ОБРАЗ САМІТНИКА В «ЗАПИСАХ З КЕЛІЇ» КАМО-НО ЧЬОМЕЯ У

Kyrylo Ihoshev

Анотація


У статті автор розглядає образ самітника у японському середньовічному творі жанру дзуйхіцу «Записи з келії» («Ґоджокі») Камо-но Чьомея. Описує та аналізує такі літературознавчі терміни, як «дзуйхіцу», загальні літературні концепти «самітництво» («відлюдництво») та естетично-релігійні буддійські концепції «мудзьо», «мудзьо-но-аваре» та «Дао» («Шлях»). У праці зроблено
короткий огляд робіт вчених-попередників з питань середньовічної японської літератури, літератури самітництва та дзуйхіцу, а також з питань буддизму. За допомогою цих теоретичних та практичних розробок проаналізовано образ самітника в дзуйхіцу Камо-но Чьомея «Записи з келії» («Ґоджокі») та розглянуто форми його реалізації в тексті твору. У результаті дослідження було визначено, що Камо-но Чьомей використовує описи природних катастроф, мінливості людського життя та ненадійності осель задля утвердження дзен-буддійського принципу «мудзьо» (мінливості сущого) і, як наслідок, підсилення власної ідеалізації самітницького життя. Естетико-філософський принцип «мудзьо-но-аваре» використовується автором для естетизації, ідеалізації та пропагування самітницького життя.


Ключові слова


самітництво; відлюдництво; дзуйхіцу; Шюгендо; дзен-буддизм; мудзьо; мудзьо- но-аваре; Дао

Повний текст:

PDF

Посилання


Баликова Н. Тема самітництва в японській літературі жанру дзуйхіцу («Записи з келії» Камо-но Чьомея і «Нотатки знічев’я» Кенко-хоші) / Н. Баликова // Японська література: курс лекцій.

Частина друга: період шьоґунатів. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. — С. 209–229.

Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе Х–ХІІІ вв. / Владислав Никанорович Горегляд. — М. : Наука, 1975. — 383 с.

Григорьева Т.П. Вслед за кистью / Татьяна Петровна Григорьева // Японские дзуйхицу. — СПб. : Северо-запад, 1998. — С. 5–46.

Ігошев К.М. Образ самітника в японській літературі жанру дзуйхіцу / К.М. Ігошев // Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Сєверодонецьк, 26–27 трав. 2017 р.). — Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. — С. 195–198.

Камо-но-Чомей. Ґоджокі (хатина буддійського самітника) / Камо-но-Чомей ; [пер. Степана Левинського] // Японська література: курс лекцій. Частина друга: період шьоґунатів. — К. :

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. — С. 421–438.

Конрад Н.И. О произведении Тёмэйя / Н.И. Конрад // Японская литература: от «Кодзики» до Токутоми. — М. : Наука, 1974. — С. 295–315.

Сэй Сёнагон. Записки у изголовья / Сэй Сёнагон ; [пер. В. Марковой] // Японские дзуйхицу. — СПб. : Северо-запад, 1998. — С. 48–335.

Gill, Andrea K. Shugendō: Pilgrimage and Ritual in a Japanese Folk Religion / Andrea K. Gill // Pursuit — The Journal of Undergraduate Research at the University of Tennessee. — Knoxville. —

University of Tennessee. — Vol. 3: Iss. 2, Article 4, 2012, Pp. 49–65.

Marra, Michele. Semi-Recluses (Tonseisha) and Impermanence (Mujō): Kamo no Chōmei and Urabe Kenkō / Michele Marra // Japanese Journal of Religious Studies Vol. 11, No. 4, Dec., 1984, Pp. 313–350.

Jan Hora, Karel. Notes on Kamo Chonei’s Life and Work / Karel Jan Hora // Transactions of the Asiatic Society of Japan. — Yokohama. — Vol. 34, 1906–1907. — Pp. 63–67.

Tamamura Kyo. Reclusion and Poetry: Reconsidering Kamo no Chomei’s Hojoki and Hosshinshu / Tamamura Kyo // Aesthetics. — Tokyo. — The Japanese Society for Aesthetics. — No. 13, 2009. — Pp. 153–166.

REFERENCES

Balykova N. (2015). Tema samitnytstva v yaponskii literaturi zhanru dzuikhitsu («Zapysy z kelii» Kamo-no Chomeia i «Notatky znichivia» Kenko-khoshi). Yaponska literatura: kurs lektsii. Chastyna druha: period shohunativ. Kyiv, Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, ss. 209–229.

Horehliad V.N. (1975). Dnevniki i esse v yaponskoi literature X–XIII vv. Moskva, Nauka, 383 s.

Grigorieva T.P. (1998). Vsled za kistiu. Yaponskie dzuikhitsu. Sankt-Peterburg, Severo-zapad, ss. 5–46.

Ihoshev K.M. (2017). Obraz samitnyka v yaponskii literaturi zhanru dzuikhitsu. Perspektyvy rozvytku naukovykh doslidzhen u konteksti hlobalizatsiynykh zmin: osvita, polityka, ekonomika, mizhkulturna

komunikatsiia materialy I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (1), ss. 195–198.

Kamo-no-Chomei (2015). Godzhoki (khatyna buddiiskoho samitnyka). Yaponska literatura: kurs lektsii. Chastyna druha: period shogunativ, ss. 421–438. Kyiv, Vydavnychyi dim Dmytra Buraho.

Konrad N.I. (1974). O proizvedenii Tiomeia. Yaponskaia literatura: ot «Kodzyky» do Tokutomy. Moskva, Nauka, ss. 295–315.

Sei Sionagon. (1998). Zapiski u izgolovia. Yaponskie dzuikhitsu. Sankt-Peterburg, Severo-zapad, ss. 48–335.

Gill, Andrea K. (2012). Shugendō: Pilgrimage and Ritual in a Japanese Folk Religion. The Journal of Undergraduate Research at the University of Tennessee, (3), pp. 49–65.

Marra, Michele (1984). Semi-Recluses (Tonseisha) and Impermanence (Mujō): Kamo no Chōmei and Urabe Kenkō. Japanese Journal of Religious Studies (11), pp. 313–350.

Jan Hora, Karel (1906–1907). Notes on Kamo Chonei’s Life and Work. Transactions of the Asiatic Society of Japan (34), pp. 63–67.

Tamamura Kyo (2009). Reclusion and Poetry: Reconsidering Kamo no Chomei»s Hojoki and Hosshinshu. The Japanese Society for Aesthetics (13), pp. 153–166.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.