№ 9 (2017)

Літературний процес: методологія, імена, тенденції

Зміст

Автор, жанр, стиль як параметри поетики

Natalia Blokhina
PDF
Iryna Borysiuk
PDF
Anton Buzov
PDF
Oleksandr Halych
PDF
Oksana Garachkovska
PDF
Iryna Zhylenko
PDF
Kyrylo Ihoshev
PDF
Semih Kaya
PDF
Vitalina Kyzylova
PDF
Nataliia Kovtoniuk
PDF
Elena Kovaliova
PDF
Volodymyr Kuzmenko
PDF
Darya Matushkina
PDF
Iryna Rybalka
PDF
Lyudmyla Romashchenko
PDF
Maria Seneta
PDF
Nataliia Syzonenko
PDF
Lina Storozhenko
PDF
Svitlana Sukhareva
PDF
Serhii Tsikavyi
PDF
Kateryna Shakhova
PDF
Tetiana Shestopalova
PDF

Концептуальні питання теорії літератури і літературної критики

Mariyam Arpentievа
Olga Bashkyrova
PDF
Oksana Halchuk
PDF
Mykhaylo Zhylin
PDF
Svitlana Yevtushenko
PDF
Vitalii Matsko
PDF
Olha Polishchuk
PDF
Iryna Prushkovska
PDF
Olena Romanenko
PDF
Olha Tsyhanok
PDF
ÇİTÇİ Yrd. Doç. Dr. Selahattin