Застосування інтертекстуального аналізу щодо творів української неолатиністики XVІ–XVIII ст.: підстави і результати

Людмила Шевченко-Савчинська, Ельвіра Швець

Анотація


Стаття присвячена аналізу характеру інтертекстуальності в українській неолатиністиці. На матеріалі латиномовних творів Андрія Абрека, Мартина Анчевського, Бартоломея Зиморовича, Еразма Сикста та деяких інших письменників XVI–XVIІІ ст. розглядаються різні прояви інтертекстуальності. Автори доводять, що це явище, віддавна широко представлене у більшості жанрів давньої української літератури, у неолатиністиці відігравало особливу роль, слугуючи змістово-структурною опорою багатьох творів


Ключові слова


неолатиністика; інтертекстуальність; парафраз; алюзія; українські латиномовні письмен-

Повний текст:

PDF

Посилання


Барт Р. [Текст] // Современное зарубежное литературоведение (cтраны Западной Европы и США):

концепции, школы, термины / состав. И.П. Ильин, Е.А. Цурганова. — М. : Интрада, 1996. — С. 320.

Білецький О.І. Антична література : Хрестоматія. — 2-ге вид. — К. : Радянська школа, 1968. — 612 с.

Вергілій. Енеїда. Ч. VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://latindiscussion.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=751#p3547.

Горацій. Оди. Книга І, 1-ий вірш. Ода до Мецената [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://books.google.com.ua/books

Женетт Ж. Фигуры: [Текст] в 2 т. Т.1. / Ж. Женетт; пер. с фр.; общ ред. и вступ. ст. С.Н. Зенкина. — М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. — 472 с. — Перевод изд.: Figures / G. Genette. — Paris: Editions du Seuil, 1972.

Зиморович Б. Потрійний Львів/ Б. Зиморович [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://www.ji.lviv.ua/n29texts/zimorowicz.htm

Ильин И.П. Интертекстуальность // Современное зарубежное литературоведение (cтраны Западной Европы и США): концепции, школы, термины / состав. И.П. Ильин, Е.А. Цурганова. — М. : Интрада, 1996. — С. 320

Кузьменко Д.Ф. Сучасні підходи до тлумачення поняття «інтертекстуальності»: [Текст] /Д. Кузьменко // Літературознавчі студії. — 2008. — № 21. — С. 347–351.

Летопись событий в Южной Руси Львовского каноника Яна Юзефовича 1624–1700 // Сборник лЂтописей, относящихся къ исторіи Южной и Западной Руси / под. ред. В.Б. Антоновича. — К., 1888. — С. 115–212.

Мітосек З. Теорії літературних досліджень / З. Мітосек. — Сімферополь : Таврія, 2005. — 408 с.

НемиричЮ. Роздуми про війну з московитами, 1634 року. Літопис / Ю. Немирич [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/suspil/sus64.htm.

Руднев В.П. Интертекст // Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. — М. : Аграф, 1997. — 384 с.

Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов. Контрапункт интертекстуальности / Н.А.Фатеева. — КомКнига, 2007. — 282 с.

Хализев В.Е. Теория литературы / Хализев В.Е. — М. : Высшая школа, 1998. — 398 с.

Binns James. Harriot and the Latin Culture of His Time. The Durham Thomas Harriot Seminar. Occasional Paper No 9. 1993. — 520 p.

Campus intra et supra campum… per Martini Anczowski… Львів, 1676.

Irwin William. Against Intertextuality // Philosophy and Literature. — The Johns Hopkins University Press, 2004. — v28, Number 2. — 388 p.

Kristeva Julia. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. — New York: Columbia University Press, 1980. — 240 p.

ozi ski W. Lwow starozytny II. Patrycyat i mieszcanstwo Lwowskie w XVI i XVII wieku. — We Lwowie Gubrynowicz i Schmidt, 1890. — 306 с.

Neo-Latin. The American College Dictionary: Random House, 1966. — 610 p.

Sixtus Erasmus. Commentarius medicus in L. Annaei Senecae opera… Leopoli, 1627.

Sixtus Erasmus. O cieplicach we Skle Ksiag Troie. Przez Erazma Syxta… Замостя. Polska biblioteka internetowa.

[Electronic resourse]. — Acces mode:

http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=53043,

Zimorowicz Bartholomaeum. Domus virtutis et honoris // Thaumaturgus Russiae, Beatus servus Dei

Ioannes de Duchla, 1672. — С. 81–104.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.