НАРОДНА КНИГА ПРО ТІЛЯ УЛЕНШПІГЕЛЯ В КОНТЕКСТІ АКСІОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Оксана Василівна Сидоренко

Анотація


Німецька народна книга акумулювала в собі ціннісні уявлення, детерміновані світоглядною
системою пізньосередньовічної доби. Послуговуючись критеріями методології нового історизму, даний твір не лише віддзеркалює умонастрої тогочасся, але й впливає на їх розвиток. У статті окреслено механізми руйнування усталеної аксіологічної системи і формування нової ренесансної ідеології.


Ключові слова


новий історизм; комізм; пуант; суб’єкт комізму; об’єкт комізму; мобільність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. Бахтин. – М. : Худож. лит., 1965. – 526 с.

Бенеш О. Искусство Северного Возрождения / О. Бенеш. – М. : Искусство, 1973. – 222 с.

Борев Ю.Б. Эстетика / Ю.Б. Борев. – 4-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1988. – 496 с.

Борев Ю.Б. Комическое / Ю.Б. Борев. – М. : Искусство, 1970. – 269 с.

Гонтар М.О. Модифікації пуантового розгортання сюжету в тексті німецького літературного анекдоту / М.О. Гонтар // Іноземна філологія. – Л., 1996. – Вип. 109. – С. 55–62.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры / А.Я. Гуревич. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Искусство, 1984. – 350 с.

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства / А.Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1990. – 396 с.

Даркевич В. Народная культура средневековья / В. Даркевич. – М. : Наука, 1988. – 342 с.

Жирмунский В. Очерки по истории классической немецкой литературы / В. Жирмунский. – Л. : Худож. лит., 1972. – 495 с.

Курганов Е. Анекдот как жанр / Е. Курганов. – СПб. : Академический проект, 1997. – 123 с.

Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили / Д.С. Лихачев. – Л. : Наука, 1973. – 254 с.

Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси / Д.С. Лихачев. – М. : Наука, 1970. – 178 с.

Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ / А.М. Панченко. – Л. : Наука, 1984. – 204 с.

Торкут Н.М. Специфіка комічного у структурі англійського ренесансного джесту / Н.М. Торкут, О.Н. Шкловська // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя, 2002. – № 3. – С. 139–147.

Хлодовский Р.И. О Ренессансе, маньеризме и конце эпохи Возрождения в литературах Западной Европы / Р.И. Хлодовский // Типология и периодизация культуры Возрождения. – М. : Наука, 1978. – С. 123–147.

Greenblatt S. Renaissance self-fashioning. From More to Shakespeare / S. Greenblatt. – Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1980. – 321 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.