Жовтневий переворот і його наслідки в Україні: жанрова палітра й художні особливості малої емігрантської прози 1920-х років

Ірина Жиленко

Анотація


У статті досліджуються малі прозові жанри на прикладі творів маловідомих українських письменників-емігрантів 1920-х років, вміщених на сторінках емігрантських часописів. Написані в жанрах оповідання, новели, нарису, легенди твори торкаються часів більшовицької навали і стражденного життя українців у післяреволюційний період. Передчуттям майбутнього присвячені легенди й нариси. Революційне лихоліття й українське життя під владою більшовиків розглядається у новелах, оповіданнях, спогадах. Головний мотив, що об’єднує всі твори, — ненависть до нової влади й бажання якнайшвидшого звільнення від неї. Твори малої прози містять філософські узагальнення, глибокі психологічні характеристики героїв, відчутні модерністські тенденції, натуралістичні елементи й ніцшеанські мотиви, — тобто ті процеси, що характерні для літератури початку ХХ ст. Обґрунтовується антибільшовицька позиція українців, звертається увага на художні засоби та прийоми, серед яких чільне місце займають фольклорні й екзистенціальні мотиви, символи природи й чисел, персоніфікація, порівняння, антитеза, гумор, повтори тощо.


Ключові слова


письменники-емігранти; революція; більшовики; жанри; художні прийоми

Повний текст:

PDF

Посилання


Арцыбашев М.П. Записки писателя (1907–1927). Дьявол / М.П. Арцыбашев. — М. : НПК «Интелвак», 2006. — 792 с.

Барановський Х. Із краю божевільних та злочинців / Х. Барановський // Воля. — Відень, 1920. — С. 345–346.

Губарев В. Исторический очерк о нэпе на Украине и причинах его свертывания в конце 20-х годов [Електронний ресурс] /В. Губарев. — Режим доступу : http://history.ukraine-n.ua/unr_ussr/

istoricheskiy-ocherk-nepe

Диканько М. Дідова революція / М. Диканько // Нова Україна. — Прага, 1927. — № 1–2. — С. 46–49.

Диканько М. Гадючий виродок / М. Диканько // Воля. — Відень, 1921. — 14 травня. — С. 254–255.

Дудко Ф. Дісонанс / Ф. Дудко // Стерні. — Прага, 1922. — Ч. 1. — С. 63–67.

Жиленко І.Р. Гражданская позиция М. Арцыбашева в публицистике эмигрантского периода / І.Р. Жиленко, Д. Павлова // Філологічні трактати. — 2015. — Том 6. — № 4. — С. 88–94.

Крезуб А. За хлібом / Антін Крезуб // Літопис політики, письменства і мистецтва. — Берлін, 1924. — 17 травня. — С. 292–298.

Криворученко В.К. Юношеское движение России. 20–30-е годы ХХ столетия [Електронний ресурс] / В.К. Криворученко, Л.С. Цветлюк — Режим доступу : http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/3/Krivoruchenko-Tsvetliuk_Juvenile-Movement/

Коломиєць А. Яр / А. Коломиєць // Студенський вісник. — Прага, 1928. — Ч. 11–12. — С. 6–7.

Мірний І. Дві «пророчі» українські легенди / І. Мірний // Нова Україна. — 1923. — Ч. 6. — С. 28–30.

Північний П. Помилка / Петро Північний // Воля. — Відень, 1920. — 9 жовтня. — С. 76–82.

Північний П. Сон / Петро Північний // Воля. — Відень, 1920. — 7 серпня. — С. 213–214.

Північний П. Утілітаристи / Петро Північний // Воля. — Відень, 1921. — 3 липня. — С. 50–55.

REFERENCES

Artsybashev M.P. Zapiski pisatelia (1907–1927). Diavol / M.P. Artsybashev. — M. : NPK «Intelvak», 2006. — 792 s.

Baranovskyi Kh. Iz kraiu bozhevilnykh i zlochyntsiv / Kh. Baranovskyi // Volia. — Vena, 1920. — S. 345–346.

Gubarev V. Istoricheskii ocherk o NEPe na Ukraine i prichinakh yego svertyvaniia v kontse 20-kh godov [Elektronnyi resurs] / V. Gubarev. — Rezhim dostupa : http://history.ukraine-in.ua/unr_ussr/istoricheskiyocherk-nepe

Dikanko M. Didova revoliutsiia / M. Dikanko // Novaia Ukraina. — Praga, 1927. — № 1–2. — S. 46–49.

Dikanko M. Hadiuchyi vyrodok / M. Dikanko // Volia. — Vena, 1921. — 14 travnia. — S. 254–255.

Dudko F. Disonans / F. Dudko // Sterni. — Praga, 1922. — Ch. 1. — S. 63–67.

Zhilenko I.R. Grazhdanskaia pozitsiia M. Artsybasheva v publitsistike emigrantskogo perioda / I.R. Zhilenko, D. Pavlova // Filologichni traktaty. — 2015. — Tom 6. — № 4. — S. 88–94.

Krezub A. Za khlibom / Antin Krezub // Letopys polityki, literatury i mystetstva. — Berlin, 1924. — 17 travnia. — S. 292–298.

Krivoruchenko V.K. Yunosheskoie dvizheniie Rossii. 20–30-yie gody ХХ stoletiia [Elektronnyi resurs] / V.K. Krivoruchenko, L.S. Tsvetliuk — Rezhim dostupa : http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/3/Krivoruchenko-Tsvetliuk_Juvenile-Movement/

Kolomyiets A. Yar / A. Kolomyiets // Studentskyi visnyk. — Praha, 1928. — CH. 11–12. — S. 6–7.

Mirnyi I. Dvi «prorochi» ukrainski lehendy / I. Mirnyi // Nova Ukraina. — 1923. — Ch. 6. — S. 28–30.

Pivnicnyi P. Pomylka / Petro Pivnychnyi // Volia. — Vena, 1920. — 9 zhovtnia. — S. 76–82

Pivnicnyi P. Son / Petro Pivnychnyi // Volia. — Vena, 1920. — 7 serpnia. — S. 213–214.

Pivnychnyi P. Utilitaristy / Petro Pivnychnyi // Volia. — Vena, 1921. — 3 lypnia. — S. 50–55.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.