ТРАДИЦІЙНІСТЬ ЗМАЛЮВАННЯ КОЗАЦТВА У ТВОРАХ ДАНИЛА МОРДОВЦЯ

Olga Novyk

Анотація


Українські романтики змальовують козацтво як потужну силу, втілення державницької ідеї. Творчість Данила Мордовця у другій половині ХІХ століття постає продовженням романтич- них тенденцій у зображенні козацтва. У  статті простежено використання письменником народнопісенних художніх засобів та апелювання до літературної традиції задля збереження героїки історичної доби козацтва.

Ключові слова


Данило Мордовець; козацтво; український романтизм; образ; традиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Брацка М. Образ козака — сарматського лицаря в поезії польського романтизму / Марія Брацка //

Київські полоністичні студії. Українсько-польські літературні контексти доби бароко. — Том VI. — К., 2004. — С. 551–558.

Дяченко С. Образ гетьмана Петра Сагайдачного в українській літературі. За романами Д. Мордовця, А. Чайковського, С. Черкасенка / Світлана Дяченко // Дивослово. — 2003. — № 5. —

С. 76–78.

Зайдлер Н.В. Концепція образу козацького ватажка у романі Д. Мордовця «Цар і гетьман» / Н.В. Зайдлер // Наукові записки Серія : Філологічні науки. — Кіровоград : РВГІЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. — Вип. 47. — С. 41–48.

Малинська Н.А. Героїчне у фольклорі та літературі. Дискурс канону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.01.07 «Фольклор», 10.01.01 «Українська література» / Н.А. Малинська. — К., 2002. — 35 с.

Малорусский литературный сборник. — Саратов, 1859. — 376 с.

Мордовець Д. З минулого та пережитого / Данило Мордовець // Спогади про Тараса Шевченка / Упоряд. і приміт. В.С. Бородіна, М.М. Павлюка; передм. В.Є. Шубравського. — К. : Дніпро, 1982. —С. 345–351.

Мордовець Д. Напад на Січ. Руданський С. Павло Полуботок / Данило Мордовець. Степан Руданський. — N.-Y. : «Свобода», 1915. — 16+1 с.

Мордовець Д. Сагайдачний : повісті та роман / Данило Мордовець — Львів : Каменяр, 1989. —302 с.

Мордовець Д.Л. Оповідання / Д.Л. Мордовець. — Спб. : Типографія В.С. Балашева, 1885. — 95 с.

Мордовцев Д. Козаки и море. Стихотворные отрывки из истории морских походов Запорожскаго казачества, в начале XVII века / Д. Мордовцев // Малорусский литературный сборник / издал

Д. Мордовцев. — Саратов : В типографии губернскаго правления, 1859. — С. 7–127.

Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель: наукова монографія [у 2 т.] / Євген Казимирович Нахлік / НАН України. Львівське відділення Інституту літерату-

ри ім. Т.Г. Шевченка. — К. : Український письменник, 2007. — (Серія «Літературознавчі студії».

Вип. 11/12; Міжнародний фонд Пантелеймона Куліша). — Т. 2. Світогляд і творчість Пантелеймона

Куліша. — Вип. 12. — 462 с., [16] арк., іл., портр.

Панов С. Д.Л. Мордовцев и его историческая проза // Мордовцев Д.Л. За чьи грехи? Великий

раскол / С. Панов, А. Ранчин / Составление и подготовка текста Н.Н. Акоповой. Вступ. ст. и комментарии С.И. Панова, А.М. Ранчина. — Москва : Правда, 1990. — С. 3–19.

Пустовіт В.Ю. Данило Мордовець. Літературна постать / В.Ю. Пустовіт. — Луганськ : Знання, 2006. — 64 с.

Семиліточка. Українські народні казки. — К. : Веселка, 1990. — 318 с.

Чотири маловідомі праці Івана Франка // Українське літературознавство. Збірник наукових

праць. — Львів, 2006. — Вип. 68. — С. 366–399.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.