ЗАПИСКИ ЯК ЖАНРОВИЙ РІЗНОВИД УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Kateryna Shakhova

Анотація


У статті здійснено спробу дослідити записки як жанровий різновид української художньої прози, а також визначити їх жанрову специфіку й ознаки на кількох рівнях: загальнотеоретич- ному, історичному, національному, індивідуально-авторському.

Ключові слова


записки, жанрові ознаки; Я-концепція; Я-нарація; оповідач

Повний текст:

PDF

Посилання


Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. Типология и поэтика / В.Н. Захаров. — Л. : Из-во Ленинградского университета, 1985. — 208 с.

Кобилянська О. Через кладку / О. Кобилянська // О. Кобилянська. Твори в трьох томах. — К. : Держ. вид-во «Художньої літератури», 1956. — Т. 3. — С. 5–293.

Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства / Н. Копистянська. — Львів : ПАІС, 2005. — 368 с.

Леоненко О.С. Рефлексії урбаністичного способу життя в прозі Галини Пагутяк / О.С. Леоненко // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. — 2010. — № 20 (207). − Ч. IV. — С. 141–145. — (Серія «Філологічні

науки»).

Літературознавча енциклопедія у 2 т. / [aвт.-уклад. Ю.І. Ковалів]. — К. : Академія, 2007. — Т. 1 : А (аба)—Л (лямент). — 608 с.

Савкина И. Записки как «деперсонализированный дневник»: Документально-художественный потенціал жанра / И. Савкина // Вопросы литературы. — 2013. — № 1. — С. 337–354.

Скрипник А.В. Общественно-литературный фон повести «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя [Електронний ресурс] : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.01

«Русская литература» / А.В. Скрипник. — Режим доступу : http://www.dslib.net/russkaja-literatura/

obwestvenno-literaturnyj-fon-povesti-zapiski-sumasshedshego-n-v-gogolja.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.