У ПОШУКАХ ДЕРЖАВНОЇ БРОНЗИ: НАЦІОСОФСЬКА ПАРАДИГМА ЗБІРКИ ЕСЕЇВ «ЗА СИЛУ Й ПЕРЕМОГУ» ДАРІЇ ВІКОНСЬКОЇ

Ihor Nabytovych

Анотація


У статті розглянуто філософські та ідеологічні концепції збірки Дарії Віконської «За державну бронзу» — першої частини «За силу й перемогу». Вона складається з низки есеїв, кожен з яких можна було б розглядати як окремий твір. Разом з тим загалом вони творять цілісну концепцію найнагальнішого чину і дій у напрямку зміни цілої низки ментальних патернів українців та корекції базових етнопсихологічних рис. Це мало б сприяти усуненню тих недоліків у харак-
тері української нації, які призводили до втрат державності. Ідеологічні, культурно-історичні, ідейно-естетичні уявлення про мистецтво, літературу та літературну творчість Дарії Віконської були напрочуд новаторськими, украй актуальними й виражали найновіші ідеї розвитку української культури в контексті культури європейської.


Ключові слова


Дарія Віконська; модернізм; ідеологія та література; національна ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Баган О. Вісниківство як понадчасовий феномен: ідеологія, естетика, настроєвість / Олег Баган // Вісниківство: літературна традиція та ідеї. — Вип. 1. — Дрогобич : Коло, 2009. — С. 6–48.

Віконська Дарія. Ars Longa. Літературознавство. Мистецтвознавство. Культурологія / Дарія Віконська. — Л. : Піраміда, 2015. — 352 с.

Віконська Дарія. За силу й перемогу: Нариси / Дарія Віконська. — Ч. І: За державну бронзу. — Л. : Піраміда, 2016. — 343 с.

Маланюк Є. Дарія Віконська / Євген Маланюк // Євген Маланюк. Книга спостережень. — Т. ІІ. — Торонто : Гомін України, 1966. — C. 387–391.

Моренець В. Tertium non datur / Володимир Моренець // Tertium non datur: Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі ХІХ–ХХІ століття / ред. В. Моренець. — К. : Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2014. — C. 9–39.

Набитович І. Дарія Віконська — лицар українського Il Rinascimento / Ігор Набитович // Віконська Д. За силу й перемогу: Нариси / Дарія Віконська. — Ч. І: За державну бронзу. — Л. : Піраміда, 2016. — С. 7–31.

Набитович І. Ірландська література в літературознавчій спадщині Дарії Віконської / Ігор Набитович // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Науковий збірник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. — Т. 2. — К. : Логос, 2015. — С. 148–157.

Набитович І. Історичний роман з євангельських часів («Останній пророк» Леоніда Мосендза) / Ігор Набитович // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze / red. S. Kozak. — T. 25–26. — Warszawa : Tyrsa, 2008. — S. 275–287.

Набитович І. Трансформація Єзекиїлевої метафори сухих кісток (розділ XXXVII) в українській літературі Модернізму / Ігор Набитович // Z lubelskich badań nad słowiańszczyzną wschodnią / Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — S. 325–334.

Феденко П. Вплив історії на український народний характер / Панас Феденко // Науковий збірник Українського Вільного Університету в Празі. — Прага : Український [Вільний] Університет, 1941. — Т. 3. — С. 375–385.

Янів Володимир. Нариси до історії української етнопсихології / Володимир Янів. — Мюнхен : Український Вільний Університет, 1993. — 217 c.

REFERENCES

Bahan O. (2009). Visnykivstvo yak ponadchasovyi fenomen: ideolohiya, estetyka, nastroievist. Visnykivstvo: literaturna tradytsiya ta ideyi, (1), ss. 6–48.

Vikonska Dariia (2015). Ars Longa. Literaturoznavstvo. Mystetstvoznavstvo. Kulturolohiia. Lviv, Piramida, s. 352.

Vikonska Dariia (2016). Za sylu i peremohu: narysy. Lviv, Piramida, 343 s.

Malaniuk Ye. (1966). Dariia Vikonska. Knyha sposterezhen (Tom II), s. 384–391.

Morenets V. (2014). Tertium non datur. Tertium non datur: Problema kulturnoi identychnosti v literaturno-filosofskomu dyskursi ХІХ–ХХІ stolittia, ss. 9–39.

Nabytovych I. (2016). Dariia Vikonska — lytsar ukrainskoho Il Rinascimento. Za sylu i peremohu: narysy, (Ch.1), ss. 7–31.

Nabytovych I. (2015). Irlandska literatura v literaturoznavchii spadshchyni Darii Vikonskoi. Teoriia literatury: kontseptsii, interpretatsii: Naukovyy zbirnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka, (2), ss. 148–157.

Nabytovych I. (2008). Istorychnyi roman z yevanhelskykh chasiv (“Ostanniy prorok”). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, T. 25–26, Warszawa, Tyrsa, S. 275–287.

Nabytovych I. (2010). Transformatsiia Yezekyilevoi metafory sukhykh kistok (rozdil XXXVII) v ukrayinskii literaturi Modernizmu. Z lubelskich badań nad słowiańszczyzną wschodnią, Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi, ss. 325–334.

Fedenko P. (1941). Vplyv istorii na ukrayinskyi narodnyi kharakter. Naukovyi zbirnyk Ukrainskoho Vilnoho Universytetu v Prazi, (3), ss. 375–385.

Yaniv Volodymyr (1993). Narysy do istorii ukrayinskoi etnopsykholohii. Miunkhen,Ukrainskyi Vilnyi Universytet, 217 s.

Игорь


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.