Емотивна лексика у мові «творів про техніку» Бернгарда Келлерманна

Наталія Романова

Анотація


У статті проаналізовано функціонально-семантичні особливості емотивної лексики у мові «творів про техніку» Б. Келлерманна, що позначає найсильніші базові емоції — радість, гнів; класифіковано її за такими ознаками: назви емоцій; емоційний стан; емоційна оцінка; емоційне переживання; емоційна характеристика людини.


Ключові слова


емоція; базові емоції; емоційний стан; емотивна лексика; стилістично забарвлена лексика

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. — 2-е изд. — М. : Искусство, 1986. — 444 с.

Бєлєхова Л.І. Словесний образ в американській поезії: лінгвокогнітивний погляд: [монографія] / Бєлєхова Л.І. — М. : Звездопад, 2004. — 376 с.

Бойко В.В. Психоэнергетика / В.В. Бойко. — СПб. : Питер, 2008. — 416 с. — (Сер. «Краткий справочник»).

Гамзюк М.В. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької мови): [монографія] / Микола Васильович Гамзюк. — К. : КДЛУ, 2000. — 256 с.

Голубовська І.О. Етноспецифічні константи мовної свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.15 «Заг. мовознавство» / І.О. Голубовська. — К., 2004. — 38 с.

Изард К.Э. Психология эмоций / К.Э. Изард ; [пер. с англ. В. Мисник, А. Татлыбаева]. — СПб. : Питер, 2008. — 464 с.

Калиновська І.М. Типологічні аспекти позитивно-емотивних іменників сучасної англійської мови /

І.М. Калиновська, М.М. Процик // Науковий вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — Луцьк,

— № 3, Ч. 2. — С. 129–132. — (Філологічні науки. Мовознавство).

Коч Н. Генезис восточнославянской концептосферы в языковом и культурном отражении (эволюционное развитие дуальности человек–животное: на материале мифологии, фольклорних источников, памятников письменности ХІ–ХVII вв.): [монография] / Наталя Коч. — Николаев : Илион, 2010. — 440 с.

Кравков С.В. Взаимодействие органов чувств / С.В. Кравков. — М.–Л. : Изд-во АН СССР, 1948. — 128 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] : у 2 кн. / Л.Е. Орбан-Лембрик. — К. : Либідь, 2004. — 464 с. — Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. — 2004. — 576 с.

Приходько А.И. Роль и место эмоций в формировании картины мира / А.И. Приходько // Нова філологія : зб. наук. праць. — Запоріжжя, 2010. — № 37. — С. 52–55.

Романова Н.В. Проблема емоційної і емотивної лексики / Н.В. Романова // Науковий вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — №3, Ч. 2. — С. 174–179. — (Філологічні науки. Мовознавство).

Романова Н.В. Семантика антонімії сучасної німецькомовної лексеми Liebe: статистичний аспект /

Н.В. Романова // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка: зб. наук. праць. — Чернігів,

— Вип. 92. — С. 250–253. — (Сер. «Педагогічні науки»).

Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: навч. посіб. [для

студ. вищ. навч. закл.] / В.А. Роменець. — К. : Либідь, 2005. — 916 с.

Тресиддер Дж. Словарь символов / Джек Тресиддер ; пер. с англ. С. Палько. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. — 448 с.

Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра / О.М. Фрейденберг. — М. : Лабиринт, 1997. — 448 с.

Шаховский В.И. Типы значений эмотивной лексики / В.И. Шаховский // ВЯ. — 1994. — № 1. — С. 20–25.

Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка: [монография] /

В.И. Шаховский. — М. : ЛКИ, 2008. — 208 с.

Ayer A.J. Language, Truth and Logic / A.J. Ayer. — London : Gollancz, 1936. — 254 p.

Bulitta E. Wörterbuch der Synonyme und Antonyme / Erich Bulitta, Hildegard Bulitta. — Frankfurt am Main: FTV, 1991. — 795, [5] S.

Kellermann B. Das Blaue Band / Kellermann B. — M.: TSITADEL, 2001. — 352 S.

Kellermann B. Der Tunnel / Kellermann B. — M.: Verlag für fremdsprachige Literatur, 1960. — 377 S.

Kellermann B. Die Stadt Anatol / Kellermann B. — Berlin: Volk u. Welt Verl., 1964. — 426 S.

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache / [Hrsg. Götz D., Haensch G., Wellmann H.]— Berlin: L, 2008. — 1307, [5] S.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.