УТОПІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІСТОРІОСОФСЬКОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ У ФАНТАСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ САГИ А. САПКОВСЬКОГО «ВІДЬМАК»)

Andrii Dynnychenko

Анотація


У запропонованій розвідці проаналізовано елементи утопії в сазі А. Сапковського «Відьмак» („Wiedźmin”, 1986–2013) як складової частини історіософської концептосфери у фантастичній літературі. Утопія у нашому дослідженні розглядається як прогностично-філософське передбачення письменника-фантаста, що відбувається через моделювання шляхів розвитку суспільства на основі осмислення досвіду історії людства, синтезу існуючих культурно-філо-
софських концептів. Характерна риса сучасної утопії — це побудова світу на основі реальних історичних подій та явищ для пошуків вирішення загальнолюдських проблем (класична європейська утопія). Як частина концептосфери історіософії, утопія виступає дискурсом про майбутнє людства — орієнтиром для індивіда та суспільства загалом. Єдиний шлях до реалізації утопії лежить через усвідомлення добра і зла в собі, перемогу над злом в собі і в світі.
Для А. Сапковського утопія є невід’ємною частиною розбудови історіософської концептосфери: існуючи на багатьох рівнях (особистому, національному, загальнолюдському), вона корелює з вічними поняттями щастя, свободи та сенсу буття.


Ключові слова


утопія; історіософія; концептосфера; історична модель суспільства; етичний подвиг

Повний текст:

PDF

Посилання


Борев Ю. Эстетика / Ю. Борев. — 4-е изд., допол. — М. : Политиздат, 1998. — 496 с.

Гесиод. Труды и дни [Электронный ресурс] / пер. з древнегр. В.В. Вересаева. — Режим доступа : az.lib.ru/w/weresaew_w_w/text_0300

Новикова М. Міфи та місія / М. Новикова. — К. : Дух і літера, 2005. — 432 с.

Платон. Критий [Электронный ресурс] / пер. з древнегр. Г.Е. Малеванского. — Режим доступа :

www.theosophy.ru/lib/krity.htm

Шалагінов Б.Б. «Фауст» Й.В. Гете: Містерія. Міф. Утопія: До проблематики духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18–19 ст. : моногр. / Б.Б. Шалагінов. — К. : Вежа, 2002. — 280 с.

Sapkowski A. Saga o Wiedźminie : w 7 t. / Łódź: DWN, 1197 s.

REFERENCES

Borev Yu. (1998). Estetika. M., Politizdat, 496 s.

Gesiod. Trudy i dni. http://lib.ru/w/weresaew_w_w/text_0300

Novikova M. (2005). Mіfi ta mіsіia. Kyiv, Dukh і lіtera, 432 s.

Platon. Kritii. www.theosophy.ru/lib/krity.htm

Shalahinov B.B. (2002). «Faust» I. V. Hete: Misteriia. Mif. Utopiia: Do problematyky dukhovnoi sutnosti liudyny v nimetskii literaturi na rubezhi 18–19 st. Monohrafiya. Kyiv, Vezha, 280 s.

Sapkowski A. Saga o Wiedźminie. Łódź, DWN, 1197 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.