Революція 1917 року: проблема фіксації, рецепції, художнього зображення поліфонічних міфів в українській еміграційній літературі

Віталій Мацько

Анотація


У статті на конкретних прикладах досліджено літературознавчі концепти онтологіч-
ної природи художнього зображення поліфонічності міфів, породжених революцією 1917 р., та аберації-відхилення її гасел від норм людського співіснування, гуманності; закцентовано на багатовекторності моделювання соціально-економічних, політичних, релігійних, онтологічних міфів у мистецькій спадщині письменників української діаспори М. Лавренка, О. Гай-Головка, Є. Маланюка, В. Винниченка.


Ключові слова


текст; персонаж; революція; міф; читач; літературний образ

Повний текст:

PDF

Посилання


Богацький П. Архіви [зібр. Левко Богацький] / Павло Богацький. — Sydney : б.в., 2003. — 432 с.

Бунич И. Золото партии [Текст] : историко-публицистическое исследование / И.Л. Бунич. — К. : А.С.К. ; СПб. : Облик, 1998. — 350 с.

Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко ; [передм. М. Жулинського; текст. підгот. С. Гальченко] / Володимир Винниченко // Київ. — 1990. — № 9. — С. 91–123.

Гай-Головко О. Скоропадський [трагедія] / Олекса Гай-Головко. — Тернопіль : Тайп, 1999. — 68 с.

Ґольдеман С.І. Жидівська національна автономія в Україні 1917–1920 / С.І. Ґольдеман. — Мюнхен; Париж; Єрусалим, 1967. — 138 с.

Гриценко О. «Своя мудрість»: Національні міфології та «громадянська релігія» в Україні : Дод. до «Нарисів укр. попул. культури» / О. Гриценко; Укр. центр культур. дослідж. — К., 1998. — 184 c.

Гуменна Д. Дар Евдотеї. Іспит пам’яті. Кн. 1: Київські кручі; Кн. 2: Жар і крига ; [передмова В.І. Пепа; післямова С.І. Горошко] / Докія Гуменна. — К. : Дніпро, 2004. — 517 с.

Єфремов С. Початок нової доби: радівська публіцистика. 1917 березень — серпень / Сергій Єфремов. — К. : ВЦ «Просвіта», 2011. — 382 с.

Іванченко Р. Історична проза і міфи (роздуми над проблемою) / Р.П. Іванченко // Вісник Запорізького нац. ун-ту : зб. наук. ст. — Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2008. — № 2. —

С. 93–96. — (Серія «Філологічні науки»).

Лавренко М. Спомини про Крути / Михайло Лавренко // Український Голос. Канадійський фармер (Вінніпег). — 1983. — 31 січня.

Лавренко М. Лицареві Крут. Панасові Стеценкові [вірш] / Михайло Лавренко // Альманах УНС на ювілейний рік 1968. — Джерсі-Сіті; Нью-Йорк, 1968. — С. 192.

Лавренко М. В той день: Посвята боєві під Крутами [вірш] / Михайло Лавренко // Календар «Слово» на ювілейний 1968 рік. — Торонто, 1968. — С. 59.

Лавренко М. Арсенал 1918: Лицедійство на 4 дії / Михайло Лавренко. — Нью-Йорк : Рідний край, 1976. — 139 с.

Лавренко М. Два колоски [оповідання] / Михайло Лавренко. — Нью-Йорк : Рідний край, 1973. — 304 с.

Психология : учеб. для гуманитарных вузов / под общ. ред. В.Н. Дружинина. — СПб. : Питер, 2003. — 656 с.

Радько А. Борис Якубський — «філолог і естет» / Антоніна Радько // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies / ed. by рrof. Ihor Nabytovych. — Lublin : Maria Curie-Sklodovska University, 2013. — Vol. VІII. — Р. 89–96.

Сердюк О. Ленін: геній чи тиран? [Електронний ресурс] / Олександр Сердюк. — Режим доступу : http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/107/ (дата звернення 30.01.2017).

Смотрич О. Вірші / Олександер Смотрич. — Б. в. м : Самвидав, 1974. — 32 с.

Современная западная социология : словарь. — М. : Политиздат, 1990. — 432 с.

Соловьев В. Сочинения в двух томах / В.С. Соловьев ; сост., общ. ред. и вступ. ст. А.Ф. Лосева и А.В. Гулыги; прим. С.Л. Кравца и Я.А. Кормина. — М. : Мысль, 1988. — Т. 1. — 892 с.

Ставнича О. Деструкція політичних міфів популізму та державництва у романі М. Лазарука «Інавгурація» / О.М. Ставнича // Філологічні науки : зб. наук. пр. — Суми : СумДПУ

ім. А.С. Макаренка, 2008. — С. 222–228.

Тейлор Ч. Етика автентичності / Чарльз Тейлор // Дух і Літера. — 2001. — № 7–8. — С. 80–91.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. — Ф. 1352. — Оп. 1. — Спр. 32. — Арк. 7.

Чого ми хочемо [редакційна стаття] // МУР: Збірник літературно-мистецької проблематики Ч. 1. — Мюнхен; Карлсфельд, 1946. — С. 3–6.

REFERENCES

Bohatskyi P. Arkhivy [zibr. Levko Bohatskyi] / Pavlo Bohatskyi. — Sydney : b.v., 2003. — 432 s. — (in Ukrainian).

Bunich I. Zoloto partii [Tekst] : istoriko-publitsisticheskoie issledovaniie / I.L. Bunich. — K. : A.S.K. ; SPb. : Oblik, 1998. — 350 s. — (in Russian).

Vynnychenko V. Shchodennyk / Volodymyr Vynnychenko ; [рeredm. M. Zhulynskoho; tekst. pidhot. S. Halchenko] / Volodymyr Vynnychenko // Kyiv. — 1990. — № 9. — S. 91–123. — (in Ukrainian).

Hai-Holovko O. Skoropadskyi [trahediia] / Oleksa Hai-Holovko. — Ternopil : Taip, 1999. — 68 s. — (in Ukrainian).

Goldeman S. Zhydivska natsionalna avtonomiia v Ukraini 1917–1920 / S.I. Goldeman. — Miunkhen; Paryzh; Yerusalym, 1967. — 138 s. — (in Ukrainian).

Hrytsenko O. «Svoia mudrist»: Natsionalni mifolohii ta «hromadyanska relihiia» v Ukraini : Dod. do «Narysiv ukr. popul. kultury» / O. Hrytsenko; Ukr. tsentr kultur. doslidzh. — K., 1998. — 184 c. — (in Ukrainian).

Humenna D. Dar Evdotei. Ispyt pamati. Kn. 1: Kyivski kruchi; Kn. 2: Zhar i kryha; [peredm. V.I. Pepa; pislamova S.I. Horoshko] / Dokia Humenna. — K. : Dnipro, 2004. — 517 s. — (in Ukrainian).

Yefremov S. Pochatok novoi doby: radivska publitsystyka. 1917 berezen — serpen / Serhiy Yefremov. — K. : VTs «Prosvita», 2011. — 382 s. — (in Ukrainian).

Ivanchenko R. Istorychna proza i mify (rozdumy nad problemoiu) / R.P. Ivanchenko // Visnyk Zaporizkoho nats. un-tu : zb. nauk. st. Zaporizhzhia : Zaporizkyi nats. un-t, 2008. — № 2. — S. 93–96. —

(Seriia «Filolohichni nauky») — (in Ukrainian).

Lavrenko M. Spomyny pro Kruty / Mykhailo Lavrenko // Ukrainskyi Holos. Kanadiiskyi farmer (Vinnipeh). — 1983. — 31 sichnia. — (in Ukrainian).

Lavrenko M. Lytsarevi Krut. Panasovi Stetsenkovi [virsh] / Mykhailo Lavrenko // Almanakh UNS na yuvileinyi rik 1968. — Dzhersi-Siti; Niu-York, 1968. — S. 192. — (in Ukrainian).

Lavrenko M. V toi den: Posviata boievi pid Krutamy [virsh] / Mykhailo Lavrenko // Kalendar «Slovo» na yuvileinyi 1968 rik. — Toronto, 1968. — S. 59 — (in Ukrainian).

Lavrenko M. Arsenal 1918: Lytsediistvo na 4 dii / Mykhailo Lavrenko. — Niu-York : Ridnyi krai, 1976. — 139 s. — (in Ukrainian).

Lavrenko M. Dva kolosky [opovidannia] / Mykhailo Lavrenko. — Niu-York : Ridnyi krai, 1973. — 304 s. — (in Ukrainian).

Psihologiia : ucheb. dlia gumanitarnykh vuzov / рod obshch. red. V.N. Druzhinina. — SPb. : Piter, 2003. — 656 s. — (in Russian).

Radko A. Borys Yakubskyi — «filoloh i estet» / Antonina Radko // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies / ed.

by рrof. Ihor Nabytovych. — Lublin : Maria Curie-Sklodovska University, 2013. — Vol. VIII. — Р. 89–96. — (in Ukrainian).

Serdiuk O. Lenin: henii chy tyran? [Еlektronnyi resurs] / Oleksandr Serdiuk. — Rezhym dostupu : http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/107/ (data zvernennya 30.01.2017). — (in Ukrainian).

Smotrych O. Virshi / Oleksandr Smotrych. — B. v. m : Sam vydav, 1974. — 32 s. — (in Ukrainian).

Sovremennaia zapadnaia sotsiologiia : slovar. — M. : Politizdat, 1990. — 432 s. — (in Russian).

Solovev V. Sochineniia v dvukh tomakh / V.S. Solovev ; sostav., obshch. red. i vstup. st. A.F. Loseva i A.V. Gulygi; рrim. S.L. Kravtsa i Ya.A. Kormina. — M. : Mysl, 1988. — T. 1. — 892 s. — (in Russian).

Stavnycha O. Destruktsiia politychnykh mifiv populizmu ta derzhavnytstva u romani M. Lazaruka «Inavhuratsiia» / O.M. Stavnycha // Filolohichni nauky : zb. nauk. pr. — Sumy : SumDPU im. A.S. Makarenka, 2008. — S. 222–228. — (in Ukrainian).

Teilor Ch. Etyka avtentychnosti / Charlz Teilor // Dukh i Litera. — 2001. — № 7–8. — S. 80–91. — (in Ukrainian).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy. — F. 1352. — Op. 1. — Spr. 32. — Ark. 7. — (in Ukrainian).

Choho my khochemo [redaktsiina stattia] // MUR: Zbirnyk literaturno-mystetskoi problematyky. Ch. 1. — Miunkhen; Karlsfeld, 1946. — S. 3–6. — (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.