Українська література другої половини XVIII століття крізь призму Просвітництва (до постановки проблеми)

Ольга Циганок

Анотація


У статті ведеться наукова полеміка з авторами розділу «Література пізнього бароко» (друга половина XVIII ст.) другого тому «Історії української літератури» (2014). Стверджується, що літературу цього періоду слід розглядати як в руслі бароко, так і Просвітництва. Особлива увага звертається на правомірність віднесення до української культури не лише творчості полоно- та латиномовних авторів епохи Ренесансу й бароко українського походження, вихідців
із українських земель або їх мешканців, а й спадщину відповідних творців доби Просвітництва, які писали російською мовою. У публікації стверджується, що вивчення оригінальної літератури другої половини XVIII ст. може відбуватися у таких основних напрямах: джерелознавчі студії рукописів вітчизняних одописців; дослідження проблематики класицизму в давньому українському письменстві; сучасне прочитання творчості В.В. Капніста, зокрема його листів XVIII ст.; науковий опис літературної спадщини І. Фальковського.


Ключові слова


Просвітництво; українська література; друга половина XVIII ст.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев М.П. Даниэль Дефо и его роман «Робинзон Крузо» / М.П. Алексеев // Дефо Д. Робинзон Крузо : роман. — М., 1988. — С. 5–18.

Антонюк Г.Д. Ідеї раннього Просвітництва в освітньо-культурному просторі України XVII — першої половини XVIII ст. [Електронний ресурс] / Г.Д. Антонюк. — Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/ old_jrn/Soc.../Anton. pdf

Библиотека Вольтера [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nlr.ru/voltaire/

Богатирьова К.В. Ода в українській літературі XVIII — першої третини XIX ст. (історія і поетика) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Катерина Василівна Богатирьова. — Київ, 2014. — 239 с.

Дорошкевич Э.К. Аниол Довгрид — мыслитель эпохи Просвещения / Э.К. Дорошкевич. — Минск : Наука и техника, 1967. — 156 с.

Історія української літератури : у 12 т. / наук. ред. Віра Сулима, Микола Сулима. — Київ : Наук. думка, 2014. — Т. 2: Давня література (друга половина ХVI–ХVIІІ ст.). — 840 с.

Літературознавчий словник-довідник [за ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка]. — 2-ге вид. — К. : ВЦ «Академія», 2007. — 752 с.

Литвинов В.Д. Просвітництво / В.Д. Литвинов // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2012. — Т. 9. — С. 36.

Мишанич О. З минулих літ: літературознавчі статті й дослідження минулих років / Олекса Мишанич. — К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. — 392 с.

Оглоблин О. Берлінська місія Капніста 1791 р. / Олександр Оглоблин // Український історик. — 1974. — № 1–3. — С. 85–103.

Cклокін Володимир. Чи існувало українське Просвітництво? Кілька міркувань із приводу незавершеної історіографічної дискусії / Володимир Склокін // Київська академія. — 2014–2015. — Вип. 12. — С. 146–159.

Слово многоцінне : [хрестоматія укр. літ., створ. різ. мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV–XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI–XVIII ст.) : в 4 кн. ; упоряд.: В. Яременко, В. Шевчук]. — К. : Аконіт, 2006. — Кн. 4: Література пізнього Бароко (1709–1798 рік). — 2006. — 800 с.

Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст.: іст.-естет. нарис / Б.Б. Шалагінов. — К. : ВД «КМ Академія», 2013. — 368 с.

Klimowicz Mieczysław. Oświecenie (pierwsze wydanie 1972). Państwowe Wyd. Naukowe (wydania także w: 1975, 1977, 1980, 2002 etc).

REFERENCES

Alekseiev M.P. Daniel Defo i yogo roman «Robinzon Kruzo» / M.P. Alekseiev // Defo D. Robinzon Kruzo : roman. — M., 1988. — S. 5–18. — (in Russian).

Antoniuk H. D. Idei rannioho Prosvitnytstva v osvitnio-kulturnomu prostori Ukrainy XVII — pershoi polovyny XVIII st. [Elektronnyi resurs] / H.D. Antoniuk. — Rezhym dostupu : www.nbuv.gov.ua/ old_jrn/Soc.../Anton. pdf — (in Ukrainian).

Biblioteka Voltera [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.nlr.ru/voltaire/ — (in Russian).

Bohatyriova K.V. Oda v ukrainskii literaturi XVIII — pershoi tretyny XIX st. (istoriia i poetyka) : dys. ... kand. filol. nauk : 10.01.01 / Kateryna Vasylivna Bohatyriova . — Kyiv, 2014. — 239 s. — (in Ukrainian).

Doroshkevich E.K. Aniol Dovgrid — myslitel epokhi Prosveshcheniia / E.K. Doroshkevich. — Minsk : Nauka i tekhnika, 1967. — 156 s. — (in Ukrainian).

Istoriia ukrainskoi literatury u dvanadtsiaty tomakh. / nauk. red. Vira Sulyma, Mykola Sulyma. — Kyiv : Nauk. dumka, 2014. — T. 2: Davnia literatura (druha polovyna XVI–XVIII st.). — 840 s. — (in Ukrainian).

Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [za red. R.T. Hromiaka, Yu.I. Kovaliva, V.I. Teremka]. — 2-he vyd. — K.: VTs «Akademiia», 2007. — 752 s. — (in Ukrainian).

Lytvynov V.D. Prosvitnytstvo / V.D. Lytvynov // Entsyklopediia istorii Ukrainy : u 10 t. / redkol.: V.A. Smoliy (holova) ta in. ; Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. — K. : Nauk. dumka, 2012. — T. 9. — S. 36. — (in Ukrainian).

Myshanych O. Z mynulykh lit: literaturoznavchi statti i doslidzhennia mynulykh rokiv / Oleksa Myshanych. — K. : Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy», 2004. — 392 s. — (in Ukrainian).

Ohloblyn O. Berlinska misiia Kapnista 1791 r. / Oleksandr Ohloblyn // Ukrayinskyi istoryk. — 1974. — № 1–3. — S. 85–103. — (in Ukrainian).

Sklokin Volodymyr. Chy isnuvalo ukrainske Prosvitnytstvo? Kilka mirkuvan iz pryvodu nezavershenoi

istoriohrafichnoi dyskusii / Volodymyr Sklokin // Kyivska аkademiia. — 2014–2015. — Vyp. 12. — S. 146– 159. — (in Ukrainian).

Slovo mnohotsinne: [khrestomatiia ukr. lit., stvor. riz. movamy v epokhu Renesansu (druha polovyna XV–XVI st.) ta v epokhu Baroko (kinets XVI–XVIII st.) : v 4 kn. ; uporiad.: V. Yaremenko, V. Shevchuk]. — K. : Akonit, 2006. — Kn. 4: Literatura piznioho Baroko (1709–1798 rik). — 2006. — 800 s. — (in Ukrainian).

Shalahinov B.B. Zarubizhna literatura: Vid antychnosti do pochatku XX st.: ist.-estet. narys. / B.B. Shalahinov. — K. : VD «KM Akademiia», 2013. — 368 s. — (in Ukrainian).

Klimowicz Mieczysław. Oświecenie (pierwsze wydanie 1972). Państwowe Wyd. Naukowe (wydania także w: 1975, 1977, 1980, 2002 etc).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.