ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ «РЕЙТЕР»: ВИНИКНЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, СУЧАСНИЙ СТАН

Ігор Володимирович Срібняк

Анотація


У статті простежено історію створення та розвитку інформаційної агенції «Рейтер», особли-
вості її функціонування та основні напрямки діяльності. Чільну увагу приділено сьогоденню компанії, зокрема пропонованим нею новітнім інформаційним продуктам; проаналізовано її принципи роботи на медійному ринку планети.


Ключові слова


телеграф; інформаційна агенція «Рейтер»; газета; новини; кореспондент; редактор; засоби масової інформації

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Жиленко І.Р. Особливості подачі новин інформаційними агентствами Рейтер, ІТАР-ТАРС, УКРІНФОРМ / І.Р. Жиленко, О.О. Трубачова // Ученые записки Таврического национального уни-

верситета им. В.И. Вернадского. – Сімферополь, 2011. – Т. 24 (63), № 4, ч. 1. – С. 409–414. – (Серия «Филология. Социальные коммуникации»).

Климнюк Т.А. “Reuters” – провідне інформаційне агентство світу / Т.А. Климнюк // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 21. – С. 115–118. – (Серія

«Журналістика»).

Коломієць В.Ф. Міжнародні інформаційні системи [Електронний ресурс] / В.Ф. Коломієць. – Режим доступу : http://mirror01.users.i.com.ua/~perlyna/ BookKolomiec/index-book.htm

Могилевская Э. Информационные агентства в современном сетевом пространстве [Электронный ресурс] / Э. Могилевская // Релга. – 2007. – 05 грудня. – № 17 (162). – Режим доступа :

http://www.relga.ru/Environ/ WebObjects/tguwww.woa/wa/Main

Погорелый Ю.А. Информационное агентство : стиль оперативных сообщений [Электронный ресурс] / Ю.А. Погорелый. – Режим доступа : http://www.evartist.narod.ru/text19/018.htm

Раевский Л. Агентство Рейтер сообщает... К 110-й годовщине со дня смерти Пауля Рейтера // Еврейская газета. – Берлин, 2009. – № 03 (79).

Супруненко С.І. Історія виникнення та розвитку інформаційних агентств [Електронний ресурс] / С.І. Супруненко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdakk/2009_2/23.

html

Срібняк І.В. Британська преса і журналістика в ХVІІ–ХХ ст. / І.В. Срібняк, М.Г. Палієнко. – К., 2005. – 26 с.

Срібняк І.В. Зарубіжні мас-медіа : виникнення, особливості функціонування, основні тенденції розвитку (ХVІІ–ХХ ст.) / І.В. Срібняк, М.Г. Палієнко. – К. : Науково-дослідний центр орієнталісти-

ки ім. Омеляна Пріцака. – 2011. – 152 с.

Федченко П.М. Преса та її попередники. Історія зародження й основні закономірності розвитку / П.М. Федченко. – К., 1969. – 350 с.

Read, Donald. The Power of News. The History of Reuters 1849–1989 / Donald Read. – Oxford : Oxford University Press, 1992. – 431 р.

Reuters Group plc – Британське агентство новин «Рейтер» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reuters.com/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.