Концептуалізація мистецтва в сучасному українському жіночому романі (на матеріалі творів Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко)

Olga Bashkyrova

Анотація


У статті досліджено проблему репрезентації мистецьких феноменів у сучасній українській
жіночій прозі. В центрі дослідження — романи Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко, присвячені темі мистецького осягнення дійсності. Доведено, що літературна рецепція мистецьких явищ набуває в сучасній романістиці статусу своєрідної метамови. Індивідуально-авторські стилі українських письменниць по-різному репрезентують мистецтво. Сучасна жіноча проза відображає складні процеси в літературі — моделювання художньої реальності за принципами постмодерністської естетики (в її національному варіанті) або ж подолання постмодернізму і повернення до класичних мистецьких форм. В кожному із цих випадків художній інструментарій покликаний вибудувати діалогічну ситуацію, в якій читач є активним співтворцем.


Ключові слова


мистецтво; постмодернізм; постпостмодернізм; роман; мотив; світоглядна концепція; художня картина світу

Повний текст:

PDF

Посилання


Александренко В.В. Художні параметри світоглядної моделі «Хутір як світ» у прозі Дмитра Марковича: жанрово-стильові аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 «Українська література» / В.В. Александренко. — К., 2015. — 21 с.

Вдовиченко Г. Тамдевін : [роман] / Г. Вдовиченко. — К. : Нора-друк, 2009. — 232 с.

Гейзінга Й. Homo Ludens / Й. Гейзінга. — К. : Основи, 1994. — 256 с.

Ильин И. Постмодернизм : словарь терминов / И.П. Ильин. — М. : Интрада, 2001. — 384 с.

Качуровський І. Ґенерика і архітектоніка. Кн. ІІ / І. Качуровський. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — 376 с.

Куліш П. Зазивний лист до української інтелігенції [Текст]. Листи з хутора / П. Куліш ; [за заг. ред. Л. Івашиної; упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна]. — К. : Українська прес-група, 2012. — 55 с.

Мережинская А.Ю. Русская постмодернистская литература : [учебник] / А.Ю. Мережинская. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. — 336 с.

Мережинская А.Ю. Русская постмодернистская литература конца XX — начала XXI в.: знаковый код и стратегии художественного поиска. (На материале прозы и драматургии) / А.Ю. Мережинская, Т.В. Коминарец. — Херсон, 2007. — 219 с.

Постпостмодернизм — Лексикон нонклассики [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/1089/Постпостмодернизм


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.