№ 14 (2019)

Literary process: Methodology. Names. Trends

ISSN 2311-2433 (Print)
ISSN 2412-2475 (Online)
DOI: 10.28925/2412-2475

Зміст

Концептуальні питання літературознавства

Olha Bashkyrova
PDF
Oksana Halchuk
PDF
Kyrylo Ihoshev
PDF
Irina Rusnak
PDF
Oksana Filatova
PDF
Olga Zyganok, Valentyna Halagan
PDF
Mariya Shymchyshyn
PDF

Поетологічний дискурс

Dmytro Boklakh
PDF
Tetyana Dynnichenko
PDF
Galina Kaspich
PDF
Natalia Likhomanova
PDF
Oksana Pliushchyk
PDF
Oksana Savenko
PDF
Valentyna Sotnykova
PDF
Yurii Telets
PDF
Tetiana Sharova
PDF

Рецензії

Olena Bondareva
PDF