Комунікативний феномен сучасної реклами як частини повсякдення: психологічні та естетичні параметри

Любов Хавкіна

Анотація


Статтю присвячено вивченню реклами в Україні як невід’ємної частини сучасної повсякденності з урахуванням особливостей формування рекламного ринку та новітніх тенденцій його розвитку. Вивчається комунікативний потенціал рекламних текстів, їх здатність переходити із соціальної до приватної комунікації, контексти і сфери застосування в позарекламному середовищі з визначенням структурно-семантичних і функціональних параметрів. Акцент зроблено на дослідженні реклами й рекламотворення як джерел неологізмів, крилатих виразів, анекдотів, сюжетних колізій у літературі, теле- і кінофільмах, об’єкта пародій тощо.


Ключові слова


реклама; соціальна та приватна комунікація; повсякдення; крилаті вирази; контекст

Повний текст:

PDF

Посилання


Кармалова Е.Ю. Мифопоэтический анализ рекламного дискурса / Е.Ю. Кармалова // Вестник Московского университета. — 2008. — № 3. — С. 85–95. — (Серия 10. Журналистика).

Луман Н. Реальность массмедиа / Н. Луман. — М. : Праксис, 2005. — 256 с.

Маклюэн M. Понимание Медиа : внешние расширения человека / М. Маклюэн. — М. : КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2003. — 464 с.

Сальникова Е.В. Эстетика рекламы : культурные корни и лейтмотивы / Е.В. Сальникова. — СПб. : Алетейя ; М. : Эпифания, 2001. — 288 с.

Сапенько Р.П. Реклама як транскультурний феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури» / Р.П. Сапенько. — К., 2008. — 36 с.

Удріс Н.С. Реклама як засіб формування сучасного способу життя міського населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Н.С. Удріс. — Х., 2003. — 20 с.

Ценев В. Психология рекламы (реклама, НЛП и 25-й кадр) / В.Ценев. — М. : ООО «Бератор», 2003 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text16/011.htm


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.