Стан турецької авторської драми періоду «між двох революцій»

Ірина Прушковська

Анотація


У статті висвітлено шляхи рефлексії турецької драматургії 60-х — 80-х років ХХ ст. в історичному періоді «між двох революцій». Окрему увагу приділено аналізу дієвості турецької авторської драми досліджуваного періоду, жанрової зосередженості та тематики п’єс. Виявлено, що розвиток турецької драматургії торує два шляхи, беручи до уваги взаємодії культури й політики на цивілізаційному рівні: еволюційний і революційний. Отримавши потужний поштовх від Великої французької революції (революційний шлях), турецька драматургія, набравши обертів, продовжує активно розвиватися, більше того, проживає «золоту добу» всупереч складній політичній ситуації у країні (60–80-ті роки ХХ ст.) (еволюційний шлях).

У ході дослідження також виявлено, що активного розвитку набуває турецький політичний театр (документальна, епічна драми), утворений під впливом творчості Ервіна Піскатора і Бертольда Брехта. Серед центральних тем турецької драматургії міжреволюційного періоду — тема сім’ї, місце жінки у суспільстві, урбаністична проблематика. Більшості з проаналізованих п’єс таких майстрів слова, як О. Араїджи, Ґ. Дільмен, Т. Озакман, Т. Офлазоглу, Х. Танер
притаманний національний колорит, наявна проекція на політичну ситуацію в Туреччині.


Ключові слова


революція; авторська драма; турецька література; політичний театр; епічна драма; культурно-історична система

Повний текст:

PDF

Посилання


Оганова Е.А. Традиции народной драмы в современной турецкой драматурги / Е.А. Оганова — М. : ИСАА МГУ, 2006. — 272 с.

Прушковська І.В. Генезис турецького «політичного театру» / І.В. Прушковська // Мова і культура. (Науковий журнал). — К. : ВД Дмитра Бураго, 2016. — Вип. 19. — Т. I (181). — С. 103–107.

Прушковська І.В. Епічна драма у турецькій літературі другої половини ХХ ст. / І.В. Прушковська // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праць. — Сімферополь: Бізнес-Інформ, 2014. — Вип. 8. — С. 151–157.

Прушковська І.В. Незамкненість канону: поетика турецької драматургії / І.В. Прушковська. — К. : Укр. письменник, 2015. — 392 с.

And M. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu (1923–1983) / Metin And. — Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları, 1983. — 699 s.

Arayıcı O. Bütün oyunları / Oktay Arayıcı. — İstanbul : Mitos boyut, 2012. — 336 s.

Belkıs Ö. Kalemden sahneye. 1946’dan Günümüze Türk oyun yazarlığında eğilimler. 2. Ciltli / Özlem Belkıs. 2. Cilt. — İstanbul: Sahne kültürü kitaplığı, 2003. — 303 s.

Buttanrı M. Yeni Türk edebiyatı-tarih ilişkisi bağlamında Türk Tiyatro eserlerinde Genç Osman Vak’ası I M. Buttanrı // Turkish Studies. İnternational Periodical for the Languages, literature and History of Turkish or Turkic. — 2009. — Vol. 4/I-II Winter. — Ankara, 2009. — S. 1765–1806.

Cumalı N. Bütün oyunları 1 / Necati Cumalı. — İstanbul: Cumhuriyet kitapları, 2004. — 908 s.

Dilmen G. Toplu oyunları 2 / Güngör Dilmen. — İstanbul: Mitos boyut, 2008. — 296 s.

Nutku Ö. Dünya tiyatrosu tarihi: 2 ciltli. — Cilt 2. / Özdemir Nutku. — İstanbul: Mitos Boyut yayınları, 2008. — 448 s.

Taner H. Eşeğin Gölgesi / Haldun Taner. — Ankara: Bilgi yayınevi, 1995. — 111 s.

Şener S. Tiyatro eserlerimizde Kadın imajı [Електронний ресурс] / Sevda Şener. — Режим доступу:

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1242/14183.pdf — Назва з екрана.

REFERENCES

Oganova Ye.A. Traditsii narodnoi dramy v sovremennoi turetskoi dramaturgii / Ye.A. Oganova. — M. : ISAA MHU, 2006. — 272 s. — (in Russian).

Prushkovska I.V. Henezys turetskoho «politychnoho teatru» / I.V. Prushkovska // Mova i kultura (Naukovyi zhurnal). — K. : VD Dmytra Buraho, 2016. — Vyp. 19. — T. I (181). — S. 103–107. —

(in Ukrainian)

Prushkovska I.V. Epichna drama u turetskii literaturi druhoi polovyny XX st. / I.V. Prushkovska // Svitova literatura na perekhresti kultur i tsyvilizatsii. Zbirnyk naukovykh prats. — Simferopol : Biznes-Inform, 2014. Vyp. 8. — S. 151–157. — (in Ukrainian).

Prushkovska I.V. Nezamknenist kanonu: poetyka turetskoi dramaturhii / I.V. Prushkovska. — K. : Ukrainskyi pysmennyk, 2015. — 392 s. — (in Ukrainian).

And M. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu (1923–1983) / Metin And. — Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları, 1983. — 699 s.

Arayıcı O. Bütün oyunları / Oktay Arayıcı. — İstanbul: Mitos boyut, 2012. — 336 s.

Belkıs Ö. Kalemden sahneye. 1946’dan Günümüze Türk oyun yazarlığında eğilimler. 2. Ciltli / Özlem Belkıs. 2. Cilt. — İstanbul: Sahne kültürü kitaplığı, 2003. — 303 s.

Buttanrı M. Yeni Türk edebiyatı-tarih ilişkisi bağlamında Türk Tiyatro eserlerinde Genç Osman Vak’ası I M. Buttanrı // Turkish Studies. İnternational Periodical for the Languages, literature and History of Turkish or Turkic. — 2009. — Volume 4/I-II Winter. — Ankara, 2009. — S. 1765–1806.

Cumalı N. Bütün oyunları 1 / Necati Cumalı. — İstanbul: Cumhuriyet kitapları, 2004. — 908 s.

Dilmen G. Toplu oyunları 2 / Güngör Dilmen. — İstanbul: Mitos boyut, 2008. — 296 s.

Nutku Ö. Dünya tiyatrosu tarihi: 2 ciltli. — Cilt 2. / Özdemir Nutku. — İstanbul: Mitos Boyut yayınları, 2008. — 448 s.

Taner H. Eşeğin Gölgesi / Haldun Taner. — Ankara: Bilgi yayınevi, 1995. — 111 s.

Şener S. Tiyatro eserlerimizde Kadın imajı [Electronic resource] / Sevda Şener. — Aviable at : http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1242/14183.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.