ХУДОЖНЯ ТРАНСГРЕСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «БЕРЕЗІЛЬ»

Natalia Chaura

Анотація


У статті досліджується художня трансгресія української свідомості. Визначаються вектори трансгресивності на прикладі поезій, надрукованих у № 1–6 за 2005 та 2016 рр. часопису «Березіль». Естетичний, інтернаціональний та інтроспективний напрями трансгресивності визначають траєкторію подальшого розвитку держави в майбутньому крізь світогляд нації, для якої пам’ять про минуле є важливою частиною усвідомлення себе у світі. У роботі характеризуються поняття художньої трансгресії та відображення її крізь призму українського світогляду, досліджуються міфопоетичні аспекти топосу дому. Проаналізовано явище перетину кордону, доведено, що дім виступає одним із центральних ментальних символів, означає захист, обжитий світ, рідну хату, постає символом гармонійного простору.


Ключові слова


трансгресія; літературно-художній часопис; українська свідомість; топос дому

Повний текст:

PDF

Посилання


Демченко А. Художні моделі топосу дому в поетичній збірці Любові Якимчук «Абрикоси Донбасу» / А. Демченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені

В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : зб. наук. пр. — 2016. — № 2 (18). — С. 101–105.

Ковальова О. Свіча на обрії / О. Ковальова // Березіль. — 2016. — № 4–6. — С. 109.

Ковальова О. Батьківщина / О. Ковальова // Березіль. — 2016. — № 4–6. — С. 10.

Левицька О. Літературно-художні часописи в сучасному літературному дискурсі / О. Левицька //

Поліграфія і видавнича справа. — 2011. — № 1 (53). — С. 33–43.

Личковах В. Дивосад культури: вибрані статті з естетики, культурології, філософії, мистецтва / В.А. Личковах. — Чернігів : Деснянська правда, 2006. — 160 с.

Лотман Ю. Содержание и структура понятия «художественная литература»: избранные статьи [Электронный ресурс] / Ю.О. Лотман. — Таллин, 1992. — С. 203–216. — Режим доступа : www.philology.ru/literature1/lotman-92a.htm.

Павличко Д. Вийди, матінко, вийди / Д. Павличко // Березіль. — 2016. — № 1–3. — С. 8.

Павличко Д. Душа / Д. Павличко // Березіль. — 2016. — № 1–3. — С. 10.

Павличко Д. Кінь / Д. Павличко // Березіль. — 2016. — № 1–3. — С. 7.

Павличко Д. Прощай, моє дівчатко із майдану … / Д. Павличко // Березіль. — 2016. — № 1–3. — С. 6.

Поліщук Я. Література як ідеологічний простір / Я. Поліщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету [Текст]. Серія: Філологія. — 2008. — Вип. 19. — С. 74–78.

Скиба Р. Осінь / Р. Скиба // Березіль. — 2005. — № 3–4. — С. 154.

Стадниченко Ю. Телефон / Ю. Стадниченко // Березіль. — 2005. — № 5. — С. 138.

Сухина О. Трансгресивні виміри соціокультурної буттєвості: апологія маски / О.В. Сухина // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв [Текст] : щоквартальний наук. журн. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; [редкол. В.Г. Чернець

[та ін.]]. — К. : Міленіум, 2013. — № 3— С. 49–52.

Чіп Б. Чорнозем / Б. Чіп // Березіль. — 2005. — № 1–2. — С. 149–155.

Фуко М. Мысль о Внешнем [Электронный ресурс] / М. Фуко // Современные стратегии культурологических исследований [Текст]: Труды Ин-та европейских культур / [отв. ред.

Т.А. Филиппова]. — М. : РГГУ, 2008. — Вып. 2. — С. 318–347. — Режим доступа : http://www.ecdejavu.net/f-2/Michel_Foucault_Externals.html

Що ховається за поняттям «трансгресивна література»? [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?newsid=23822. — Назва з титул. екрана.

REFERENCES

Demchenko A. (2016). Khudozhni modeli toposu domu v poetychnii zbirtsi Lyubovi Yakymchuk «Abrykosy Donbasu». Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni

V.O. Sukhomlynskoho. Filolohichni nauky (literaturoznavstvo): zbirnyk naukovykh prats, 2 (18), 101 — 105.

Kovaliova O. (2016). Svicha na obrii. Berezil, 4–6, 109.

Kovaliova O. (2016). Batkivshchyna. Berezil, 4–6, 110.

Levytska O. (2011). Literaturno-khudozhni chasopysy v suchasnomu literaturnomu dyskursi. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 1(53), 33–43.

Lychkovakh V. (2006). Dyvosad kultury: vybrani statti z estetyky, kulturolohii, filosofii, mystetstva. Chernihiv, «Desnyanska pravda», 160 s.

Lotman Yu. (1992). Soderzhanie i struktura poniatiia «hudozhestvennaia literatura»: izbrannyie stati. www.philology.ru/literature1/lotman-92a.htm

Pavlychko D. (2016). Vyidy, matinko, vyidy. Berezil, 1–3, 8.

Pavlychko D. (2016). Dusha. Berezil, 1–3, 10.

Pavlychko D. (2016). Kin. Berezil, 1–3, 7.

Pavlychko D. (2016). Proshchai, moie divchatko iz maidanu … Berezil, 1–3, 6.

Polishchuk Ya. (2008). Literatura yak ideolohichnyi prostir. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Filolohiya, 19, 74–78.

Skyba R. (2005). Osin. Berezil, 3–4, 154.

Stadnychenko Yu. (2005). Telefon. Berezil, 5, 138.

Sukhyna O. (2013). Transhresyvni vymiry sotsiokulturnoi buttievosti: apolohiya masky. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv: Shchokvartalnyi naukovyi zhurnal, 3, 49–52.

Chip B. (2005). «Chornozem». Berezil, 1–2, 149–155.

Fuko M. (2008). Mysl o Vneshnem.http://www.ec-dejavu.net/f-2/Michel_Foucault_Externals.html

Shcho khovayetsia za poniattiam «transhresyvna literatura»? http://arhiv-statey.pp.ua/index.

php?newsid=23822


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.