СВІТ СВІТІВ ПАВЛА ТИЧИНИ: ВАРІАНТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ «ЗАМІСТЬ СОНЕТІВ І ОКТАВ»)

Oksana Halchuk

Анотація


У статті здійснено спробу аналізу тексту і  контексту поетичного циклу Павла Тичини «Замість сонетів і  октав». Визначено джерела та  форми його інтертекстуальності; з’ясо- вано  особливості авторської рецепції античних і  біблійних мотивів, а  також перепрочи- тання їх традиційної барокової та романтичної інтерпретацій. Простежено трансформа- цію мотивів пізнання себе і світу у творах циклу.

Ключові слова


рецепція; інтертекст; онтологічний і аксіологічний аспекти; образ; міф; антитеза; символ

Повний текст:

PDF

Посилання


Барка В. Відхід Тичини / В. Барка // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. — К. : Рось, 1994. — Т. 1. — С. 542–550.

Гуменюк В. Художній світ Павла Тичини / В. Гуменюк // Кримська світлиця — 2002. — № 47 (за 22.11.2002).

Журба C. Ідея «філософії серця» Г. Сковороди у збірці Павла Тичини «Замість сонетів і октав» / С. Журба // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. — Кривий Ріг, 2014. — Вип. 3. —

С. 270–278.

Зеров М. «Вітер з України» (Третя книжка Тичини) / М. Зеров // М. Зеров. Твори : в 2 т. — К. : Дніпро, 1990. — Т. 2 : Історико-літературні та літературознавчі праці. — С. 492–505.

Кішко О. Музичність як основа стильового синтезу ранньої поезії Павла Тичини (на прикладі збірки «Замість сонетів і октав») [Електронний ресурс] / О. Кішко. — Режим доступу :

www.zahid-shid.net/index.php?rt=akt&num=4&start=4

Ласло-Куцюк М. Велика традиція: українська класична література в порівняльному висвітленні / М. Ласло-Куцюк. — Бухарест : Критеріон, 1979. — 288 с.

Наєнко М. Фрагмент високого модернізму: «Замість сонетів і октав» / М. Наєнко // Вісник Львівського університету.— Львів : Вид-во ЛНУ, 2008. — Вип. 44, ч. ІІ. — С. 254–258. — (Серія

«Філологічна»).

Неупокоева И. История всемирной литературы : Проблемы системного и сравнительного анализа / И. Неупокоева. — М. : Наука, 1976. — 360 с.

Неврлий М. Українська література 20-х років : мікропортрети в художніх стилях і напрямах / М. Неврлий. — К. : Вища шк., 1991. — 269 с.

Тарнавський О. Т.С. Еліот і Павло Тичина / О.Тарнавський // Всесвіт. — 1990. — № 6. — С. 130–138.

Тичина П. Замість сонетів і октав [Електронний ресурс] / П. Тичина. — Режим доступу : www.yuryzavadsky.com/tychyna/zsio.html

Тітаренко Ю. Збірка «Замість сонетів і октав»: семантика і поетика : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Ю. Тітаренко. — Харків, 2007. —

с.

Шелухін В. Сковорода в Авангарді [Електронний ресурс] / В. Шелухін. — Режим доступу : www.ji-magazine.lviv.ua

Юнґ К.Г. Психологія та поезія / Карл Ґустав Юнґ // Слово. Знак. Дискурс : антол. світ. літ.-критич. думки ХХ ст. / [за ред. М. Зубрицької]. — Львів : Літопис, 1996. — С. 91–108.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.