Препарування канону: до історії критичної інтерпретації та публікації художніх текстів Бориса Грінченка у 1920-х — на початку 1930-х р.

Дмитро Єсипенко

Анотація


У статті досліджується історія літературознавчої рецепції повістей «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами» в контексті творчості письменника. Також висвітлюються обставини видань творів зазначеного періоду. Проаналізовано спотворення тексту «Під тихими вербами» у виданні Державного видавництва України 1927 р.


Ключові слова


Б. Грінченко; М. Грінченко; літературний канон; видавнича історія; різночитання

Повний текст:

PDF

Посилання


Арнаутів В. Особова картка співробітника Державного видавництва УРСР. 21 листопада 1924 р. / Василь Арнаутів // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. — Ф. 177. — Оп. 3. — Од. зб. 195. — Арк. 3.

Арнаутів В. Передмова / Василь Арнаутів // Б. Грінченко. Під тихими вербами: повість. — Харків; Одеса, 1927. — С. 3—12.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.); [уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел.]. — К.; Ірпінь: Перун, 2005. — 1728 с.

Возняк М. З листування Бориса Грінченка з Трохимом Зіньківським і Олександром Кониським / Михайло Возняк // Життя і мистецтво. — 1920. — Ч. 1. — С. 28—33.

Граховецький Д. З видавничої діяльності Б. Грінченка та Полтавського губ[ернського] земства в 1890 рр. / Дмитро Граховецький // За сто літ. — 1930. — Т. 31. — С. 252—261.

Гришунин А. Исследовательские аспекты текстологии / Андрей Гришунин. — М. : Наследие, 1998.— 416 с.

Грінченко Б. Духовное завещание. 21 серпня 1909 р. / Борис Грінченко // Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (далі — ІРНБУВ). — Ф. І. — Спр. 31671—31672.

Грінченко М. Лист до ДВУ. 11 березня 1927 р. / Марія Грінченко // ІР НБУВ. — Ф. І. — Спр. 31741.

Грінченко М. Лист до ДВУ. 20 листопада 1923 р. / Марія Грінченко // ІР НБУВ. — Ф. 170. — Спр. 34. — Арк. 1 зв.

Грінченко М. Лист до Миколи Плевака. 7 травня 1925 р. / Марія Грінченко // ІР НБУВ. — Ф. 27.— Спр. 316. — Арк. 1 зв.

Грінченко М. Лист до Правління видавництва «Рух» у Києві. [Березень 1927 р.] / Марія Грінченко // ІР НБУВ. — Ф. І. — Спр. 33175. — Арк. 1—1 зв.

Грінченко М. Умова з видавництвом «Рух». 7 листопада 1925 р. / Марія Грінченко // ІР НБУВ. —Ф. І. — Спр. 32709. — Арк. 1.

Державне видавництво України. Лист до Марії Грінченко. 22 березня 1927 р. // ІРНБУВ. — Ф. І.— Спр. 33217. — Арк. 1.

Додаток до архіву Бориса Грінченка (афіша вечора пам’яті Б. Грінченка (6.05.1920)). — ІРНБУВ.—

Ф. 27. — Спр. 872.

Дорошенко Д. Лист до Марії Грінченко. 10 березня 1925 р. / Дмитро Дорошенко // ІР НБУВ. — Ф. 170. — Спр. 314. — Арк. 13.

Дорошенко Д. Листи до Марії Грінченко. 5 січня, 10 лютого, 28 червня 1925 р. / Дмитро Дорошенко //

ІР НБУВ. — Ф. 170. — Спр. 312, 313, 316. — Арк. 8, 10, 19.

Жученко М. Пам’яти великого діяча на ниві народній / М. Жученко // Дніпрові хвилі. — 1913. — №9. — С. 137—140.

Ізотов І. Життя і творчість Грінченка. 1863—1910. / Іван Ізотов // Грінченко Б. Під тихими вербами: повість. — Харків; Одеса: ДВОУ «Молодий більшовик», 1931. — С. 3—15.

Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-х — 30-х рр.: соціальний портрет та історична доля / Георгій Касьянов. — К. : Глобус, Вік; Едмонтон: Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту, 1992. — 176 с.

Козаченко А. Минуле книги на Україні: історичний нарис / Антін Козаченко. — К.; Харків: ДВУ, 1930. — 100 с.

Козаченко А. Українська культура: її минувшина й сучасність / Антін Козаченко. — Харків: ДВОУ

Пролетар, 1931. — 168 с.

Коряк В. Українська література: конспект / Володимир Коряк. — Харків: ДВОУ Пролетар, 1931. — 388 с.

Крушельницький А. Соціяльний роман Бориса Грінченка / Антін Крушельницький // Борис Грін-

ченко. Під тихими вербами: повість; [ред., передм., прим. А. Крушельницького]. — Львів: Друк.

Наук. тов-ва ім. Шевченка, 1928. — С. 3—8.

Листи Євгена Чикаленка з еміграції до Сергія Єфремова. 1923—1928 рр.; [упор., вступ. ст. та ком.

І. Старовойтенко]. — К. : Ін-т укр. археографії та джерел-ва ім. М.С. Грушевського НАН України,

—106 с.

Лихачев Д. Текстология: краткий очерк / Дмитрий Лихачев. — М. : Наука, 2006. — 176 с.

Павлишин М. Канон та іконостас / Марко Павлишин // Канон та іконостас: літературно-критичні статті; [ред. В. Шевчук, вступ. ст. І. Дзюби]. — К. : Час, 1997. — С. 184—198.

Руда З. До історії Державного видавництва України (ДВУ) / З. Руда // Українська книга. — К.; Харків: Ред.-видавн. відділ Книжк. палати УРСР, 1965. — С. 157—170.

Рудниченко С. Борис Грінченко: популярно-критичний нарис / Степан Рудниченко. — Харків: Література і мистецтво, 1931. — 71 с.

Самарин М. Борис Дмитриевич Гринченко. 1863—1910 / Михаил Самарин // Б. Д. Гринченко. Под

тихими вербами: повесть; [пер. с укр. П. Боковенко; под ред. И. Айзенштока]. — Харків: Україн-

ський робітник, 1927. — С. 5—22.

Сігаєва Л. Від Грінченка до Грінченка / Лариса Сігаєва // Педагогіка і психологія. — 2001. — №30.— С. 146—150.

Смілянський Л. Борис Грінченко: критико-біографічний нарис / Леонід Смілянський; [за ред. Я. Савченка]. — Харків; К. : ДВУ, 1930. — 104 с.

Стебницький П. Борис Грінченко. Нарис його життя та діяльності / Петро Стебницький. — К. : Час, 1920. — 32 c.

Художня література, видана на Україні за 40 рр. 1917–1957: бібліогр. покажчик. Ч. І. Українська художня література. — Харків: Вид-во книжк. палати УРСР, 1958. — 440 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.