Життя як театр у художній інтерпретації С. Моема

Людмла Медведюк

Анотація


У статті на матеріалі роману «Театр» (1937) англійського письменника Сомерсета Моема досліджено рецепцію шекспірівського концепту «весь світ — театр». Визначено його нове понятійне наповнення, зумовлене змінами в поглядах на роль мистецтва і митця на початку XX століття. Простежено, як письменник інтерпретує проблему «театральності» життя і мистецтва.


Ключові слова


кюнстлерроман; мистецтво; театральність; актор; гра

Повний текст:

PDF

Посилання


Білик Н.Д. «Роман про митця» повоєнних років / Н.Д. Білик // Література Англії XX століття. — К., 1993. — С. 7–27.

Волощук Є.В. Чарівна флейта Модерну. Духовно-естетичні тенденції німецькомовної модерністської літератури XX ст. у ліриці Р.М. Рільке, прозі Т. Манна, драматургії М. Фріша: [монографія] / Є.В. Волощук. — К. : ВД Дмитра Бураго, 2008. — 528 с.

Давыдова М.В. Художник в театре XX века / М.В. Давыдова. — М. : Наука, 1999. — 150 с.

Джурова Т.С. Концепция театральности в творчестве Н.Н. Евреинова: автореф. дис. на соиск. науч.

степени канд. искусствоведения / Т.С. Джурова. — СПб. : СПбГАТИ, 2007 [Електронный ресурс].—

Режим доступа: http://www.sovpadenie.com/teksty/evreinov/avtoreferat

Морган Т. Сомерсет Моэм. Биография / Т. Морган. — М. : Захаров, 2002. — 445 с.

Моэм У.С. Подводя итоги / У.С. Моэм. — М. : Иностр. лит., 1957. — 227 с.

Моэм У.С. Театр // Моэм У.С. Собр соч.: в 5 т. — М. : Худ. лит., 1991. — Т. 2. — С. 189–356.

Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства / Х. Ортега-и-Гассет // Самосознание европейской культуры XX века: мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. — М. : Политиздат, 1991. — С. 230–261.

Седова Е.С. Театр У. Сомерсета Моэма в контексте развития западноевропейской драматургии конца XIX — первой трети XX вв.: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья» (английская литература) / Елена Сергеевна Седова. — Екатеринбург, 2010. — 23 с.

Станиславский К.С. Начало сезона // Станиславский К.С. Статьи, речи, беседы, письма. — М. : Искусство, 1953. — С. 194–195.

Уайльд О. Критик как художник / О. Уайльд // Писатели Англии о литературе XIX–XX вв. — М. : Прогресс, 1981. — С. 131–186.

Collins A.S. Literature of the Twentieth Century / A.S. Collins. — L.,1960. — 410 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.