ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ ПЕРСОНАЖІВ МАЛОЇ ПРОЗИ БОРИСА ГРІНЧЕНКА (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ «НЕЛЮБ»)

Iryna Yakovleva

Анотація


У статті здійснено аналіз гендерної психології персонажів малої прози Бориса Грінченка на матеріалі маловивченого раніше оповідання «Нелюб», останнє перевидання якого було здійснено майже сто років тому. Гендерний підхід використано з метою доповнення традиційної інтерпретації твору розкриттям інших рівнів його смислу. Вибір для аналізу саме оповідання «Нелюб» зумовлений потребою повернення цього твору в освітній (і загальний читацький)
простір як незаслужено забутого твору високої художньої вартості. Встановлено, що в оповіданні «Нелюб» Б. Грінченка виражені важливість виконання першозначущих ролей захисника та берегині в сім’ї, розуміння складності процесу становлення цих образів-архетипів, а також саморозуміння себе подружжям в описаних соціальних умовах. Висунуто гіпотезу про частково
автобіографічний характер твору, виражений в ідеологічному та художньому вимірах, оскільки оповідання хронологічно точно зображує подружню кризу трьох років та вказує на шляхи її розв’язання. Останнє непрямо підтверджується датою написання (1887 р.) та тим фактом, що в усі видання «Нелюб» було внесено обома Грінченками практично без змін (окрім, звичайно, правопису).


Ключові слова


Борис Грінченко, «Нелюб», гендер; гендерна інтерпретація; гендерна психологія персонажів; мала проза Б. Грінченка; психоаналіз; архетипи; збірник «Квітка»; Василь Чайченко; «жіноче питання»

Повний текст:

PDF

Посилання


Грінченко Б. Нелюб : оповідання / Б. Грінченко. — К. : Рух, 1927. — 20 с.

Грінченко Б. Підпал. Нелюб : оповідання / написав Борис Грінченко. — [К. : Друк. 1-ї Київ. Друк. Спілки, 1913]. — 35 с.

Грінченко Б. Твори. Т. І: Оповідання / Б. Грінченко. — К. : Кооперативне Видавництво «РУХ», 1928. — 296 с.

Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство : посіб. / Н.В. Зборовська. — К. : Академвидав, 2003. — 392 с.

Ейдеміллер Е.Г. Сімейна психотерапія / Е.Г. Ейдеміллер, В.В. Юстицький. — Л. : Медицина, 1989. — 192 с.

Квітка. Ілюстрований літературний збірник / Видав Василь Лукич. — Л., 1890. — 128 с.

Помиткіна Л.В. Психологія сім’ї : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Помиткіна, В.В. Злагодух, Н.С. Хімченко, Н.І. Погорільська. — К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк»,

— 270 с.

Чайченко В. Твори Василя Чайченка / З портретом автора ; Вид. Василя Лукича ; Коштом товариства ім. Шевченка. — Т. І: Оповідання. — Л. : З друкарні Товариства ім. Шевченка, 1892. — 208 с.

REFERENCES

Hrinchenko B. (1927). Neliub: opovidannia. Kyiv, Rukh, 20 s.

Hrinchenko B. (1913). Pidpal. Neliub: opovidannia. Kyiv, Druk, Spilky, 35 s.

Hrinchenko B. (1228). Tvory. Tom I: opovidannia. Kyiv, Kooperatyvne Vydavnytstvo «RUKh», 296 s.

Zborovska N.V. (2003). Psykhoanaliz i literaturoznavstvo: posibnyk. Kyiv, «Akademvydav», 392 s.

Eidemiller E.H., & Yustytskyi V.V. (1989). Simeina psykhoterapiia. Lviv, Vyd-vo Medytsyna, 192 s.

Vasyl Lukych. (1890). Kvitka. Ilyustrovanyi literaturnyi zbirnyk (edition). Lviv, 128 s.

Pomytkina L.V., Zlahodukh V.V., Khimchenko N.S., & Pohorilska N.I. (2010). Psykholohiia simii. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kyiv, Vyd-vo Natsionalnoho

aviatsiinoho universytetu «NAU-druk», 270 s.

Chaichenko V. (1892). Tvory Vasylia Chaichenka. Tom I. Opovidannia. Lviv. Z drukarni Tovarystva im. Shevchenka, 208 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.