ЛОКАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ЛЮДИНА І МІСТО ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В РОМАНІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЄВПРАКСІЯ»

Taisa Viktorivna Litvynchuk

Анотація


У статті проаналізовано поняття «локальна ідентичність» та визначено риси і якості, за
допомогою яких стає можливим вирізнення певної локальної спільноти з-поміж інших. Базуючись на класифікації компонентів О. Морозової та О. Улько, через ідентифікацію з якими може реалізуватись локальна ідентичність, виведено ті домінантні складові, які найбільш яскраво репрезентують локальну ідентичність Євпраксії в однойменному романі П. Загребельного.
До таких компонентів віднесено малу батьківщину (Київ), людей-сучасників головної геро-
їні, які мають певний зв’язок з рідною землею, релігійними переконаннями та догмами, особливості ландшафту і клімату, а також віру в існування міфічних істот тощо.
Виокремлено вказані вище компоненти, до кожного з них наведено приклади. З’ясовано природу двох каналів локальної ідентичності Євпраксії: позитивного та негативного. Визначено засоби підкреслення локальної ідентичності головної героїні роману П. Загребельного «Євпраксія», до яких належать прийоми антитези та порівняння.


Ключові слова


локальна ідентичність; місто; місто епохи Середньовіччя; «Євпраксія» П. Загребельного

Повний текст:

PDF

Посилання


Еволюція форм ідентичності в текстах Д. Наливайка / О. Астаф’єв // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. — 2013. — Вип. 24. — С. 5—8.

Загребельний П.А. Євпраксія [Текст] : роман / П.А. Загребельний. — К. : Радянський письменник, 1973. —312 с.

Кісла Г.О. «Локальна людина» в структурі ідентичностей українського населення // Матеріали IІ Міжвузівської науково-практичної конференції «Соціальний розвиток сільських регіонів»,

Уманський національний університет садівництва, 2014 р. — Умань : Уманський національний університет садівництва, 2014 р. — С. 122—125.

Морозова Е.В. Локальная идентичность: формы актуализации и типы / Е.В. Морозова, Е.В. Улько. — ПОЛИТЭКС, 2008. — № 4. — С. 139—151.

Збірник наукових праць (філологічні науки) • № 7, 2016 р. 43

Нагорна Л.П. Регіональнаідентичність: український контекст [Текст] : [Моногр.] /Л.П. Нагорна. — К. : ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса; АН України, 2008. — 405 с.

Панченко Т.В. Регіональна і локальна ідентичності як складові культури субсидіарної демократії / Т.В. Панченко //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та

методика викладання соціально-політичних дисциплін. —2010. —Вип. 4. — С. 72—74.

Сміт Е. Національна ідентичність [Текст] : [Моногр.] / Ентоні Сміт Д. — К. : Основи,1994. — 224 с.

Українськестудентство у пошукахідентичності: монографія / За ред. В.Л. Арбєніної, Л.Г. Сокурянської. — Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. — 520 с.

Эко У. Средниевека уже начались / У. Эко // Инострання литература. — 1994. — №4. — С. 258—267.

Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI — початку XVIII століття. — К. : Laurus, 2012. — 472 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.