Повстання проти «влади батьків» як ініціація в сучасній українській романістиці (на матеріалі трилогії Люко Дашвар «Биті є»)

Ольга Башкирова

Анотація


У статті розглянуто сюжетну модель ініціації, репрезентовану трилогією Люко Дашвар «Биті є». Предметом спеціального зацікавлення стають шляхи художнього втілення проблеми «війни генерацій». Досліджено характер переосмислення в індивідуально-авторській моделі світу архетипів матері, батька, близнюків тощо. Окреслено основні принципи організації художнього часу і простору (актуалізація архаїчних просторових констант дороги, лісу, дому; міфологічний принцип «вічного повторення» і числова символіка, характерна для чарівної казки).Водночас значну увагу приділено ознакам постмодерністського мислення, втіленим у трилогії, передусім інтертекстуальним зв’язкам та тенденціям до переосмислення літературної традиції, зокрема класичної форми європейського роману. На основі цих спостережень романістика авторки представлена як поле взаємодії архаїчних пластів художнього мислення і класичного «роману виховання».


Ключові слова


ініціація; роман; міф; архетип; казка

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва Віра. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агєєва. — Київ : Вид-во «К.І.С.», 2004. — 535 с.

Дашвар Люко. Биті є. Гоцик. Кн. 3 / Люко Дашвар. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. — 272 с.

Дашвар Люко. Биті є. Макар: Кн. 1 / Люко Дашвар. — Харків : Клуб сімейного дозвілля. — 2011. — 288 с.

Дашвар Люко. Биті є. Макс. Кн. 2 / Люко Дашвар. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. — 288 с.

Клепикова О.В. Особливості концептосфери та ідіостилістики у прозі Лариси Денисенко : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» ; Київський університет імені Бориса Грінченка / Олександра Валентинівна Клепикова. — К., 2013. — 20 с.

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа / Елеазар Моисеевич Мелетинский. — М. : Академический Проект, 2012. — 332 с.

Павличко Соломія. Дискурс модернізму в українській літературі / Соломія Павличко. — К. : Либідь, 1999. — 447 с.

Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / Владимир Яковлевич Пропп. — Ленинград : Изд-во Ленинград. ун-та, 1986. — 365 с.

Топоров В. Пространство и текст / В. Топоров // Текст: семантика и структура ; [отв. ред. Т.В. Цивьян] — М., 1983. — С. 227–284.

Штогрин Мар’яна. Хронотоп подорожі як модель ініціації в повісті А. Кузьменка «Я, “Побєда” і Берлін» / Мар’яна Штогрин // Волинь філологічна: текст і контекст. Українська література як

художній феномен : зб. наук. пр. / упоряд. В.Г. Сірук. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — Вип. 19. — С. 309 — 316.

Юнг К.-Г. Про архетип із особливою увагою до постаті аніми // Юнґ Карл Ґустав. Архетипи і колективне несвідоме / Карл Ґустав Юнґ ; [пер. з нім. Катерини Котюк; наук. ред. Олег Фошевець]. — Львів : Астролябія, 2013. — С. 80–105.

REFERENCES

Aheieva Vira. Zhinochyi prostir: Feministychnyi dyskurs ukrainskoho modernizmu / Vira Ahieieva. — Kyiv : Vyd-vo «K.I.S.», 2004. — 535 s. — (in Ukrainian).

Dashvar Liuko. Byti ye. Hotsyk. Kn. 3 / Liuko Dashvar. — Kharkiv : Klub simeinoho dozvillia, 2012. — 272 s. — (in Ukrainian).

Dashvar Liuko. Byti ye. Makar: Kn. 1 / Liuko Dashvar. — Kharkiv : Klub simeinoho dozvillia. — 2011. — 288 s. — (in Ukrainian)

Dashvar Liuko. Byti ye. Maks. Kn. 2 / Liuko Dashvar. — Kharkiv : Klub simeinoho dozvillia, 2012. — 288 s. — (in Ukrainian).

Klepykova O.V. Osoblyvosti kontseptosfery ta idiostylistyky u prozi Larysy Denysenko : avtoref. dys. … kand. filol. nаuк : spets. 10.01.01 «Ukrainska literatura» ; Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka / Oleksandra Valentynivna Klepykova. — K., 2013. — 20 s. — (in Ukrainian)

Meletinskii Ye.M. Poetika mifa / Eleazar Moiseievich Meletinskii. — M. : Akademicheskii Proekt, 2012. — 332 s. — (in Ukrainian).

Pavlychko Solomiia. Dyskurs modernizmu v ukrainskii literaturi / Solomiia Pavlychko. — K. : Lybid, 1999. — 447 s. — (in Ukrainian).

Propp V.Ya. Istoricheskiie korni volshebnoi skazki / Vladimir Yаkovlevich Propp. — Leningrad : Izd-vo Leningrad. un-ta, 1986. — 365 s. — (in Russian).

Toporov V. Prostranstvo i tekst / V. Toporov // Tekst: semantika i struktura; [otv. red. T.V. Tsivian] — M., 1983. — S. 227–284. — (in Russian).

Shtohryn Mariana. Khronotop podorozhi yak model initsiatsii v povisti A. Kuzmenka «Ya, “Pobieda” i Berlin» / Mariana Shtohryn // Volyn filolohichna: tekst i kontekst. Ukrainska literatura yak khudozhnii fenomen : zb. nauk. pr. / uporiad. V.H. Siruk. — Lutsk : Vezha-Druk, 2015. — Vyp. 19. — S. 309–316. —

(in Russian).

Yunh K.-H. Pro arkhetyp iz osoblyvoiu uvahoiu do postati animy // Yung Karl Gustav. Arkhetypy i kolektyvne nesvidome / Karl Gustav Yung ; [per. z nim. Kateryny Kotiuk; nauk. red. Oleh Foshevets]. —

Lviv : Astroliabiia, 2013. — 80–105. — (in Russian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.