«ПРОЩАННЯ З КРЕМЕНЦЕМ 1939» СТАНІСЛАВА БАЛІНСЬКОГО

Henryk Duda

Анотація


У статті йдеться про життя і  творчість Станіслава Балінського (1898–1984), польського поета, письменника, дипломата і  активіста у  вигнанні. Автор розкриває зв’язки митця з містом Кременець та родиною Словацьких; здійснює стислий огляд його творів. Особлива увага приділяється детальному аналізу вірша «Прощання з Кременцем 1939» („Pożegnanie z Krzemieńcem 1939”) С. Балінського. Автор доходить висновку про те, що цей твір слід роз- глядати як символічну частину, а  саме  — як прощання з романтичним минулим („przeszłość romantyczna”). Кременець в  цьому вірші постає не тільки як реальне польське місто перед Другою світовою війною, а і як символ всієї країни, зруйнованої ворогом.

Ключові слова


Станіслав Балінський; Кременець; «Прощання з Кременцем 1939»

Повний текст:

PDF

Посилання


Андерсон Б. Воображаемые сообщества = Imagined communities. Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Андерсон ; пер. с англ. В.Г. Николаева. — М. : КАНОН-

пресс-Ц Кучково поле, 2001. — 286, [1] с.

Ахматова А. Собрание сочинений / Анна Андреевна Ахматова. — Москва : Эллис Лак, 1999. — Т. 7, доп. : Переводы, 1910–1950-е годы. — 702 с.

Балинский С. [Baliński S.] Варшавская коляда 1939 года [Электронный ресурс] / С. Балинский // Новая Польша. — Режим доступа : http://www.novpol.ru/index.php?id=339 (27.03.15).

Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении / Ю.М. Лотман // Чему учатся люди : статьи и заметки. — М. : Центр книги Рудомино, 2010. — 413, [2] с.

Baliński S. Krajobrazy polskie / Stanisław Baliński; wybór i posłowie W. Smaszcz. — Warszawa : Pax, 1997. — 233, [3] s.

Baliński S. Peregrynacje. Poezje wybrane 1928-1981 / Stanisław Baliński; wybrał, posłowiem i notą edytorską opatrzył P. Hertz. — Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. — 261, [3] s.

Baliński S. Wielka Podróż / Stanisław Baliński. — London : M. I. Kolin, 1941. — 87 s.

Baliński S. Wiersze zebrane (1927–1948) / Stanisław Baliński. Londyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1948. — [4], 306 s.

Czapski J. Na nieludzkiej ziemi / Józef Czapski. — Kraków : Znak, 2001. — 376, [4] s.

Danilewicz-Zielińska M. Krzemieniec 1939 / Maria Danilewicz-Zielińska // Biesiada Krzemieniecka. — 2010. — T. 5. — S. 82–93.

Danilewicz-Zielińska M. Maj w Krzemieńcu / Maria Danilewicz-Zielińska // Biesiada Krzemieniecka. 2010. — Т. 5. — S. 75–81.

Debkiewicz G. Spis zawartości czasopisma «Kamena» w latach 1945–1993 [Електронний ресурс] /Grzegorz Debkiewicz, Agnieszka Wilk. — Lublin : Ośrodek „Brama Grodzka — Teatr NN”. — Режим доступу до вид.: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/26063/KAMENA_umcs_ost.pdf (10.09.2014). — Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl — Spis zawartości czasopisma «Kamena» w latach 1945–1993.

Długosz L. Świadomość kruchości [Електронний ресурс] / Leszek Długosz // Przewodnik Katolicki. — 2008. — Nr 9. — Режим доступу до журн.: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2008/

Przewodnik-Katolicki-9-2008/Spoleczenstwo/Swiadomosc-kruchosci (20.03.15). — Świadomość kruchości — Przewodnik Katolicki.

Haight A. Anna Akhmatova. A poetic pilgrimage / Amanda Haight. — New York : Oxford Univ. Press, 1976. — X. — 213 s.

Herling-Grudziński G. Liryka Balińskiego / Gustaw Herling-Grudziński // Wiadomości [Londyn]. — 1948. — Vol. III. Nr 19 (110). — S. 1.

Jaskóła E. Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego / Ewa Jaskóła. — Katowice : UŚ, 1988. — 120, [4] s.

Jaskóła E. Romantyczne paralele w «Wielkiej podróży» Stanisława Balińskiego / Ewa Jaskóła // Studia o twórczości Stanisława Balińskiego; pod red. I. Opackiego i M. Pytasza. — Katowice : UŚ, 1984. — S. 63–89.

Keats J. Ody / John Keats; przeł. S. Baliński. — Londyn : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1951. — 41, [3] s.

Kowalska U. „Antrakty” Stanisława Balińskiego / Urszula Kowalska // Studia o twórczości Stanisława Balińskiego; pod red. I. Opackiego i M. Pytasza. — Katowice : UŚ, 1984. — S. 119–131.

Lechoń J. Poezje / Jan Lechoń; wyboru dokonał i życiorysem poety poprzedził M. Toporowskі. — Warszawa : Czytelnik, 1957. — 202, [2] s.

Makowski S. Teofil Januszewski / Stanisław Makowski // Polski słownik biograficzny. — Wrocław 1964. — T. X. — S. 591–592.

Marx J. Poeta nostalgii / Jan Marx // Skamandryci. — Warszawa : Alfa, 1993. — 636, [3] s.

Marx J. Trzeci poeta nostalgii / Jan Marx // Poezja. — 1983. — T. XVIII. Z. 9. — S. 101–105.

Poezja polska 1939-1944. — Moskwa : Związek Patriotów Polskich w ZSRR, 1944. — 75, [1] s.

Pytasz E., Pytasz M. Stanisław Baliński a polska prasa na obczyźnie (casus «Wiadomości») / Ewa Pytasz, Marek Pytasz // Studia o twórczości Stanisława Balińskiego; pod red. I. Opackiego

i M. Pytasza. — Katowice : UŚ, 1984. — S. 108–118

Rudziński K. Stanisław Baliński — mistrz liryki polskiej / Krzysztof Rudziński [Електронний ре-

сурс] // Niedziela. — 2004. — Nr 49. — Режим доступу до журн. : http://www.niedziela.pl/artykul/75558/

nd/Stanislaw-Balinski—Mistrz-liryki (28.03.15). — Stanisław Baliński — Mistrz liryki polskiej.

Rymkiewicz J. M. Słowacki. Encyklopedia / Jarosław Marek Rymkiewicz. — Warszawa : Sic!, 2004. — 573, [6] s.

Rzewuski H. Opowiadania starego szlachcica / Henryk Rzewuski; zupełne wyd. z własnoręcznego rękopisma autora. — Drezno : [s. n.], 1857. — T. 1. — [4], LII, 216, [1] s.

Skórczewski D. Melancholia dyskursu kresoznawczego / Dariusz Skórczewski // Teoria — literatura — dyskurs. Pejzaż postkolonialny. — Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Pawła II, 2013. — S. 427–473.

Słonimski A. Jedna strona medalu: niektóre felietony, artykuły, recenzje utwory poważne i niepoważne publikowane w latach 1918–1968 / Antoni Słonimski. Warszawa : Czytelnik 1971. — 590, [2] s.

Studia o twórczości Stanisława Balińskiego / pod red. I. Opackiego i M. Pytasza. — Katowice : UŚ, 1984. — 154 s. — (Skamander. — T. 4).

Škrabec S. Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku / Simona Škrabec. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013. — 275, [1] s.

Turkowski T. Baliński Michał (1794-1864) / T. Turkowski // Polski słownik biograficzny. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1935. — T. I. — S. 240–242.

W kręgu bliskich poety. Listy rodziny Juliusza Słowackiego / Oprac. S. Makowski i Z. Sudolski, red. E. Sawrymowicz. — Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. — 762, [1] s.

Węgrzyniakowa A. / Motyw podróży w liryce Stanisława Balińskiego / Anna Węgrzyniakowa // Studia o twórczości Stanisława Balińskiego; pod red. I. Opackiego i M. Pytasza. — Katowice : UŚ, 1984. — S. 40–60.

Wierciński A. Przywracanie pamięci / Andrzej Wierciński. — WSP : Opole, 1997. — 123 s.

Wójcik W. Stanisław Baliński — współtwórca literackiej legendy Piłsudskiego [Електронний ресурс] / Włodzimierz Wójcik. — Режим доступу : http://www.jpilsudski.org/artykuly-publicystyka-felietony/

felietony/item/2039-stanislaw-balinski-wspoltworca-literackiej-legendy-pilsudskiego (2.12.13).

Wójcik W. Skamandryci i inni nad Sekwaną. Szkice historycznoliterackie / Włodzimierz Wójcik. — Katowice : UŚ, 1995. — 186, [2] s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.