«Она похожа как би на сатиру…» Поетика «сатиричної коляди»

Vita Sarapyn

Анотація


У статті розглянуто особливості рецепції жанру сатири в українській літературі другої половини ХVІІІ ст. Розкрито риси індивідуальності автора та його позицію щодо предметів осміяння (викриття) у вірші «Сатирична коляда». Зазначено, що у силовому полі авторської уваги перебувають актуальні проблеми суспільного життя: станова нерівність, корумпованість суду, сваволя старшини, аморальність духовенства тощо. Конкретний прецедент (заборона займатися традиційним промислом — винокурінням) стає у «Сатиричній коляді» поштовхом до творення «зводу» подій і свідчень, у якому ретельно фіксуються прояви соціальної неспра-
ведливості й людської недосконалості.


Ключові слова


стильовий синкретизм; бароко; класицизм; Просвітництво; комічне; гумор; сатира; антитеза; іронія

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М.М. Рабле и Гоголь / М.М. Бахтин // Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — 2-е изд. — М. : Худ. лит., 1990. — С. 526–536.

Бахтин М.М. Сатира / М.М. Бахтин // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина ; Ин-т науч. информации по общественным наукам РАН. — М. : НПК «Интелвак», 2003. — С. 935–950.

Бондаревська І.А. Парадоксальність естетичного в українській культурі ХVІІ–ХVІІІ століть / І.А. Бондаревська. — К. : ПАРАПАН, 2005. — 307 c.

Возняк М. Історія української літератури / М. Возняк. — Л. : Світ, 1994. — Т. 2. — 389 с.

Довгалевський М. Сад поетичний / М. Довгалевський // Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина ХV — ХVІ століття) та в епоху бароко (кінець ХVІ — ХVІІІ століття) : в 4 кн. / кер. проекту проф. В. Яременко ; упоряд.: В. Шевчук, В. Яременко. — К. : Аконіт, 2006. — Кн. 4: Література пізнього бароко. — С. 226–529.

Ефименко П. Образцы обличительной литературы в Малороссии / П. Ефименко // Киевская старина. — 1882. — Т. 1. — С. 543–551.

Махновець Л.Є. Гумор і сатира наших предків / Л.Є. Махновець // Давній український гумор і сатира / упоряд. текстів, вступ. ст. і прим. Л.Є. Махновця. — К. : Державне видавництво художньої

літератури, 1959. — С. 5–37.

Мишанич О. Українська література ХVІІІ ст. / О. Мишанич // Українська література ХVІІІ ст. Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. –– К. : Наукова думка, 1983. –– С. 5–27.

Пивоваренко О.А. Винокуріння та шинкування на Лівобережній Україні (друга половина ХVІІ — ХVІІІ ст.) : моногр. / О.А. Пивоваренко. — К. : НУХТ, 2013. — 161 с.

Прокопович Ф. Сочинения / Ф. Прокопович ; под ред. И.П. Еремина. — М.–Л. : Изд-во Академии наук СССР, 1961. — 501 с.

Рєзанов В.І. Драма українська. І. Старовинний театр український / В.І. Рєзанов. — Вип. 6. Драми-моралітети. — К., 1929. — С. 255–263.

Українська література ХVІІІ ст. Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. — К. : Наукова думка, 1983. — 693 с.

Шевчук В.О. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ–ХVІІІ століть : у 2 кн. / В.О. Шевчук. — Кн. 2: Розвинене бароко. Пізнє бароко. — К. : Либідь, 2005. — 728 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.