ТЕКСТ МІСТА В ТЕКСТІ РОМАНУ: ТУРЕЦЬКА ВЕРСІЯ

Kaya Semih

Анотація


У статті розглядається феномен «міського тексту» в сучасній турецькій прозі і його харак-
терні ознаки. Аналізуються складники поняття «міський текст» і його формування в турець-
кій літературі. Визначається специфіка висвітлення теми Стамбула в романі Орхана Памука
«Чорна книга», у якому образ міста вписується в постмодерністську модель часопросторо-
вої організації художнього тексту, характерними рисами якої є неоднорідність, множинність
і картографічність топокультурних площин.


Ключові слова


топос міста, «стамбульський текст», постмодернізм; міфологізм; хронотоп; Орхан Памук

Повний текст:

PDF

Посилання


Дроздовський Д. Стамбул Орхана Памука / Дмитро Дроздовський // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/27506/

Дубин Б. Роман-цивилизация, или Возвращённое искусство Шехерезады / Б. Дубин // Иностранная литература. — 1999. — № 6. [Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://

magazines.russ.ru/inostran/1999/6/pamuk. html

Кульчинський О. Інтелектуальні бестселери в Україні ще так швидко не видавалися / Олесь Кульчинський // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://artvertep.com/print?cont=7844

Лотман Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. — СПб. : Искусство, 2000. — 704 с.

Памук О. Чорна книга / Орхан Памук [пер. з турец. О. Кульчинського]. — Харків : Фоліо, 2012. — 668 с.

Посохова Е.В. Заброшенные особняки и Босфор: к вопросу о символических образах в романе Орхана Памука «Стамбул: город воспоминаний» / Е.В. Посохова // Культура народов

Причерноморья. — 2013. — № 255. — С. 67–70.

Посохова К.В. Діалог культур як фактор ідейно-художньої своєрідності романів Орхана Памука «Біла фортеця», «Мене звати Червоний», «Сніг» та «Стамбул: місто спогадів» : автореф. дис.

на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук за спец. 10.01.04 «Література зарубіжних країн» / Посохова Катерина Василівна. — Сімферополь, 2012. — 20 с.

Прушковська І. Урбаністична тема в турецькому літературному контексті: п’єса Озен Юли «Стамбул білий, горілка кольорова» / Ірина Прушковська // Вісник Луганського національного уні-

верситету імені Тараса Шевченка. — 2013. — №2(261). — Ч. 1. — С. 171–177.

Топоров В.Н. Пространство и текст / В.Н. Топоров // Текст: семантика и структура. — М. : Наука, 1983. — 302 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.