Репрезентація хронокомплексу та ментальної бінарної опозиції (на матеріалі есею «Крижана правда» Є. Пашковського)

Дар’я Матушкіна

Анотація


У статті авторка досліджує проблему репрезентації елементів хронокомплексу (часу, простору, людей і ритму) в есеї Є. Пашковського «Крижана правда», акцентує увагу на зображенні ментальної бінарної опозиції. Опозитивність у представленні таких складників, як час і ритм, дає змогу читачам порівняти і проаналізувати зміни, які вже відбулися і відбуваються зараз. Сучасні урба-
ністичні міста, в яких мешкають українські городяни, провокують і стверджують життєвий принцип «бути кращим, сильнішим, багатшим за іншого». Такі зміни авторка вважає ознакою сучасності. Саме з останнього компоненту хронокомплексу (ритму) чітко витікає зображення в тексті бінарної опозиції існування народу за ідеальним сценарієм (християнським, зверненням
до принципів своєї культури) і навпаки (себелюбством і земними бажаннями). Необхідність повернення до християнських основ у суспільстві — це головна думка есею Є. Пашковського. Авторка статті, погоджуючись з настановами публіциста, стверджує, що дотримання релігійних заповідей — ідеальний алгоритм для впорядкування духовного та тілесного життя всього народу.


Ключові слова


час; простір; люди; ритм; бінарна опозиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе / М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики / М. Бахтин. — М. : Художественная литература, 1975. — С. 234–408.

Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність / О. Гнатюк. — К. : Критика, 2005. — 528 с.

Кліценко С. Дискурси розвитку української культури в публіцистиці Є. Пашковського та В. Медведя / С. Кліценко // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 236. — С. 143–146. — Бібліогр. : 12 назв. — укр.

Пашковський Є. Крижана правда [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://litgazeta.com.ua/articles/kryzhana-pravda-2/

Семченко В. Особливості використання принципу бінарної опозиції в дослідженнях з гендерної проблематики / О. Семченко // Політологія грані. — 2010. — № 4. — С. 149–154.

REFERENCES

Bakhtin M. Formy vremeni i khronotopa v romane / M. Bakhtin // Voprosy literatury i estetiki / M. Bakhtin. — M. : Khudozhestvennaia literatura, 1975. — S. 234–408.

Hnatiuk O. Proshchannia z imperiieyu: Ukrayinski dyskusii pro identychnist / O. Hnatyuk. — K. : Krytyka, 2005. — 528 s.

Klitsenko S. Dyskursy rozvytku ukrainskoi kultury v publitsystytsi Ye. Pashkovskoho ta V. Medvedia / S. Klitsenko // Kultura narodov Prychernomoria. — 2012. — № 236. — S. 143–146. — Bibliohr. : 12 nazv.

Pashkovskyi Ye. Kryzhana pravda [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://litgazeta.com.ua/articles/kryzhana-pravda-2/

Semchenko V. Osoblyvosti vykorystannia pryntsypu binarnoi opozytsii v doslidzhenniakh z hendernoi problematyky / O. Semchenko // Politolohiia hrani. — 2010. — № 4. — S. 149–154.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.