"UKRAIŃSKI SMAK" W "ZIEMIAŃSTWIE POLSKIM" KAJETANA KOŹMIANA

Łukasz  Zabielski

Анотація


Artykuł zawiera analizę wątków makabry, horroru, frenezji w “Epizodzie Rzezi Chmielnickiego”, który stanowi fragment “Ziemiaństwa polskiego” Kajetana Koźmiana. Tłem tego tekstu są wydarzenia historyczne dotyczące powstania Kozaków na Ukrainie w 1648 roku.

Ключові слова


Kajetan Koźmian; Bohdan Chmielnicki; ukrainizm; frenezja; romantyzm; klasycyzm

Повний текст:

PDF (Język Polski)

Посилання


Chrzanowski I. Bohdan Chmielnicki. Tragedia Niemcewicza / Ignacy Chrzanowski // Pamiętnik Literacki, 1906. — T. 5. — Nr 1/4.

Czwórnóg-Jadczak B. Nowe tendencje w dramacie przełomu (tragedia pseudoklasyczna i dramat epoki Oświecenia) / Barbara Czwórnóg-Jadczak // AnnalesUniversitatisMariae Curie-Skłodowska. — Lublin, 1971. — Vol. XXVI. — Nr 5.

Goszczyński. Zamek kaniowski / Seweryn Goszczyński / Wstęp H. Krukowska / oprac. H. Krukowska i D. Zawadzka. — Białystok : Trans Humana, 2002. — 160 s.

Hasło “Ukraina” // Słownik literatury XIX wieku. Pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej. — Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1994. — 1112 s.

Jakubowski A.A. Wspomnienia polskiego wygnańca / August Antoni Jakubowski. — Wydanie polsko-angielskie. Przekład, wstęp, redakcja J. Ławski i P. Oczko. — Białystok : Alter Studio, 2013. — 160 s.

Kaczmarek M., Pecold K. Z zagadnień edytorskich pełnego i poprawnego tekstu “Ziemiaństwa polskiego” / Marian Kaczmarek i Kazimierz Pecold // Prace Polonistyczne. — XVIII (1962). — Łódź, 1962.

Koźmian K. Pamiętniki / Kajetan Koźmian. — Przedmowa A. Kopacz. — Wstęp oraz komentarz J. Willaume. — Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, t. 3, 588 s.

Koźmian K. Ziemiaństwo polskie. Rękopiśmienna wersja poematu w pięciu pieśniach / Kajetan Koźmian / Tekst odnalazł, opracował i uwagami wstępnymi oraz komentarzem historycznoliterackim opatrzył P. Żbikowski / Skolacjonowanie tekstu, objaśnienia rzeczowe, filologiczne i historyczne

M. Nalepa. — Kraków : Collegium Columbinum, 2000. — 412 s.

Koźmian K. Ziemiaństwo. Reprodukcja pierwodruku / Kajetan Koźmian. — Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. — 111 s.

Koźmian K., Stefan Czarniecki. Poemat w 12 pieśniach / Kajetan Koźmian. — Poznań : Jan Konstanty Żupański, 1858. — 353 s.

Mickiewicz A. Literatura słowiańska / Adam Mickiewicz. Cyt. za: Mickiewicz A. Dzieła. Wydanie Rocznicowe 1798–1998. — T. 9: Literatura słowiańska / Opr. J. Maślanka. — Warszawa : Czytelnik, 1997. — 552 s.

Nalepa M. Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793–1806) / Marek Nalepa. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. — 422 s.

Serczyk W. Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648–1651 / Władysław Serczyk. — Warszawa : Książka i Wiedza, 1998. — 378 s.

Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie / Pod red. S. Makowskiego, U. Makowskiej, M. Nesteruk. — Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. — 652 s.

Walka romantyków z klasykami / Wstęp, wybór i oprac. Kawyn. — Wrocław–Warszawa–Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960. — 500 s.

Wojciechowski K. Kajetan Koźmian. Życie i dzieła / Konstanty Wojciechowski. — Lwów : Gubrynowicz & Schmidt, 1897. — 232 s.

Zabielski Ł. Kajetan Koźmian z perspektywy literackiego renegata — Franciszka Morawskiego / Łukasz Zabielski // Pogranicza, kresy, wschód a idee Europy / I: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko / Idea i wstęp J. Ławski / Pod red. A. Janickiej, G. Kowalskiego, Ł. Zabielskiego. — Białystok : Agencja Reklamowa TOP, 2013. — 843 s.

Załuska A. Poezja opisowa Delille’a w Polsce / Apolonia Załuska. — Kraków : Skład Główny w Kasie im. J. Mianowskiego, 1934. — 174 s.

Malczewski A. Maria. Powieść Ukraińska / Antoni Malczewski. Wprowadzenie napisali H. Krukowska i J. Ławski. — Białystok : Trans Humana, 2002. — 214 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.