ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ЗБІРКА «НА КРИЛАХ ПІСЕНЬ»

Larisa Voloshuk

Анотація


У статті зроблено спробу аналізу збірки поезій Лесі Українки «На крилах пісень» з позицій інтермедіальності, спрямованого на виявлення засобів суміжних мистецтв у літературі. Взаємодія поезії з музикою, живописом, визначення у творах домінантних інтермедіальних кодів (музично-акустичних чи візуальних) сприяє окресленню додаткових способів смислотворення. Звернення до засобів інших видів мистецтва дає змогу повніше себе реалізувати, яскравіше виявити авторське «Я», експериментувати і розширювати зображально-виражальні можливості
художнього слова.


Ключові слова


інтермедіальна поетика поезій; літературно-музична кореляція; взаємодія мистецтв; зорова естетика; змістовна єдність

Повний текст:

PDF

Посилання


Будний В. Порівняльне літературознавство : Підручник / В. Бідний, М. Ільницький. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — 430 с.

Дорогань И. Интерхудожественность как новый термин компаративистики / Илона Дорогань // Філологічні семінари. Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст. — Вип. 16. — К., 2013. — С. 330–335.

Махов А. Musica literaria: Идея словесной музыки в европейской поэтике / А. Махов. — М. : Intrada, 2005. — 224 с.

Рисак О. «Найперше — музика у слові»: проблема синтезу мистецтв в українській літературі кінця XIX — XX століть / О. Рисак. — Луцьк : РВВ «Вежа» Волинський державний університет імені Лесі Українки, 1999. — 402 с.

Рисак О. Лесин дивосвіт / О. Рисак. — Л. : Світ, 1992. — 184 с.

Українка Леся. Зібрання творів : у 12 т. Т. 1 / Леся Українка. — К. : Наукова думка, 1975. — 447 с.

Урманов С.И. Семиотика. Искусство как язык : учеб. пособ. / С.И. Урманов. — Рязань : Изд-во РГПУ, 1998. — 97 с.

Фатеева Н. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов / Наталья Фатеева. — М. : Агар, 2000. — 280 с.

REFERENCES

Budnyi V. (2008). Porivnyalne literaturoznavstvo : pidruchnyk. Kyiv, Vyd. dim «Kyievo-Mohylyanska akademiia».

Dorohan I. (2013). Interkhudozhesvtennost kak novyi termin komparatyvistyky. Filolohichni seminary. Paradyhma suchasnoho literaturoznavstva : svitovyi kontekst, 16, 330–335.

Mahov A. (2005). Musica literaria: Ideia slovesnoi muzyki v yevropeiskoi poetike. M., Intrada, 224 s.

Rysak O. (1999). «Naipershe — muzyka u slovi» : problema syntezu mystetstv v ukrayinskii literaturi kintsia XIX—XX stolit.

Lutsk, RVV «Vezha», Volynskyi derzhavnyi universytet imeni Lesi Ukrainky, 402 s.

Rysak O. (1992). Lesyn dyvosvit. Lviv, Svit, 184 s.

Ukrainka L. (1975). Zibrannia tvoriv u dvanadtsiaty tomakh. T. 1. Kyiv, Naukova dumka, 447 s.

Urmanov S. (1998). Semiotika. Iskusstvo kak yazyk: uchebnoe posobie. Riazan, Izd-vo RGPU, 97 s.

Fateieva N. (2000). Kontrapunkt intertekstualnosti, ili Intertekst v mire tekstov. M., Agar, 280 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.