(1)
Polishchuk, Y. Крах літературоцентризму. LPMIT 2017.