Міфологізація Стамбула в романі Орхана Памука «Біла фортеця»

Семіх Кая

Анотація


Стаття присвячена аналізові роману Орхана Памука «Біла фортеця» з погляду міфологізації автором образу міста. Вільно інтерпретуючи історію, Памук створює типовий для постмодернізму історіоцентричний роман, де історія набуває ознак штучності, параметрів ігрового простору. Роман «Біла фортеця» доводить, що в урбаністичному дискурсі сучасної турецької літератури місто не лише образ реальності, а й топос зруйнованої традиції, розірваного зв’язку між поколіннями, або місто-фантом, місто-міф. Притчовість сюжету твору зумовлює міфологізацію простору, у якому розгортається оповідь, умовності набуває і час, а завдяки мотиву двійництва — головні герої. Особливістю наративу міста в романі є переважання в описах Стамбула культурних характеристик над кліматичними, топографічними, пейзажно-ландшафтними, етнографічно-побутовими. Стамбул постає як місто-міф, де автор відшуковує місця, у яких виразний зв’язок із традиціями Заходу. Так письменник встановлює «європейську» оптику оповідача-венеціанця у його сприйнятті міста Сходу, що є спробою самовираження і базовою концепцією світоглядного підґрунтя автора. Образ міста вписується в постмодерністську модель часопросторової організації художнього тексту, характерними рисами якої є неоднорідність, множинність і картографічність топокультурних площин. Перетворення реально-історичного образу міста на місто-міф відбувається в контексті актуалізації такого проблемного комплексу, як самоідентифікація героя та з метою створення авторського варіанта альтернативної історії.


Ключові слова


Орхан Памук; місто-міф; міський текст; альтернативна історія; міфологізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бровко О. Проблема альтернативного моделювання історії в літературі постмодернізму / Олена Бровко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2012. — № 3. — С. 22–32.

Возняк Т. Феномен міста [Електронний ресурс] / Тарас Возняк // Ї. — 2005. — № 36. — Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/misto/semantychn_prostory_ mista.htm

Голодникова Ю. Город : сценарии виртуального карнавала / Ю. Голодникова // Актуальні проблеми слов’янської філології. — 2010. — Вип. 23. — Ч. 1. — С. 303–310.

Дубин Б. Роман-цивилизация, или Возвращённое искусство Шехерезады [Електронний ресурс] / Б. Дубин // Иностранная литература. — 1999. — № 6. — Режим доступу : http://magazines.russ.ru/inostran/1999/6/pamuk.html

Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл / Антуан Компаньон. — М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2001. — 336 с.

Луцюк М. Еволюція близнюкового міфу в давньосхідній традиції [Електронний ресурс] / Микола Луцюк // Синопсис : електр. фах. видання / Київ. університет імені Бориса Грінченка. —

— № 3(11). — Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/10981/1/160

Митин И. Мифогеография : новые механизмы интерпретации пространства [Електронний ресурс] / И. Митин. — Режим доступу : http:conf.cpic.ru/upload/eva2004/reports/doklad_109.doc53

Памук О. Біла фортеця / Орхан Памук. — Х. : Фоліо, 2005. — 191 с.

Поліщук О. Альтернативна історія в новітньому літературному процесі : автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. ф. наук за спец. : 10.01.06 «Теорія літератури» / Ольга Леонідівна Поліщук. —

Миколаїв, 2016. — 20 с.

Посохова К. Діалог культур як фактор ідейно-художньої своєрідності романів Орхана Памука «Біла фортеця», «Мене звати Червоний», «Сніг» та «Стамбул: місто спогадів» : автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. ф. наук за спец. : 10.01.04 «Література зарубіжних країн» / Катерина Василівна

Посохова. — Сімф., 2012. — 20 с.

REFERENCES

Brovko O. Problema alternatyvnoho modeliuvannia istorii v literaturi postmodernizmu / Olena Brovko // Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Filolohichni nauky. — 2012. — № 3. —

S. 22–32.

Vozniak T. Fenomen mista [Elektronnyi resurs] / Taras Vozniak // Yi. — 2005. — № 36. — Rezhym dostupu : http://www.ji.lviv.ua/ji-library/Vozniak/misto/semantychn_prostory_ mista.htm

Golodnikova Yu. Gorod : stsenarii virtualnogo karnavala / Yu. Golodnikova // Aktualnі problemy slovianskoi fіlologii. — 2010. — Vyp. 23. — Ch. 1. — S. 303–310.

Dubin B. Roman-tsivilizatsiia, ili vozvrashchionnoie iskusstvo Shekherezady [Elektronnyi resurs] / B. Dubin // Inostrannaija literatura. — 1999. — № 6. — Rezhim dostupa : http://magazines.russ.ru/inostran/1999/6/pamuk. html

Kompanion A. Demon teorii. Literatura i zdravyi smysl / Antuan Kompanion. — M. : Izd-vo im. Sabashnikovykh, 2001. — 336 s.

Lutsiuk M. Evolyutsiia blyzniukovoho mifu v davnioskhidnii tradytsii [Eektronnyi resurs] / Mykola Lutsiuk // Synopsys : elektr. fakh. vydannia / Kiyiv. universytet imeni Borysa Hrinchenka. — 2015. —

№ 3(11). — Rezhym dostupu : http://elibrary.kubg.edu.ua/10981/1/160

Mitin I. Mifogeografiia : novyie mekhanizmy interpretatsii prostranstva [Eektronnyi resurs] / I. Mitin. —

Rezhym dostupu : http:conf.cpic.ru/upload/eva2004/reports/doklad_109.doc

Polishchuk O. Alternatyvna istoriia v novitniomu literaturnomu protsesi : avtoref. dys. na zdob. nauk. st. kand. f. nauk za spets. : 10.01.06 «Teoriia literatury» / Olha Leonidivna Polishchuk. — Mykolaiv, 2016. — 20 s.

Posokhova K. Dialoh kultur yak faktor ideino-khudozhnioi svoieridnosti romaniv Orkhana Pamuka «Bila fortetsia», «Mene zvaty Chervonyi», «Snih» ta «Stambul: misto spohadiv» : avtoref. dys. na zdob. nauk. st. kand. f. nauk za spets. : 10.01.04 «Literatura zarubizhnykh krain» / Kateryna Vasylivna Posokhova. —

Simf., 2012. — 20 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.