ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ОБРАЗ УКРАЇНИ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТВОРАХ ХХ СТ.

Svitlana Yevtushenko

Анотація


У статті досліджуються причини появи амбівалентного образу постколоніальної України. Наголошується на спорадичному порівнянні України з Ірландією через подібний колоніальний досвід. Відзначається, що частина інтелектуалів не погоджується із пошуком спільних ознак між цими країнами. Розглядаються географічний та історичний чинники, які відіграють вагому роль в «українському організмі», визначають його «естетику, емоції, стиль і світовідчуття» (Р. Харчук). Геополітичне становище України дало змогу синтезувати досвід візантійства,
православ’я, католицького Риму та орієнтальної культури. Східнохристиянська, імперська та комуністична (Я. Грицак) складові українського історичного минулого важким тягарем лежать на плечах української держави, що не сприяє її модернізації. Також на специфіку українського суспільства вплинули трагічні перипетії світової історії ХХ ст. Географічне розташування та приналежність у минулому до кількох історичних моделей створює «широке поле для вибору головного вектора розвитку».


Ключові слова


Україна; постколоніальний; географія; історія

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрухович Ю. Диявол ховається в сирі. Вибрані спроби 1999–2005 років / Юрій Андрухович. — К. : Критика, 2006. — 318 с.

Безансон Ален. Лихо століття: Про комунізм, нацизм та унікальність голокосту / Ален Безансон ; з фр. пер. Т. Марусик. — К. : Пульсари, 2007. — 136 с. — (Історія і сучасність).

Грицак Я. Життя, смерть та інші неприємності: статті та есеї / Ярослав Грицак. — 3-тє вид., допов. — К. : Грані-Т, 2011. — 248 с. — (Серія “De profundis”).

Грицак Я. Куди рухається світ / Ярослав Грицак. — К. : Грані-Т, 2015. — 192 с. — (Серія “De profundis”).

Забужко Оксана. Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика / Оксана Забужко. — К. : Факт, 2009. — 352 с. — (Сер. «Висока полиця»).

Кононенко Є. У черзі за святою водою. Есеї / Євгенія Кононенко. — К. : PR-Company, 2013. — 201 с.

Матіос М. Вирвані сторінки з автобіографії / Марія Матіос. — Л. : Піраміда, 2011. — 368 с.

Прохасько Т. Одної і тої самої / Т. Прохасько. — Чернівці : Книги-XXI, Meridian Czernowitz, 2013. — 240 с.

Старовойт І. Настав момент відкривати шафи у пошуках скелетів [Електронний ресурс] / І. Старовойт. — 2015. — Режим доступу : http://litakcent.com/2015/06/10/iryna-starovojt

Український палімпсест. Оксана Забужко в розмові з Ізою Хруслінською / пер. з польської Д. Матіяш ; за ред. І. Андрусяка та О. Забужко. — К. : КОМОРА, 2014. — 408 с.

Харчук Р.Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період : навч. посіб. — К. : ВЦ «Академія», 2008. — 248 с.

REFERENCES

Andrukhovych Yu. (2006). Dyiavol khovaietsia v syri. Vybrani sproby 1999 — 2005 rokiv. Kyiv, Krytyka, 318 s.

Bezanson A. (2007). Lykho stolittia: Pro komunizm, natsyzm ta unikalnist holokostu. Kyiv, Pulsary, 136 s.

Hrytsak Ya. (2011). Zhyttia, smert ta inshi nepryiemnosti: statti ta eseii. Kyiv, Hrani-T, 248 s.

Hrytsak Ya. (2015). Kudy rukhaietsia svit. Kyiv, K., Hrani-T, 192 s.

Zabuzhko O. (2009). Khroniky vid Fortinbrasa. Vybrana eseistyka. Kyiv, Fakt, 352 s.

Kononenko Ye. (2013). U cherzi za sviatoiu vodoiu. Eseii. Kyiv, PR-Company, 201 s.

Matios M. (2011). Vyrvani storinky z avtobiohrafii. Lviv, «Piramida», 368 s.

Prokhasko T. (2013). Odnoi i toi samoi. Chernivtsi: Knyhy, XXI, Meridian Czernowitz, 240 s.

Starovoit I (2015). Nastav moment vidkryvaty shafy u poshukakh skeletiv. http://litakcent.com/2015/06/10/iryna-starovojt/

Andrusyaka I., & Zabuzhko O. (Eds.). (2014). Ukrainskyi palimpsest. Oksana Zabuzhko v rozmovi z Izoiu Khruslinskoiu. Kyiv, KOMORA, 408 s.

Kharchuk R.B. (2008). Suchasna ukrainska proza: Postmodernyi period: navch. posib. Kyiv, VTs «Akademiia», 248 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.