№ 3 (2014)

Літературний процес: методологія, імена, тенденції

Зміст

Питання поетики

МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ БУТТЯ ВЕРХОВИНЦЯ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ЧЕНДЕЯ PDF
Вікторія Василівна Бойко
ФУНКЦІЇ ПОЄДНАННЯ ХУДОЖНЬОГО І НЕХУДОЖНЬОГО ПИСЬМА В ТРАКТАТІ ДМИТРА ТУПТАЛА (СВ. ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО) «РОЗЫСК О РАСКОЛНИЧЕСКОЙ БРЫНСКОЙ ВѣРѣ» PDF
Катерина Григорівна Борисенко
Психотип сучасної жінки у сюжеті п’єси Є. Кононенко «Мужчина за викликом » PDF
Наталя Василівна Веселовська
Мала проза Є. Кононенко як реалістична художня модель українського суспільства межі ХХ–ХХІ ст . PDF
Ніна Василівна Герасименко
ТРАДИЦІЙНИЙ СЮЖЕТ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ ЯК СПРОБА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Марія Іванівна Гуцол
ФОРМИ НАРАЦІЇ В ПОВІСТЯХ А. ЧЕХОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1890-х років PDF
Ксенія Григорівна Коваленко
Проекція художньої моделі соціалістичного реалізму в новелі Якова Качури «Щастя » PDF
Інна Олександрівна Комаровська
ВИРАЗНІСТЬ МОВИ ВІЗУАЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ- ВІЗУАЛІСТІВ КІНЦЯ ХХ – ПОЧТАКУ ХХІ ст .) PDF
Уляна Зеновіївна Коржик
РОМАН Ж.-М. Г. ЛЕ КЛЕЗІО «ПУСТЕЛЯ»: ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПОШУКУ СВОЄЇ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
Ірина Богданівна Кушнір
НАРАТИВНА СПЕЦИФІКА КИТАЙСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ПРОЗИ PDF
Наталія Василівна Лендьєл
Національні традиції пейзажної лірики У творчості Івана Перепеляка PDF
Людмила Олександрівна Литвинюк
СООТНОШЕНИЕ БЫТИЙНОГО КОНЦЕПТА И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ В РОМАНАХ М. ЭТВУД PDF (Russian)
Ольга Вікторівна Мохначева
ПОЕТИКА ЕКФРАЗИ В НАТУРФІЛОСОФСЬКІЙ ЛІРИЦІ МИКОЛИ БАЖАНА PDF
Наталія Валентинівна Науменко
ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА ЖИТТЯ ТВОРЧОЇ БОГЕМИ У ТОПОСІ КИЄВА (НА МАТЕРІАЛІ ДРАМИ ЛЮДМИЛИ СТАРИЦЬКОЇ-ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ «КРИЛА») PDF
Любов Богданівна Процюк
ПОЕТИКА «ЩОДЕННИКА (1941–1943 рр.)» УЛАСА САМЧУКА PDF
Сергій Петрович Руснак
ПРОБЛЕМА ҐЕНДЕРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В РАДЯНСЬКИХ СЮЖЕТАХ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІСТИКИ 1930-х років ) PDF
Оксана Степанівна Філатова

Інтермедіальний простір

МІФОСЦЕНАРІЇ: ДО ПРОБЛЕМИ ДЕСКРИПЦІЇ PDF
Юлія Василівна Вишницька
Віддзеркалення рекламо ю основних параметрів буття соціуму PDF
Любов Марківна Хавкіна
ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ «РЕЙТЕР»: ВИНИКНЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, СУЧАСНИЙ СТАН PDF PDF
Ігор Володимирович Срібняк

Епоха Грінченка

ПЕТРО КАРМАНСЬКИЙ І ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ПРОБЛЕМА СПРИЙНЯТТЯ КАНОНУ PDF
Яна Вікторівна Галкіна
ІВАН ФРАНКО ТА БОРИС ГРІНЧЕНКО В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ЖИТТІ 90-Х РОКІВ XIX СТ. PDF
Михайло Іванович Гнатюк
МОДЕРНІСТСЬКИЙ ОБРАЗ ЛЮДИНИ В ОДНОЙМЕННІЙ ПОВІСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ PDF
Фелікс Маратович Штейнбук

Історія науки

АЛТАЙ В УКРАЇНСЬКОМУ МАНДРІВНОМУ НАРИСІ 1930-х років PDF
Микола Степанович Васьків
ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ PDF
Ольга Антонівна Копусь
КИЇВ ЯК МІСТО-ПАМ’ЯТЬ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ ХХІ ст. PDF
Оксана Ярославівна Пухонська
ДО ІСТОРІЇ ВИДАННЯ ДРАМИ «ШУМЛЯТЬ ЖОРНА» УЛАСА САМЧУКА PDF
Ірина Євгеніївна Руснак
НАРОДНА КНИГА ПРО ТІЛЯ УЛЕНШПІГЕЛЯ В КОНТЕКСТІ АКСІОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ PDF
Оксана Василівна Сидоренко
ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР PDF
Олексій Дмитрович Сінченко, Марина Валентинівна Гавриловська
РЕАЛЬНІСТЬ І ДАНІСТЬ ЯК НАСЛІДОК ІДЕОЛОГІЇ ТА ФІКЦІОНАЛІЗАЦІЇ: КОНСТРУКТ «КОЛОНІЯ» PDF
Богдан Валентинович Стороха
ПОЛЬСЬКОМОВНЕ ПРОПОВІДНИЦТВО В УКРАЇНІ У XVII ст.: ТРАДИЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ PDF
Світлана Володимирівна Сухарєва
Літературна критика та історія української літературної критики в наукових сенсах та дослідницьких перспективах PDF
Тетяна Павлівна Шестопалова


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2412-2475