Літературний процес: методологія, імена, тенденції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА


 ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: методологія, імена, тенденції

 Збірник наукових праць (філологічні науки)

 

Видається з грудня 2012 року

 Видавець: Київський університет імені Бориса Грінченка

Редколегія

Руснак Ірина Євгенівна – професор кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук (голова редколегії); i.rusnak@kubg.edu.ua

Єременко Олена Володимирівна – директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор (заступник голови редколегії);  o.yeremenko@kubg.edu.ua

Євтушенко Світлана Олександрівна – доцент кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук (випусковий редактор); s.yevtushenko@kubg.edu.ua

Плющик Оксана Валентинівна – доцент кафедри української літератури і компаративістики Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент; o.pliushchyk@kubg.edu.ua

Буніятова Ізабелла Рафаїлівна – завідувач кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор; i.buniiatova@kubg.edu.ua

Гайдаш Анна Владиславівна – доцент кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук; a.haidash@kubg.edu.ua

Ільїнська Ніна Іллівна – завідувач кафедри світової літератури і культури імені проф. О. Мішукова Херсонського державного університету, доктор філологічних наук, професор

Караман Станіслав Олександрович – завідувач кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; s.karaman@kubg.edu.ua

Левко Уляна Елізбарівна – доцент кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук; u.levko@kubg.edu.ua

Мережинська Ганна Юріївна – професор кафедри історії російської літератури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор

Поліщук Ярослав Олексійович – професор Східного Інституту Університету імені Адама Міцкевича в Познані, доктор філологічних наук, професор (Польща)

Ткаченко Анатолій Олександрович – професор кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор

Чеснокова Ганна Вадимівна – професор кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент; a.chesnokova@kubg.edu.ua

Лавський Ярослав – завідувач кафедри філологічних досліджень «Схід – Захід» Інституту полоністики Білостоцького університету, доктор ґабілітований гуманітарних наук, професор (Польща)

Яніцька Анна – науковий працівник кафедри філологічних досліджень «Схід – Захід» Інституту полоністики Білостоцького університету, доктор гуманітарних наук, професор (Польща)

Хланьова Тереза – доцент кафедри східноєвропейських студій Філософського факультету Карлового університету, доктор гуманітарних наук, доцент (Чеська Республіка)

Герард Стен – професор, завідувач лабораторії когнітивної метафори Амстердамського вільного університету, доктор лінгвістики й когнітології, професор (Нідерланди)

Віллі ван Пір – професор Інституту літературознавства та іноземних мов Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана, доктор міжкультурної герменевтики, професор (Німеччина)

Вандер Віана – доцент Педагогічного інституту Стерлінзького університету, доктор з англійської мови та літератури, професор (Велика Британія)

Жмудзка-Бродніцка Моніка – прес-секретар Академії фізичного виховання і спорту ім. Єнджея Снядецького в Гданську, кандидат гуманітарних наук (Польща)


Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

Індексація журналу:

1. Національна бібліотека України імені В. Вернадського. Детальніше: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Litpro

2. Google Scholar

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

Серія КВ № 21167–10967 ПР від 13.02.2015 р., видане Державною реєстраційною службою України


Зображення домашньої сторінки журналу