і значення нехудожніх компонентів як засобу інтелектуалізації твору та їх функції у модерністських текстах (асоціативно-образну, діалогічну, пародійну тощо). Дослідження здійснене на матеріалі творів А. Жіда «Пасторальна симфонія», «Фальшивомонетники», «Підвалини Ватикану».


Ключові слова


інтертекстуальність; нехудожній компонент; текст; сцієнтичні тенденції; інтелектуалізація; генерація трьох «Г»; метафізична людина; іронія

Повний текст:

PDF

Посилання


Алхімія слова живого. Французький роман 1945–2000 рр. : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / М. Мільнер, Ж. Бесьєр, Б. Бланкман та ін. — К. : Промінь, 2005. — 383 с.

Бернадська Н.І. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція : моногр. — К. : Академвидав, 2004. — 368 с.

Богданов К. Игра в жмурки: Сюжет, контекст, метафора [Электронный ресурс] // Богданов К.А. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной действительности. — СПб. : Искусство-СПБ, 2001. — С. 109–180. — Режим доступа : http://ec-dejavu.ru/b/Blindekuh.html.

Галич О.А. Історія літературознавства : підруч. / О.А. Галич. — К. : Либідь, 2013. — 392 с.

Герасимчук В.А. Філософський роман ХХ століття. Специфіка тексту / В.А. Герасимчук. — К. : ПАРАПАН, 2007. — 392 с.

Збірник наукових праць (філологічні науки) • № 8, 2016 р. 19

Еремеев Л.А. Французский литературный модернизм / Л.А. Еремеев. — К. : Наукова думка,1991. — 120 с.

Жід А. Фальшивомонетники: Роман / А. Жід ; з фр. пер. В. Шовкун ; передм. М. Сагер. — К. : Юніверс, 2005. — 392 с.

Жид А. Пасторальная симфония. Изабель : [пер. с фр.] / А. Жид. — М. : АСТ Астрель, 2010. — 221 [3] с. — [Книга на все времена].

Жид А. Подземелья Ватикана. Фальшивомонетчики. Возвращение в СССР / А. Жид ; сост. и вступ. ст. Л.В. Токарева. — М. : Московский рабочий, 1990. — 638 с.

Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / И.П. Ильин. — М. : Импрада, 1996. — 256 с.

Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика / Д. Наливайко. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — 347 с. : портр.

Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л.Ф. Ильичев, П.П. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. — М. : Сов. Энциклопедия, 1983. — 840 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.