КУЛЬТУРНО-УНІВЕРСАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В МЕТОДОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ

Ольга Дмитрівна Турган

Анотація


У статті окреслюється місце універсальних структур в художній, зокрема літературній, творчості, розглядаються культурно-універсальні підходи до художньо-літературного твору
в сучасних гуманітарних науках. Обґрунтовується зміст категорії культурної універсалії
у співвідношенні з такими літературознавчими поняттями, як тема, мотив, образ та ін.


Ключові слова


універсалія; культурно-універсальний аналіз; «онтологічна поетика»; тема; образ; мотив; інваріант / варіант

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М.М. Эпос и роман / М.М. Бахтин. — СПб : Азбука, 2000. — 304 с.

Белецкий А. В мастерской художника слова // Білецький О. Зібрання праць у п’яти томах. Том 3. Українська радянська література. Теорія літератури. — К. : Наукова думка, 1966. — С. 274–489.

Германова де Діас Е.В. Християнська традиція в ситуації постмодерну / Германова де Діас Елеонора Владиславна. — Дис… канд. філос. н. : 17.00.01. — Харків, 2004. — 232 с.

Гутчин И.Б. Кибернетические модели творчества / И.Б. Гутчин. — М. : Знание, 1969. — 64 с.

Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. з англ. В. Шовкун;

Наук. ред. пер. О. Шевченко. — К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. — 503 с.

Ерёменко А.М. История как событийность : Монография : В 2-х т. / А.М. Ерёменко. — Т. 1. — Луганск : РИО ЛАВД, 2005. — 544 с.

Жолковский А.К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты — Тема — Приёмы — Текст / Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. — М. : АО Изд. группа «Прогресс», 1996. — 344 с.

Карасёв Л.В. Онтология и поэтика / Л.В. Карасёв // Литературные архетипы и универсалии /

Под ред. Е.М. Мелетинского. — М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. — С. 293–347.

Кирилюк А. Универсалии культуры и семиотика дискурса. Миф / Александр Кирилюк. — Одесса : Изд. дом «Рось», 1996. — 143 с.

Крымский С.Б. Эпистемология культуры / Крымский С.Б., Парахонский В.М. — К. : Наукова думка, 1993. — 216 с.

Культурология. ХХ век // www.auditorium.ru/edu/ref/enc

Лотман Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман. — М. : Искусство, 1970. — 382 с.

Мириманов В.Б. Универсалии дописьменного искусства / В.Б. Мириманов // Литературные архетипы и универсалии / Под ред. Е.М. Мелетинского. — М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. — С. 11–72.

Морен В. Втрачена парадигма: природа людини / В. Морен / Пер. з фр., вступ, післямова М. Собацького. — К. : КАРМЕ-СІНТО, 1995. — 208 с.

Пашник О.В. Онтологічні й культурно-історичні універсалії в українській прозі 20-30-х рр. ХХ ст. / Олена Валеріївна Пашник. — Дис… канд. філол. н. : 10.01.01. — Запоріжжя, 2005. — 197 с.

Постмодернизм. Энциклопедия / Сост. и науч. ред. А.А. Грицанов, М.А. Можейко. — Минск : Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. — 1040 с.

Пятигорский А.М. Избранные труды / А.М. Пятигорский. — М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. — 590 с.

Силантьев И.В. Поэтика мотива / И.В. Силантьєв / Отв. ред. Е.К. Ромодановская. — М. : Языки славянской культуры, 2004. — 296 с.

Універсальні виміри української культури / НАН України. — Одеса : Друк, 2000. — 216 с.

Хализев В.Е. Теория литературы / В.Е. Хализев. — М. : Высшая школа, 1999. — 110 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.