Урбаністичні візії новітньої української авторської казки для дітей

Віталіна Кизилова

Анотація


У статті окреслено версії репрезентації урбаністичного простору в новітній українській авторській казці. Звернено увагу на «Місто без квітів» Валерія Шевчука, де йдеться про кам’яне чорно-сіре місто, наголошується на абсурдності сучасного урбанізованого простору, який знищує в людині природні почуття, змушує її шукати нові варіанти існування. Проаналізовано збірку Зірки Мензатюк «Київські казки». Наголошено, що у змалюванні сучасного Києва авторка
посилається на систему сакральних символів, духовних конструкцій, екстер’єрів, акцентує увагу на національному колориті столиці України. Київ у письменниці — повноправний художній образ, у ньому сконцентровані суттєві з погляду авторського світобачення сторони буття. Окрема увага приділена «Казці про Старого Лева» Мар’яни Савки. Вона оптимістично заряджена. Пригоди казкових персонажів спонукають до переміщення вулицями Львова; читачі, спостерігаючи за героями, знайомляться з містом, у якому зосереджено минуле й сучасне, пам’ять історії народу, його культури. Письменникам удалося створити неповторний художній світ, що органічно вписався в націокультурний простір і став об’єктом зацікавлення реципієнтів різного вікового цензу.


Ключові слова


жанр; авторська казка; урбаністичний простір; місто; село; фольклор; художній образ

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин ; примеч. С.С. Аверинцева, С.Г. Бочарова. — 2-е изд. — М. : Искусство, 1986. — 444 с.

Бойцун І. Місто в народних і літературних казках. Специфіка опису / І. Бойцун // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2010. — № 20(207), Ч. 3 : Філол. науки. — С. 6–10

Вовчок Марко. Дев’ять братів і десята сестриця Галя / Марко Вовчок // Твори в трьох томах : Т. 2 : Повісті оповідання, нариси, казки. — К. : Дніпро. — С. 330–371.

Довжик В. Чому усміхався трамвай : казки для дошк. віку / В. Довжик. — К. : Веселка, 1985. — 16 с.

Мензатюк З. Київські казки / Зірка Мензатюк. — Л. : Вид-во Старого Лева, 2006. — 95 с.

Сабат Г. Казки Івана Франка: особливості поетики. «Коли ще звірі говорили» : монографія / Галина Сабат. — Дрогобич : Коло, 2006. — 360 с.

Савка Мар’яна. Казка про Старого Лева / Мар’яна Савка. — Л. : Вид-во Старого Лева, 2012. — 40 с.

Фоменко В.Г. Українська урбаністична проза ХХ століття: еволюція, проблематика, поетика : автореф. на здоб. наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Фоменко Віра Григорівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. — К., 2008. — 40 с.

Шевчук В. Панна квітів : казки моїх дочок / Валерій Шевчук. — К. : Веселка, 1990. — 184 с.

Штонь Г.М. Духовний простір української ліро-епічної прози : монографія / Г.М. Штонь. — К. : Укр. кн., 1998. — 318 с.

REFERENCES

Bakhtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva / M. M. Bakhtin ; primech. S.S. Averintseva, S.G. Bocharova. — 2-e izd. — M. : Iskusstvo, 1986. — 444 s.

Boitsun I. Misto v narodnykh i literaturnykh kazkakh. Spetsyfika opysu / I. Boitsun // Visn. Luhan. nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka. — Luhansk, 2010. — № 20 (207), Сh. 3 : Filol. nauky. — S. 6–10

Vovchok Marko. Deviat brativ i desiata sestrytsia Halia / Marko Vovchok // Tvory v triokh tomakh : T. 2 : Povisti opovidannia, narysy, kazky. — K. : Dnipro. — S. 330–371.

Dovzhyk V. Chomu usmikhavsia tramvai : kazky dlia doshk. viku / V. Dovzhyk. — K. : Veselka, 1985. — 16 s.

Menzatiuk Z. Kyivski kazky / Zirka Menzatiuk. — L. : Vyd-vo Staroho Leva, 2006. — 95 s.

Sabat H. Kazky Ivana Franka: osoblyvosti poetyky. «Koly shche zviri hovoryly» : monohrafiia / Halyna Sabat. — Drohobych : Kolo, 2006. — 360 s.

Savka Mariana. Kazka pro Staroho Leva / Mariana Savka. — L. : Vyd-vo Staroho Leva, 2012. — 40 s.

Fomenko V.H. Ukrainska urbanistychna proza XX stolittia: evoliutsiia, problematyka, poetyka : avtoref. na zdob. nauk. stupenia d-ra filol. nauk : spets. 10.01.01 «Ukrainska literatura» / Fomenko Vira Hryhorivna ; NAN Ukrainy, In-t l-ry im. T.H. Shevchenka. — K., 2008. — 40 s.

Shevchuk V. Panna kvitiv : kazky moikh dochok / Valerii Shevchuk. — K. : Veselka, 1990. — 184 s.

Shton H.M. Dukhovnyi prostir ukrainskoi liro-epichnoi prozy : monohrafiia / H.M. Shton. — K. : Ukr. kn., 1998. — 318 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.