Особенности пародии в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»

Викторич Люлька, Наталия Тарасова

Анотація


Стаття присвячена аналізу пародії в романі О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Уточнено поняття пародії та визначено її форми в художньому тексті. Розкрито форми та функції пародії як текстових складників стилю в романі «Євгеній Онєгін».


Ключові слова


пародія; роман у віршах; функція; літературна маска; стилізація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кравцов Н.И. Пародия [Текст] / Н.И. Кравцов // Словарь литературоведческих терминов [Ред.- сост. Л.И. Тимофеев и С.В. Тураев]. — М. : Просвещение, 1974. — С. 259–260.

Лотман Ю.М. Биография писателя. Статьи и заметки. «Евгений Онегин». Комментарий [Текст] /

Ю.М. Лотман. — СПб. : Искусство-СПБ. — 2003. — 848 с.

Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха [Текст] / В.Я. Пропп. — 2-е изд. — СПб. : Алетейя, 1997. — 284 с.

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений : в 17 т. [Текст] / А.С. Пушкин. — М. : Воскресенье,

— Т. 6 : Евгений Онегин. — 1995. — 700 с.

Теория литературы : учеб. пособ. для студ. фил. фак. высш. учеб. заведений : в 2 т. [Текст] / под ред. Н.Д. Тамарченко. — М. : Академия, 2004 – Т. 1. : Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. — 2004. — 512 с.

Тынянов Ю.Н. О пародии [Текст] / Ю.Н. Тынянов // Поэтика. История литературы. Кино. — М. : Наука, 1977. — С. 284–309.

Фесенко Э.Я. Теория литературы : учеб. пособ. для вузов [Текст] / Э.Я. Фесенко. — Изд. 3-е, доп. и

испр. — М. : Академический Проект ; Фонд «Мир», 2008. — 780 с.

Фрейденберг О.М. Происхождение пародии [Текст] / О.М. Фрейденберг // Русская литература ХХ века в зеркале пародии : Антология. — М. : Высшая школа, 1993. — С. 392–404.

Sierotwinski S. Slownik terminow literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury [Text] / S. Sierotwinski. — Wroclaw: Ossolineum. — 1966. — 351 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.