Українська національна революція в критичному дискурсі Юрія Лавріненка

Тетяна Шестопалова

Анотація


Стаття присвячена одній із ключових тем критичного мислення Юрія Лавріненка — українській національній революції 1917–1921 рр. Ю. Лавріненко — один із найпроникливіших українських літературних критиків доби модернізму. Він розглядав політичні події 1917–1921 рр. в рамках феномену Розстріляного відродження, якому присвятив головні праці життя. Серед них: публіцистичний цикл статей «Україна — Схід» (Німеччина, 1949), а також написане у США англомовне дослідження “Ukrainian Communism and Soviet-Russian Policy Toward the Ukraine; An Annotated Bibliography 1917–1953”, фундаментальна антологія «Розстріляне відродження», есеїстичний диптих про П. Тичину — «На шляхах синтези кларнетизму» й «Павло Тичина і його поема “Сковорода” на тлі епохи». Т. Шестопалова робить спробу окреслити особливості критичного методу
Ю. Лавріненка на підставі розгляду сценаріїв його думки в статтях циклу «Україна — Схід» і заключного есе антології «Розстріляне відродження» — «Література вітаїзму». Метод критика інтертекстуальний за характером. Ю. Лавріненко звертається до філософських, культурно-історичних, етно-національних концептів «Україна», «Росія», «Схід», «Захід», «імперія», «зло-помста», «світлоритм» й пропонує свій варіант прочитання Європи, а за ним — і України в аспекті їхньої духовної історії. Національна революція 1917–1921 рр. у статтях циклу становить подію цієї спільної духовної історії.


Ключові слова


революція; Україна; Росія; вітаїзм

Повний текст:

PDF

Посилання


Верстюк В. Українська революція 1917–1921 рр. у політиці формування національної пам’яті в 2007–2010 рр. / В. Верстюк, В. Скальський // Проблеми вивчення історії української революції : Збірник наукових статей / Голов. ред. Р.Я. Пиріг. — Вип. 5. — К. : Інститут історії України НАН України, 2010. — С. 5–22

Гнатюк О. У себе, а не «між Сходом і Заходом» / Оля Гнатюк // Критика. — 2005. — Ч. 1–2 (87–88). — С. 13–15.

Дивнич Ю. [Лавріненко Ю.]. На зорі східньоевропейського відродження [Стаття друга з циклу «Україна — Схід»] / Юрій Дивнич // Українські вісті (Новий Ульм). — 1949. — Ч. 43. — С. 2.

Дивнич Ю. [Лавріненко Ю.]. У «мертвому домі» провідної верстви імперії [Стаття третя з циклу «Україна — Схід»] / Юрій Дивнич // Українські вісті (Новий Ульм). — 1949. — ЧЧ. 44, 45. — С. 3, 3.

Дивнич Ю. [Лавріненко Ю.]. Біля джерел [Стаття четверта з циклу «Україна — Схід»] / Юрій Дивнич // Українські вісті (Новий Ульм). — 1949. — Ч. 46. — С. 3.

Дивнич Ю. [Лавріненко Ю.]. Від Дніпра до Ельби — від Андрусова до Ялти [Стаття шоста з циклу «Україна — Схід»] / Юрій Дивнич // Українські вісті (Новий Ульм). — 1949. — Ч. 78. — С. 3.

Дивнич Ю. [Лавріненко Ю.]. Парадокси історичного невігластва [Стаття восьма з циклу «Україна — Схід»] / Юрій Дивнич // Українські вісті (Новий Ульм). — 1949. — Ч. 97. — С. 3.

Лавріненко Ю. Розстріляне відродження : Антологія 1917–1933 : Поезія — проза — драма — есей / Юрій Лавріненко ; [упоряд., передм., післямова Ю. Лавріненка ; післямова Є. Сверстюка]. —

К. : Смолоскип, 2004. — 992 с.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Євген Маланюк // Книга спостережень : ст. про літ. — К. , 1997. — С. 85–141.

Минский М. Фреймы для представления знаний : [пер. с англ.] / М. Минский. — М. : Энергия, 1979. — 152 с.

Морен Э. Утраченная парадигма : природа человека / Эдгар Морен. — К. : Кармэ-Синто, 1995. — 222 с.

Рікер П. Яким має бути новий етос Европи? / Поль Рікер // Критика. — 2005. — Ч. 6(92). — С. 2–4.

REFERENCES

Verstiuk V. Ukrayinska revoliutsiia 1917–1921 rr. u politytsi formuvannia natsionalnoi pamiati v 2007–2010 rr. / V. Verstiuk, V. Skalskyi // Problemy vyvchennia istorii ukrayinskoi revoliutsii : Zbirnyk naukovykh statei / Holov. red. R.Ya. Pyrih. — Vyp. 5. — K. : Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2010. — S. 5–22.

Hnatyuk O. U sebe, a ne «mizh Skhodom i Zakhodom» / Olia Hnatiuk // Krytyka. — 2005. — Ch. 1–2(87–88). — S. 13–15.

Dyvnych Yu. [Lavrinenko Yu.]. Na zori skhidnoevropeiskoho vidrodzhennia [Stattia druha z tsyklu «Ukraina — Skhid»] / Yurii Dyvnych // Ukrainski visti (Novyi Ulm). — 1949. — Ch. 43. — S. 2.

Dyvnych Yu. [Lavrinenko Yu.]. U «mertvomu domi» providnoi verstvy imperii [Stattia tretia z tsyklu «Ukraina — Skhid»] / Yurii Dyvnych // Ukrainski visti (Novyi Ulm). — 1949. — ChCh. 44, 45. — S. 3, 3.

Dyvnych Yu. [Lavrinenko Yu.]. Bilia dzherel [Stattia chetverta z tsyklu «Ukraina — Skhid»] / Yurii Dyvnych // Ukrainski visti (Novyi Ulm). — 1949. — Ch. 46. — S. 3.

Dyvnych Yu. [Lavrinenko Yu.]. Vid Dnipra do Elby — vid Andrusova do Yalty [Stattia shosta z tsyklu «Ukraina — Skhid»] / Yurii Dyvnych // Ukrainski visti (Novyi Ulm). — 1949. — Ch. 78. — S. 3.

Dyvnych Yu. [Lavrinenko Yu.]. Paradoksy istorychnoho nevihlastva [Stattia vosma z tsyklu «Ukraina — Skhid»] / Yuriy Dyvnych // Ukrayinski visti (Novyi Ulm). — 1949. — Ch. 97. — S. 3.

Lavrinenko Yu. Rozstriliane vidrodzhennia : Antolohiia 1917–1933 : Poeziia — proza — drama — esei / Yuriy Lavrinenko ; [uporiad., peredm., pisliamova Yu. Lavrinenka ; pisliamova Ye. Sverstiuka]. — K. : Smoloskyp, 2004. — 992 s.

Malaniuk Ye. Narysy z istorii nashoi kultury / Yevhen Malaniuk // Knyha sposterezhen : st. pro lit. — K. , 1997. — S. 85–141.

Minskii M. Freimy dlia predstavleniia znanii : [per. s angl.] / M. Minskii. — M. : Energiia, 1979. — 152 s.

Moren E. Utrachennaia paradigma : priroda cheloveka / Edgar Moren. — K. : Karmie-Sinto, 1995. — 222 s.

Riker P. Yakym maie buty novyi etos Yevropy? / Pol Riker // Krytyka. — 2005. — Ch. 6(92). — S. 2–4.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.